Ohje päivitetty 08.09.2021

Viestinvälitys- ja logistiikka-ala

(5300)
Keitä tiedustelu koskee?

Neljännesvuositiedustelu on tehdyn työajan palkkatilasto, johon ilmoitetaan neljänneksen aikana tehdyt todelliset työtunnit ja tunteja vastaavat tehdyn työajan palkat. Palkkatilastoon palkat ilmoitetaan näin ollen ns. ansaintaperiaatteen mukaisesti.

Neljännesvuositiedustelu tehdään kaikilta vuosineljänneksiltä ja se koskee kaikkia työpaikan työntekijöitä, jotka täyttävät seuraavat ehdot:
• Ovat tai ovat olleet työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa yritykseen ao. neljänneksen aikana
• Ovat työntekijöitä. Ulkopuolelle jäävät siis toimihenkilöt ja ns. ylemmät toimihenkilöt
• Ovat täysin työkykyisiä, jolloin palkka määräytyy työehtosopimuksen perusteella
• Ovat täyttäneet 15 vuotta
• Ovat tehneet työtä ao. neljänneksen aikana. Tiedot annetaan myös osa-aikatyöntekijöistä, oppilaista ja harjoittelijoista
• Työ on tehty Suomessa

Koko vuotta koskevat tiedot ilmoitetaan työpaikan työntekijöistä, jotka täyttävät seuraavat ehdot:
* Ovat tai ovat olleet työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa yritykseen ao. vuoden aikana
* Ovat työntekijöitä
* On maksettu ennakonpidätyksen alaista palkkaa
* Ovat täyttäneet 15 vuotta

HUOM: Viestinvälitys- ja logistiikka-alalla koko vuotta koskevat tiedot tulee ilmoittaa joka neljänneksellä kumulatiivisesti kalenterivuosittain.

HUOM: Neljännesvuoden palkkatietoihin ei sisällytetä:
Työajan lyhentämisen johdosta maksettuja korvauksia (ns. pekkaset ja vuorovapaakorvaukset)
Luontoisetujen (asunto-, auto-, ravinto- yms.) arvoa,
vuosilomapalkkaa, lomakorvausta, lomarahaa, arkipyhäkorvauksia,
henkilökohtaisilla ja yhteiskunnallisilla perusteilla annettujen vapaapäivien palkkoja (mm. merkkipäivät, luottamustoimet, kertausharjoitukset),
sairausajan palkkaa, lapsen syntymään tai hoitoon liittyvää palkkaa,
koulutusajan palkkaa, matkustusajan palkkaa, varallaolo- ja hälytyskorvauksia, yhteistyöelinten kokouspalkkioita, luottamusmieskorvausta, aloitepalkkiota, opetus- ja kirjoituspalkkioita yms. muulta kuin tehdyltä työajalta maksettuja palkkaeriä.

Neljännesvuoden palkkatietoihin ei myöskään saa sisällyttää sellaisia korvausluonteisia eriä, kuten
ateriakorvausta, päivärahaa, majoituskorvausta, matkakustannusten korvausta, työvälinekorvausta jne.
Tietomalli

Palkkatilaston tiedoston saa usein valmiina palkanlaskentaohjelmasta, mutta tiedoston voi myös laatia itse esim. Excel-taulukkolaskentaohjelmalla ja tallentaa csv-muotoon (luetteloerotin). Voit myös täyttää tiedot palkkatiedustelun asiointipalvelun lomakkeella ja tallentaa ne seuraavan palkkatiedustelun pohjaksi csv-tiedostoon.


Lataa CSV-tietomallipohja ↓
Saat ladattua tekstimuotoisen tietomallipohjan työasemallesi painamalla hiiren kakkos- painiketta linkin päällä ja valitsemalla:
"Tallenna kohde nimellä..." tai
"Tallenna linkki nimellä...".
Lataa TXT-tietomallipohja ↓

Tiedoston ensimmäinen rivi:
Ensimmäisen rivin tulee sisältää täsmälleen alempana esitettävän tietomallin mukaiset tietokenttien nimet (sarakeotsikot).

Seuraavat rivit:
Kunkin palkansaajan tiedot muodostavat yhden rivin ja tietokenttien arvot ovat rivillä samassa järjestyksessä kuin 1. rivillä annetut nimet. Jos muokkaat tiedostoa Excelillä, tarkista lopuksi, että jos viimeinen sarake on tyhjä, täytä tyhjät nollilla. Tallenna tiedosto csv-muodossa (luetteloerotin) ja toimita se EK:lle ohjeiden mukaisesti.

Valmiiden tekstitiedostojen ohjelmoijille tiedoksi:
Sarakkeiden eli tietokenttien erottimena käytetään puolipistettä (;). Huom! Viimeisen kentän jälkeen ei saa olla puolipistettä.

Kaikki palkkatiedot annetaan euroina ja sentteinä, desimaalierottimena käytetään pilkkua (,). Mitään muita välimerkkejä ei pidä käyttää, esim. ei tuhaterotinta.
Kenttäluettelo ja tietotyypit →Tietokenttien ohjeet
1

Tilastointivuosi (Vuosi)

1

Tilastoaineiston vuosiluku nelinumeroisena.

2

Tilastointineljännes (Nelj)

2

Tilastoaineiston vuosineljännes yksinumeroisena (neljäs neljännes = 4).

3

Jakson alkamispäivä (JaksoAp)

3

Jaksoon kuuluvan ensimmäisen palkanmaksukauden ensimmäinen päivä muodossa pp.kk.vvvv

4

Jakson päättymispäivä (JaksoLp)

4

Jaksoon kuuluvan viimeisen palkanmaksukauden viimeinen päivä muodossa pp.kk.vvvv

5

Jäsennumero (YritysId)

7

Yrityksen numerotunnus (enintään 6 numeroa) EK:n jäsenrekisterissä. Jos yritys on jaettu vastaajayksiköihin, jäsennumero esiintyy kaikissa yrityksen eri vastaajissa. Jäsennumero (YritysId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

6

Vastaajayksikön tunnus (VastId)

9

Vastaajayksikön tunnus yksilöi yhdessä jäsennumeron kanssa eri aloja koskevat tilastovastaukset ja muodostaa yrityksen vastaajan. Vastaajayksikön tunnus (VastId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

7

Kuntanumero (KuntaNro)

12

Henkilön toimi- tai työpaikan sijaintikunnan numero.
Kuntanumero on väestörekisterikeskuksen antama 3-numeroinen juoksevasti numeroitu tunnus.
Palkkatilastoaineistossa kuntanumeron voi ilmoittaa ilman etunollia.

Kuntaluetteloon →

8

Kalleusluokka (PKL)

13

Kenttään merkitään se kalleusluokka, jonka palkkataulukoita sovelletaan ko. henkilöstöryhmälle työehtosopimuksen perusteella. Kalleusluokkaa erikseen kysyttäessä vaihtoehtoja on kolme:
0 = pääkaupunkiseutu
1 = 1. kalleusluokka
2 = 2. kalleusluokka.
3 = 3. EI kalleusluokitusta TES:ssa.

9

Henkilötunnus (Hetu)

14

Henkilötunnus ilmoitetaan 11 merkin mittaisena vuosisataa ilmaisevan välimerkin kanssa eli esim. PPKKVV-NNNX

Mikäli vuosisataa ilmaisevaa välimerkkiä ei käytetä järjestelmässänne, henkilötunnus voidaan ottaa vastaan myös ilman ko. merkkiä. Henkilötunnus on palkkatilaston tulosten laskennan kannalta välttämätön tieto.

Tietosuojaseloste →

10

Yrityksen oma henkilönumero (OmaHeNro)

15

Muodostetaan seuraavista tiedoista:
TUPA-mallin koodi, henkilöstöosa-alue ja kustannuspaikka.

TUPA=1, jos henkilö kuuluu TUPA-mallin piiriin
TUPA=0, jos henkilö ei kuulu TUPA-mallin piiriin.

Esim. 100720715258 eli tupa=1, osa-alue=07 ja kustannuspaikka=20715258, Lahti käsittely 1

11

Sukupuoli (SP)

16

1 = mies
2 = nainen.

12

Työsuhteen alkamispäivämäärä (TsAlkPvm)

17

Päivämäärä, jolloin työntekijä on tullut yrityksen palvelukseen (nykyinen työsuhde). Päivämäärä annetaan muodossa  pp.kk.vvvv, vuosi aina nelinumeroisena.

13

Työsuhteen päättymispäivämäärä (TsLopPvm)

18

Mikäli työsuhde on päättynyt , ilmoitetaan työntekijän työsuhteen päättymispäivämäärä. Päivämäärä annetaan muodossa pp.kk.vvvv, vuosi aina nelinumeroisena.

14

TES-koodi aakkosnumeerisena (TesEK)

74

Henkilön palkkauksen määräytymisessä sovellettavan työehtosopimuksen koodi.

Katso TES-koodit.

15

Työsopimuksen kesto (TsOpett)

75

1 = vakinainen, kokoaikainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
2 = vakinainen, osa-aikainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
3 = määräaikainen, kokoaikainen työsopimus.
4 = määräaikainen, osa-aikainen työsopimus.

Mikäli henkilön työsuhteeseen liittyy muita määreitä, esim. oppilas, harjoittelija jne. tai jos henkilö on osa-aikaeläkkeellä, lisämääritys annetaan kohdassa Muu työsopimus.

16

Muu työsopimus (TsMuut)

76

0 = ei lisämääreitä
1 = harjoittelija
2 = oppisopimus
3 = muu sopimus, esimerkiksi suojatyöntekijä, vajaatyökykyinen
4 = osa-aikaeläkkeellä
5 = kausiapulainen
6 = koeajan palkka

17

Kokemusvuodet (Kokemv)

77

Ilmoitetaan työehtosopimuksen mukaisesti kokemusvuosiin laskettava palvelusaika täysinä vuosina.

Jos henkilöllä ei ole vielä yhtään kokemusvuotta, merkitään 0.

18

Tehtävänimike koodina (6 numeroa) (TehtId)

78

Teollisuudessa, rakentamisessa ym. aloilla käytössä oleva tehtävänimike. Tehtävänimikkeistön ohjesivustolle.

Koodi muodostuu tehtävän pääryhmästä (runkoratkaisu, kaikille aloille yhteinen), alaryhmästä (alakohtainen) ja asemasta (runkoratkaisu, kaikille aloille yhteinen).

Sekä tiedostovastauksissa että asiointipalvelun lomakkeella tämä 6-numeroinen tehtävänimikkeen tunnus ilmoitetaan yhteen kirjoitettuna ilman erotinmerkkejä.

Asiointipalvelun lomakkeella tunnuksen voi muodostaa myös valikkojen avulla.

19

Lomaan oikeuttava palvelusaika (LomaOikV)

79

Lomaan oikeuttavaksi ajaksi laskettava palvelusaika vuosina. Tieto ilmoitetaan katkaistuna täysiksi vuosiksi, ei pyöristettynä. (Toimitetaan mikäli on erikseen niin sovittu.)

20

Lomaoikeus (LomaOik)

80

Lomanansainta kuukautta kohden edelliseltä lomanmääräytymisvuodelta. (Toimitetaan mikäli on erikseen niin sovittu.)

0 = ei lomaoikeutta
1 = 2 pv/kk
2 = 2,5 pv/kk
3 = 3 pv/kk
4 = 36 + 9 päivää
5 = 9% / 11,5%,
6 = 9,4% / 11,9%
7 = 14,4% / 17,4%
9 = muu

21

Tuntipalkkajakaja (TuPalkJa)

81

Kuukausipalkkaisen työntekijän kuukausipalkan jakaja nk. yksinkertaista tuntipalkkaa muodostettaessa. Tieto ilmoitetaan kahdella desimaalilla. Esim. 163.00=16300
Tuntipalkkaisen työntekijän tuntipalkkajakaja on 0.

22

Työaikamuoto (TyoaikaM)

21

Henkilön työaikamuoto, jossa hän pääsääntöisesti työskentelee.

Työaikamuoto on kaksinumeroinen, joista ensimmäinen numero osoittaa monessako vuorossa ja toinen monenako päivänä viikossa työtä tehdään. Asiointipalvelun lomakkeella ja ohjeistuksessa voidaan käyttää alasvetovalikkoa.

Mikäli työaikamuoto on jokin muu kuin alla mainittu, merkitään työaikamuodoksi 99. Mikäli työaikamuotoa ei ole määritelty lainkaan, merkitään työaikamuodoksi 0.


Työaikamuodot ovat:
viikossa1-vuorotyö2-vuorotyö3-vuorotyö
kahtena päivänä 12 22 32
kolmena päivänä 13 23 33
neljänä päivänä 14 24 34
viitenä päivänä 15 25 35
kuutena päivänä 16 26 36
seitsemänä päivänä 17 27 37


23

Säännöllinen viikkotyöaika sadasosatunteina (SVTAika)

22

Säännöllinen viikkotyöaika ilmoitetaan sadasosatunteina (ei tunteina ja minuutteina) esim. 40 t = 4000, 37 t 30 min. = 3750.

Mikäli työaika vaihtelee eri ajanjaksoina (esim. jaksotyössä), merkitään työaika tasoitettuna keskiarvona.

- Vuorotyötä tekevien osalta ilmoitetaan keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika.

- Vapaapäivinä annettava työajan lyhennys (ns. pekkaspäivät) ei lyhennä tilastoon ilmoitettavaa säännöllistä viikkotyöaikaa. Osa-aikaisilla työntekijöillä tiedoksi ilmoitetaan työsopimuksessa sovittu työaika.

24

Palkkauksen peruste (PalkkPer)

25

Perustuuko palkkaus alalla yleisesti noudatettavan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään vai yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään. Valinnat ovat:
1 = perustuu alakohtaisen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään
2 = perustuu yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään
3 = henkilö ei kuulu alakohtaisen eikä yrityskohtaisen palkkausjärjestelmän piiriin

Asiointipalvelussa käyttäjä voi tarvittaessa kiinnittää tiedon arvon niin, että se pysyy vakiona henkilöltä toiselle.

25

Palkkaryhmä (PrVaativ)

26

Työehtosopimuksen mukainen tai työsopimuksella sovittu palkkaryhmä (vaativuusryhmä, vaativuusluokka tai tehtävätaso), johon henkilö kuuluu.

Katso alan palkkaryhmät

26

Tehtäväkohtainen (työkohtainen) palkka (TehtPalk)

28

Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

27

Henkilökohtainen palkanosa (snt) (HeKoPalk)

29

Työntekijän henkilökohtainen palkanosa sentteinä.

28

Peruspalkka (PerTuPa)

30

Työntekijän perustuntipalkka sentteinä.

29

KK-palkkaisten aikapalkkana oleva kuukausipalkka (KkPalkka)

35

Kuukausipalkkaiselle työntekijälle tiedoksi ilmoitetaan neljännesvuoden viimeisen kuukauden täyttä kuukautta vastaava aikapalkkana oleva kuukausipalkka. Tähän ei sisällytetä yli- ja sunnuntaityön perusosia eikä muitakaan lisiä, myöskään palkattomien ja palkallisten poissaolojen vaikutusta ei vähennetä.

HUOM!: Henkilöllä ei voi olla samaan aikaan sekä kuukausipalkkaa että tuntipalkkaa ts. jos KkPalkka>0, tulee ehdon (AikaPalk+UrakPalk+PalkPalk)=0 täyttyä.
Tätä kuukausipalkkaa vastaavat tehdyt tunnit ilmoitetaan kentässä AikaTun.

30

KK-palkkaisten palkkiopalkan ja osaurakkapalkan kiinteä osa (KkSuorPK)

36

Kuukausipalkkaiselle työntekijälle tiedoksi ilmoitetaan osaurakka- tai palkkiotyön kiinteä osa neljännesvuoden viimeiseltä kuukaudelta. Kuukausipalkan kiinteä osa ilmoitetaan, kun kyseessä on osaurakka- tai palkkiopalkkatyö ts. palkka muodostuu kuukautta kohden määritellystä kiinteästä osuudesta ja työsuorituksen tai työtuloksen perusteella maksetusta muuttuvasta osuudesta (palkkio-osuudesta). Kiinteän osuuden suuruus määräytyy palkkaustavan rakenteen mukaisesti.

HUOM!: Henkilöllä ei voi olla samaan aikaan sekä kuukausipalkkaa että tuntipalkkaa ts. jos KkSuorPK>0, tulee ehdon (AikaPalk+UrakPalk+PalkPalk)=0 täyttyä.
Tätä kuukausipalkkaa vastaavat tehdyt tunnit ilmoitetaan kentässä PalkTun.

31

KK-palkkaisten palkkiopalkan ja osaurakkapalkan muuttuva osa (KkSuorPM)

37

Kuukausipalkkaiselle työntekijälle kuukausipalkan osaurakka- ja palkkiopalkkatyön muuttuvat osuudet ilmoitetaan neljännesvuoden ajalta. Kiinteän osan lisäksi työsuorituksen tai työtuloksen perusteella maksetun palkan tulee vastata osaurakka- ja palkkiotyötunteja.

32

Kokemukseen perustuva palkanosa (snt) (KokPPalk)

82

Ilmoitetaan Perustuntipalkka tai Kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvä työehtosopimuksen palkkaliitteessä mainittu kokemukseen perustuva palkan osuus, jota maksetaan henkilön palvelusajan perusteella.

33

Erityisvastuuseen perustuvat lisät (snt) (EriVaLis)

83

Ilmoitetaan Perustuntipalkka tai Kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvä työehtosopimuksen palkkaliitteessä mainittu erityisvastuuseen tai erityisosaamiseen perustuva palkanosa sentteinä.

34

Palkkausjärjestelmämuutoksista syntyneet palkanosat (snt) (PJarMuPa)

84

Ilmoitetaan Perustuntipalkka tai Kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvät palkkausjärjestelmän muutoksen yhteydessä syntyneet palkanosat sentteinä. Esim. järjestelmälisä tai takuuosa.

35

Sovittu palkanosa (snt) (SovPalk)

85

Ilmoitetaan Perustuntipalkka tai Kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvät sovitut palkanosat sentteinä. Esim. sovittu palkanosa tai markkinaraha.

36

Erikseen seurattavat palkanosat (snt) (EriSeurP)

86

Ilmoitetaan Perustuntipalkka tai Kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvä erikseen seurattava palkanosa sentteinä. Esim. työpaikkakohtainen osa 1,5 % tai nk. tupo-lisä.

37

Kiinteät suorituspalkat (snt) (KiSuorP)

87

Ilmoitetaan Perustuntipalkka tai Kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvät kiinteät myyntiprovisiot, tuotantopalkkiot ja muut kiinteät suorituspalkat sentteinä. Esim. yritysmyyntilisä tai ryhmäpalkanosa.

38

Muut kiinteän palkan osat yhteensä (snt) (MuuKYht)

88

Ilmoitetaan Perustuntipalkka tai Kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvät muut, kuin edellä olevat, kiinteään kuukausipalkkaan kuuluvat palkanosat yhteensä. Tieto ilmoitetaan sentteinä. Esim. luottamusmiespalkkio.

39

Aikatyötunnit (AikaTun)

39

Aikatyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana aikatyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt aikatyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25.

40

Aikapalkat (AikaPalk)

40

Aikapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä aikatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Aikapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. Aikapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40.

41

Urakkatyötunnit (UrakTun)

41

Urakkatyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana urakkatyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt urakkatyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25.

42

Urakkapalkat (UrakPalk)

42

Urakkapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä urakkatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Urakkapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. Urakkapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40.

43

Palkkiotyötunnit (PalkTun)

43

Palkkiotyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana palkkiotyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt palkkiotyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25.

44

Palkkiopalkat (PalkPalk)

44

Palkkiopalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä palkkiotyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Palkkiopalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä.. Palkkiopalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40.

45

Ylityötunnit (YliTun)

45

Ylityötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana ylityönä tekemät työtunnit riippumatta ylityölisän suuruudesta tai siitä, onko ylityö korvattu antamalla vastaava vapaa. Ylityötuntien tulee olla todellisia eikä ns. muunnettuja tunteja. Nämä tunnit sisältyvät aina myös jo aika-, urakka- tai palkkiotyössä ilmoitettuihin tunteihin. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 50 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 50 tai 50,25.

46

Ylityökorotukset (YliKor)

46

Ylityökorotuksiin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä ylityötunneilta maksetut, työehtosopimuksen mukaiset ylityökorotusosuudet. Mikäli ylityö korvataan vastaavana vapaana, ilmoitetaan kuitenkin ylityölisän määrä sen suuruisena kuin se olisi korvattu, jos se olisi maksettu rahana. Korotukset ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 600 euroa 10 senttiä ilmoitetaan joko 600 tai 600,10.

47

Sunnuntaityötunnit (SunnTun)

47

Sunnuntaityötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana sunnuntaina ja/tai arkipyhinä tehdyt työtunnit. Nämä tunnit sisältyvät aina myös jo aika-, urakka- tai palkkiotyössä ilmoitettuihin tunteihin. Silloin kun sunnuntaityö on ollut myös ylityötä, sisältyvät nämä tunnit myös ilmoitettuihin ylityötunteihin. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 50 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 50 tai 50,25.

48

Sunnuntaityökorotukset (LisSuko)

48

Sunnuntaityökorotuksiin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana sunnuntai- tai muuna pyhä- tai juhlapäivinä tehdyt ja niiltä maksetut korotukset ilman perusosaa. Tässä ilmoitetaan myös viikkovapaakorvaukset. Mikäli sunnuntaina tehty työ on samalla ylityötä, viedään ylityöstä tulevat lisät ylityökorotuksiin. Korotukset ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 400 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 400 tai 400,30.

49

Vuorotyölisät (LisTaika)

49

Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, työaikaan liittyvät lisät, kuten vuorotyölisät sekä ilta- ja yötyölisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30.

50

Muut erilliset lisät (LisOlos)

50

Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30.

51

Tehdyt työtunnit yhteensä (TehdTun)

56

Vuosineljänneksen aikana työtuntijärjestelmän mukaisesti tehtyjen työtuntien yhteissumma. Tiedon tulee perustua ajankäytön seurantaan eikä arvioon tai teoreettiseen laskelmaan. Tieto muodostuu aika-, urakka- ja palkkiotyötuntien summasta. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25.

52

Palkat yhteensä (PalkYht)

57

Ilmoitetaan kaikki neljännesvuoden työtunteja vastaavat palkkasummat yhteensä laskemalla yhteen ilmoitetut palkat, korotusosuudet ja lisät. Summa ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40
HUOM: MIKÄLI HENKILÖN TIEDOT ILMOITETAAN KUUKAUSIPALKKOINA, JÄTETÄÄN TÄMÄ KENTTÄ TYHJÄKSI.

53

Suorituspalkat (SuorPalk)

52

Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana maksetut myyntiprovisiot, tuotantopalkkiot ja muut suorituspalkat, mikäli ne ovat henkilön säännöllistä ansiota. Tässä ei saa ilmoittaa tulos- ja voittopalkkioita, vaan ne ilmoitetaan vuositason tietoina kohdassa tulos- ja voittopalkkiot vuodessa. Suorituspalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 80 euroa 20 senttiä ilmoitetaan joko 80 tai 80,20.

54

Ennakonpidätyksen alainen rahapalkka vuodessa (EPLRahap)

58

Vuoden aikana työsuhteen perusteella rahassa maksettujen kaikkien palkkaerien yhteissumma. Tässä ilmoitettava tieto saadaan, kun työnantajan verottajalle ilmoittaman palkansaajakohtaisen vuosi-ilmoituksen palkkasummasta vähennetään palkkasummaan mahdollisesti sisältyvät työn tekemisestä palkansaajalle aiheutuneet kustannukset (EPL 15 §). Palkkasumma ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 35280 euroa 20 senttiä ilmoitetaan joko 35280 tai 35280,20

55

Tulos- ja voittopalkkiot vuodessa (TulosJaV)

60

Vuoden aikana maksetut suoritukset, jotka perustuvat yrityksen taloudellisiin tunnuslukuihin, tuottavuuden kehitykseen ja muihin tulosmittareihin, jotka ovat sidoksissa yrityksessä asetettuihin kehitystavoitteisiin. Tulosperusteisia eriä ovat tulospalkkiot, käteiset voittopalkkiot ja voitonjako. Tähän ei sisällytetä rahastoitavia tulos- ja voittopalkkioita. Tulos- ja voittopalkkiot ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 3200 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 3200 tai 3200,40.

56

Tehdyt työtunnit vuodessa (TehdtunV)

63

Tähän merkitään kaikki työntekijän vuoden aikana työtuntijärjestelmän mukaisesti ja ylityönä tekemien todellisten tuntien yhteissumma. Määrittelyltään sama kuin neljännesvuositiedustelussa ilmoitettava Tehdyt työtunnit yhteensä -tieto. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 1450 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 1450 tai 1450,25

57

Tehdyn työajan rahapalkka vuodessa (TtrPalkV)

64

Tähän merkitään kaikki työntekijän vuoden aikana tehdyiltä työtunneilta maksettujen palkkaerien yhteissumma. Määrittelyltään sama kuin neljännesvuositiedustelussa ilmoitettava Palkat yhteensä -tieto. Palkkasumma ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 26100 euroa 10 senttiä ilmoitetaan joko 26100 tai 26100,10

58

Henkilökohtaiset palkat kalenterivuodessa (VTaulPal)

115

1.1.2012 alkaen palkkamalliin kuuluvien P-, N- ja C-liitteiden henkilöiden tehdyltä työajalta maksetut henkilökohtaiset palkat kumulatiivisesti kalenterivuosittain.

59

Tuottavuuspalkkaosat 1 kalenterivuodessa (VTuotPa1)

116

Palkkamalliin kuuluvien P-liitteen henkilöiden tehdyltä työajalta maksetut tuottavuuspalkkaosat 1 kumulatiivisesti kalenterivuosittain.

60

Tuottavuuspalkkaosat 2 kalenterivuodessa (VTuotPa2)

117

Palkkamalliin kuuluvien P-liitteen henkilöiden tehdyltä työajalta maksetut tuottavuuspalkkaosat 2 sekä N- ja C-liitteiden ryhmäpalkanosan piirissä olevien maksetun ryhmäpalkanosan tavoitetason ylittävä osuus kumulatiivisesti kalenterivuosittain.TES-koodit
60C2Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)
60C3Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)
60D2Sanomalehdenjakelu
60D3Sanomalehdenjakelu, viikonloppujakelu
60M1Varastotyö (kuukausipalkkaiset)
60M2Varastotyö (tuntipalkkaiset)
60N2Asiakastoimipaikkatyö (tuntipalkkaiset)
60N3Asiakastoimipaikkatyö (tuntipalkkaiset)
60N4Asiakastoimipaikkatyö (tuntipalkkaiset, postiextrat)
60P1Viestinvälitys- ja kuljetustyö (kuukausipalkkaiset)
60P2Viestinvälitys- ja kuljetustyö (tuntipalkkaiset)
60P3Viestinvälitys- ja kuljetustyö (haja-asutusalue)
60Y2Yritysmyynti (tuntipalkkaiset)
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)
6521Informaatiologistiikka-ala, työntekijätehtävät (kuukausipalkkaiset)
6522Informaatiologistiikka-ala, työntekijätehtävät (tuntipalkkaiset)
6531Informaatiologistiikka-ala, palkka- ja taloushallinnontehtävät
6532Informaatiologistiikka-ala, palkka- ja taloushallinnontehtävät (tp)
9800Henkilökohtainen työsopimus


TES-koodiPalkkaryhmä
60C2Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)000
60C2Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)010
60C2Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)020
60C2Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)03A
60C2Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)03B
60C2Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)040
60C2Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)050
60C2Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)060
60C2Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)070
60C2Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)080
60C2Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)090
60C2Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)100
60C3Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)000
60C3Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)004
60C3Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)010
60C3Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)020
60C3Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)03A
60C3Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)03B
60C3Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)040
60C3Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)050
60C3Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)060
60C3Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)070
60C3Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)080
60C3Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)090
60C3Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)100
60C3Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)101
60C3Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)102
60C3Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)105
60D2Sanomalehdenjakelu000Palkkaryhmää ei ole määritelty
60D2Sanomalehdenjakelu001-
60D2Sanomalehdenjakelu0026+2 -työvuorokiertojärj. 2 kokemusvuoden jälkeen
60D2Sanomalehdenjakelu0036+2 -työvuorokiertojärj. 6 kokemusvuoden jälkeen
60D2Sanomalehdenjakelu0046+2 -työvuorokiertojärj. 10 kokemusvuoden jälkeen
60D2Sanomalehdenjakelu0056+2 -työvuorokiertojärj. 16 kokemusvuoden jälkeen
60D2Sanomalehdenjakelu101-
60D2Sanomalehdenjakelu1027+1 -työvuorokiertojärj. 2 kokemusvuoden jälkeen
60D2Sanomalehdenjakelu1037+1 -työvuorokiertojärj. 6 kokemusvuoden jälkeen
60D2Sanomalehdenjakelu1047+1 -työvuorokiertojärj. 10 kokemusvuoden jälkeen
60D2Sanomalehdenjakelu1057+1 -työvuorokiertojärj. 16 kokemusvuoden jälkeen
60D3Sanomalehdenjakelu, viikonloppujakelu000Palkkaryhmää ei ole määritelty
60M1Varastotyö (kuukausipalkkaiset)000Palkkaryhmää ei ole määritelty
60M1Varastotyö (kuukausipalkkaiset)101varasto- ja konttorityöntekijät (1. vuotena)
60M1Varastotyö (kuukausipalkkaiset)103varasto- ja konttorityöntekijät (3. vuotena)
60M1Varastotyö (kuukausipalkkaiset)105varasto- ja konttorityöntekijät (5. vuotena)
60M1Varastotyö (kuukausipalkkaiset)108varasto- ja konttorityöntekijät (8. vuotena)
60M1Varastotyö (kuukausipalkkaiset)200kouluttaja
60M1Varastotyö (kuukausipalkkaiset)300tiimin vetäjä
60M1Varastotyö (kuukausipalkkaiset)400esimies
60M2Varastotyö (tuntipalkkaiset)000Palkkaryhmää ei ole määritelty
60M2Varastotyö (tuntipalkkaiset)101varasto- ja konttorityöntekijät (1. vuotena)
60M2Varastotyö (tuntipalkkaiset)103varasto- ja konttorityöntekijät (3. vuotena)
60M2Varastotyö (tuntipalkkaiset)105varasto- ja konttorityöntekijät (5. vuotena)
60M2Varastotyö (tuntipalkkaiset)108varasto- ja konttorityöntekijät (8. vuotena)
60M2Varastotyö (tuntipalkkaiset)200kouluttaja
60M2Varastotyö (tuntipalkkaiset)300tiimin vetäjä
60M2Varastotyö (tuntipalkkaiset)400esimies
60N2Asiakastoimipaikkatyö (tuntipalkkaiset)000Palkkaryhmää ei ole määritelty
60N2Asiakastoimipaikkatyö (tuntipalkkaiset)001Kokemusvuodet alle 2 vuotta
60N2Asiakastoimipaikkatyö (tuntipalkkaiset)002Kokemusvuodet 2 vuotta mutta alle 6 vuotta
60N2Asiakastoimipaikkatyö (tuntipalkkaiset)003Kokemusvuodet 6 vuotta mutta alle 10 vuotta
60N2Asiakastoimipaikkatyö (tuntipalkkaiset)004Kokemusvuodet 10 vuotta mutta alle 16 vuotta
60N2Asiakastoimipaikkatyö (tuntipalkkaiset)005Kokemusvuodet 16 vuotta ja enemmän
60N3Asiakastoimipaikkatyö (tuntipalkkaiset)000Palkkaryhmää ei ole määritelty
60N3Asiakastoimipaikkatyö (tuntipalkkaiset)001Kokemusvuodet alle 2 vuotta
60N3Asiakastoimipaikkatyö (tuntipalkkaiset)002Kokemusvuodet 2 vuotta mutta alle 6 vuotta
60N3Asiakastoimipaikkatyö (tuntipalkkaiset)003Kokemusvuodet 6 vuotta mutta alle 10 vuotta
60N3Asiakastoimipaikkatyö (tuntipalkkaiset)004Kokemusvuodet 10 vuotta mutta alle 16 vuotta
60N3Asiakastoimipaikkatyö (tuntipalkkaiset)005Kokemusvuodet 16 vuotta ja enemmän
60N4Asiakastoimipaikkatyö (tuntipalkkaiset, postiextrat)000Palkkaryhmää ei ole määritelty
60N4Asiakastoimipaikkatyö (tuntipalkkaiset, postiextrat)2010Postiextra
60P1Viestinvälitys- ja kuljetustyö (kuukausipalkkaiset)000Palkkaryhmää ei ole määritelty
60P1Viestinvälitys- ja kuljetustyö (kuukausipalkkaiset)101PERUSTEHTÄVÄ, alle 2 vuotta
60P1Viestinvälitys- ja kuljetustyö (kuukausipalkkaiset)102PERUSTEHTÄVÄ, 2 vuotta mutta alle 6 vuotta
60P1Viestinvälitys- ja kuljetustyö (kuukausipalkkaiset)103PERUSTEHTÄVÄ, 6 vuotta mutta alle 10 vuotta
60P1Viestinvälitys- ja kuljetustyö (kuukausipalkkaiset)104PERUSTEHTÄVÄ, 10 vuotta mutta alle 16 vuotta
60P1Viestinvälitys- ja kuljetustyö (kuukausipalkkaiset)105PERUSTEHTÄVÄ, 16 vuotta ja enemmän
60P1Viestinvälitys- ja kuljetustyö (kuukausipalkkaiset)201AMMATTITEHTÄVÄ, alle 2 vuotta
60P1Viestinvälitys- ja kuljetustyö (kuukausipalkkaiset)202AMMATTITEHTÄVÄ, 2 vuotta mutta alle 6 vuotta
60P1Viestinvälitys- ja kuljetustyö (kuukausipalkkaiset)203AMMATTITEHTÄVÄ, 6 vuotta mutta alle 10 vuotta
60P1Viestinvälitys- ja kuljetustyö (kuukausipalkkaiset)204AMMATTITEHTÄVÄ, 10 vuotta mutta alle 16 vuotta
60P1Viestinvälitys- ja kuljetustyö (kuukausipalkkaiset)205AMMATTITEHTÄVÄ, 16 vuotta ja enemmän
60P1Viestinvälitys- ja kuljetustyö (kuukausipalkkaiset)A01KULJETUSTEHTÄVÄ, pakettiauto, alle 6 vuotta
60P1Viestinvälitys- ja kuljetustyö (kuukausipalkkaiset)A02KULJETUSTEHTÄVÄ, pakettiauto, 6 vuotta mutta alle 10 vuotta
60P1Viestinvälitys- ja kuljetustyö (kuukausipalkkaiset)A03KULJETUSTEHTÄVÄ, pakettiauto, 10 vuotta mutta alle 16 vuotta
60P1Viestinvälitys- ja kuljetustyö (kuukausipalkkaiset)A04KULJETUSTEHTÄVÄ, pakettiauto, 16 vuotta ja enemmän
60P1Viestinvälitys- ja kuljetustyö (kuukausipalkkaiset)B01KULJETUSTEHTÄVÄ, kuorma-auto, alle 6 vuotta
60P1Viestinvälitys- ja kuljetustyö (kuukausipalkkaiset)B02KULJETUSTEHTÄVÄ, kuorma-auto, 6 vuotta mutta alle 10 vuotta
60P1Viestinvälitys- ja kuljetustyö (kuukausipalkkaiset)B03KULJETUSTEHTÄVÄ, kuorma-auto, 10 vuotta mutta alle 16 vuotta
60P1Viestinvälitys- ja kuljetustyö (kuukausipalkkaiset)B04KULJETUSTEHTÄVÄ, kuorma-auto, 16 vuotta ja enemmän
60P1Viestinvälitys- ja kuljetustyö (kuukausipalkkaiset)C01KULJETUSTEHTÄVÄ, yhdistelmäajoneuvo, alle 6 vuotta
60P1Viestinvälitys- ja kuljetustyö (kuukausipalkkaiset)C02KULJETUSTEHTÄVÄ, yhdistelmäajoneuvo, 6 vuotta mutta alle 10 vuotta
60P1Viestinvälitys- ja kuljetustyö (kuukausipalkkaiset)C03KULJETUSTEHTÄVÄ, yhdistelmäajoneuvo, 10 vuotta mutta alle 16 vuotta
60P1Viestinvälitys- ja kuljetustyö (kuukausipalkkaiset)C04KULJETUSTEHTÄVÄ, yhdistelmäajoneuvo, 16 vuotta ja enemmän
60P2Viestinvälitys- ja kuljetustyö (tuntipalkkaiset)000Palkkaryhmää ei ole määritelty
60P2Viestinvälitys- ja kuljetustyö (tuntipalkkaiset)101PERUSTEHTÄVÄ, alle 2 vuotta
60P2Viestinvälitys- ja kuljetustyö (tuntipalkkaiset)102PERUSTEHTÄVÄ, 2 vuotta mutta alle 6 vuotta
60P2Viestinvälitys- ja kuljetustyö (tuntipalkkaiset)103PERUSTEHTÄVÄ, 6 vuotta mutta alle 10 vuotta
60P2Viestinvälitys- ja kuljetustyö (tuntipalkkaiset)104PERUSTEHTÄVÄ, 10 vuotta mutta alle 16 vuotta
60P2Viestinvälitys- ja kuljetustyö (tuntipalkkaiset)105PERUSTEHTÄVÄ, 16 vuotta ja enemmän
60P2Viestinvälitys- ja kuljetustyö (tuntipalkkaiset)201AMMATTITEHTÄVÄ, alle 2 vuotta
60P2Viestinvälitys- ja kuljetustyö (tuntipalkkaiset)202AMMATTITEHTÄVÄ, 2 vuotta mutta alle 6 vuotta
60P2Viestinvälitys- ja kuljetustyö (tuntipalkkaiset)203AMMATTITEHTÄVÄ, 6 vuotta mutta alle 10 vuotta
60P2Viestinvälitys- ja kuljetustyö (tuntipalkkaiset)204AMMATTITEHTÄVÄ, 10 vuotta mutta alle 16 vuotta
60P2Viestinvälitys- ja kuljetustyö (tuntipalkkaiset)205AMMATTITEHTÄVÄ, 16 vuotta ja enemmän
60P2Viestinvälitys- ja kuljetustyö (tuntipalkkaiset)A01KULJETUSTEHTÄVÄ, pakettiauto, alle 6 vuotta
60P2Viestinvälitys- ja kuljetustyö (tuntipalkkaiset)A02KULJETUSTEHTÄVÄ, pakettiauto, 6 vuotta mutta alle 10 vuotta
60P2Viestinvälitys- ja kuljetustyö (tuntipalkkaiset)A03KULJETUSTEHTÄVÄ, pakettiauto, 10 vuotta mutta alle 16 vuotta
60P2Viestinvälitys- ja kuljetustyö (tuntipalkkaiset)A04KULJETUSTEHTÄVÄ, pakettiauto, 16 vuotta ja enemmän
60P2Viestinvälitys- ja kuljetustyö (tuntipalkkaiset)B01KULJETUSTEHTÄVÄ, kuorma-auto, alle 6 vuotta
60P2Viestinvälitys- ja kuljetustyö (tuntipalkkaiset)B02KULJETUSTEHTÄVÄ, kuorma-auto, 6 vuotta mutta alle 10 vuotta
60P2Viestinvälitys- ja kuljetustyö (tuntipalkkaiset)B03KULJETUSTEHTÄVÄ, kuorma-auto, 10 vuotta mutta alle 16 vuotta
60P2Viestinvälitys- ja kuljetustyö (tuntipalkkaiset)B04KULJETUSTEHTÄVÄ, kuorma-auto, 16 vuotta ja enemmän
60P2Viestinvälitys- ja kuljetustyö (tuntipalkkaiset)C01KULJETUSTEHTÄVÄ, yhdistelmäajoneuvo, alle 6 vuotta
60P2Viestinvälitys- ja kuljetustyö (tuntipalkkaiset)C02KULJETUSTEHTÄVÄ, yhdistelmäajoneuvo, 6 vuotta mutta alle 10 vuotta
60P2Viestinvälitys- ja kuljetustyö (tuntipalkkaiset)C03KULJETUSTEHTÄVÄ, yhdistelmäajoneuvo, 10 vuotta mutta alle 16 vuotta
60P2Viestinvälitys- ja kuljetustyö (tuntipalkkaiset)C04KULJETUSTEHTÄVÄ, yhdistelmäajoneuvo, 16 vuotta ja enemmän
60P3Viestinvälitys- ja kuljetustyö (haja-asutusalue)H101PERUSTEHTÄVÄ, alle 2 vuotta
60P3Viestinvälitys- ja kuljetustyö (haja-asutusalue)H102PERUSTEHTÄVÄ, 2 vuotta mutta alle 6 vuotta
60P3Viestinvälitys- ja kuljetustyö (haja-asutusalue)H103PERUSTEHTÄVÄ, 6 vuotta mutta alle 10 vuotta
60P3Viestinvälitys- ja kuljetustyö (haja-asutusalue)H104PERUSTEHTÄVÄ, 10 vuotta mutta alle 16 vuotta
60P3Viestinvälitys- ja kuljetustyö (haja-asutusalue)H105PERUSTEHTÄVÄ, 16 vuotta ja enemmän
60Y2Yritysmyynti (tuntipalkkaiset)000
60Y2Yritysmyynti (tuntipalkkaiset)001
60Y2Yritysmyynti (tuntipalkkaiset)002
60Y2Yritysmyynti (tuntipalkkaiset)003
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)000Palkkaryhmää ei ole määritelty
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)01AAvustava asiantuntija
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)01BAvustava asiantuntija
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)01CAvustava asiantuntija
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)01DAvustava asiantuntija
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)02AAvustava asiantuntija
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)02BAvustava asiantuntija
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)02CAvustava asiantuntija
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)02DAvustava asiantuntija
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)03AAvustava asiantuntija
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)03BAvustava asiantuntija
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)03CAvustava asiantuntija
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)03DAvustava asiantuntija
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)04AAsiantuntija
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)04BAsiantuntija
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)04CAsiantuntija
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)04DAsiantuntija
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)05AAsiantuntija
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)05BAsiantuntija
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)05CAsiantuntija
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)05DAsiantuntija
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)06AAsiantuntija
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)06BAsiantuntija
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)06CAsiantuntija
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)06DAsiantuntija
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)07AKehittävä asiantuntija
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)07BKehittävä asiantuntija
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)07CKehittävä asiantuntija
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)07DKehittävä asiantuntija
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)08AKehittävä asiantuntija
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)08BKehittävä asiantuntija
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)08CKehittävä asiantuntija
6512Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset)08DKehittävä asiantuntija
6521Informaatiologistiikka-ala, työntekijätehtävät (kuukausipalkkaiset)000Palkkaryhmää ei ole määritelty
6521Informaatiologistiikka-ala, työntekijätehtävät (kuukausipalkkaiset)101PERUSTEHTÄVÄ, alle 2 vuotta
6521Informaatiologistiikka-ala, työntekijätehtävät (kuukausipalkkaiset)102PERUSTEHTÄVÄ, 2 vuotta mutta alle 6 vuotta
6521Informaatiologistiikka-ala, työntekijätehtävät (kuukausipalkkaiset)103PERUSTEHTÄVÄ, 6 vuotta mutta alle 10 vuotta
6521Informaatiologistiikka-ala, työntekijätehtävät (kuukausipalkkaiset)104PERUSTEHTÄVÄ, 10 vuotta mutta alle 16 vuotta
6521Informaatiologistiikka-ala, työntekijätehtävät (kuukausipalkkaiset)105PERUSTEHTÄVÄ, 16 vuotta ja enemmän
6521Informaatiologistiikka-ala, työntekijätehtävät (kuukausipalkkaiset)201AMMATTITEHTÄVÄ, alle 2 vuotta
6521Informaatiologistiikka-ala, työntekijätehtävät (kuukausipalkkaiset)202AMMATTITEHTÄVÄ, 2 vuotta mutta alle 6 vuotta
6521Informaatiologistiikka-ala, työntekijätehtävät (kuukausipalkkaiset)203AMMATTITEHTÄVÄ, 6 vuotta mutta alle 10 vuotta
6521Informaatiologistiikka-ala, työntekijätehtävät (kuukausipalkkaiset)204AMMATTITEHTÄVÄ, 10 vuotta mutta alle 16 vuotta
6521Informaatiologistiikka-ala, työntekijätehtävät (kuukausipalkkaiset)205AMMATTITEHTÄVÄ, 16 vuotta ja enemmän
6522Informaatiologistiikka-ala, työntekijätehtävät (tuntipalkkaiset)000Palkkaryhmää ei ole määritelty
6522Informaatiologistiikka-ala, työntekijätehtävät (tuntipalkkaiset)101PERUSTEHTÄVÄ, alle 2 vuotta
6522Informaatiologistiikka-ala, työntekijätehtävät (tuntipalkkaiset)102PERUSTEHTÄVÄ, 2 vuotta mutta alle 6 vuotta
6522Informaatiologistiikka-ala, työntekijätehtävät (tuntipalkkaiset)103PERUSTEHTÄVÄ, 6 vuotta mutta alle 10 vuotta
6522Informaatiologistiikka-ala, työntekijätehtävät (tuntipalkkaiset)104PERUSTEHTÄVÄ, 10 vuotta mutta alle 16 vuotta
6522Informaatiologistiikka-ala, työntekijätehtävät (tuntipalkkaiset)105PERUSTEHTÄVÄ, 16 vuotta ja enemmän
6522Informaatiologistiikka-ala, työntekijätehtävät (tuntipalkkaiset)201AMMATTITEHTÄVÄ, alle 2 vuotta
6522Informaatiologistiikka-ala, työntekijätehtävät (tuntipalkkaiset)202AMMATTITEHTÄVÄ, 2 vuotta mutta alle 6 vuotta
6522Informaatiologistiikka-ala, työntekijätehtävät (tuntipalkkaiset)203AMMATTITEHTÄVÄ, 6 vuotta mutta alle 10 vuotta
6522Informaatiologistiikka-ala, työntekijätehtävät (tuntipalkkaiset)204AMMATTITEHTÄVÄ, 10 vuotta mutta alle 16 vuotta
6522Informaatiologistiikka-ala, työntekijätehtävät (tuntipalkkaiset)205AMMATTITEHTÄVÄ, 16 vuotta ja enemmän
6531Informaatiologistiikka-ala, palkka- ja taloushallinnontehtävät101Avustava asiantuntija
6531Informaatiologistiikka-ala, palkka- ja taloushallinnontehtävät102Avustava asiantuntija
6531Informaatiologistiikka-ala, palkka- ja taloushallinnontehtävät201Asiantuntija
6531Informaatiologistiikka-ala, palkka- ja taloushallinnontehtävät202Asiantuntija
6531Informaatiologistiikka-ala, palkka- ja taloushallinnontehtävät301Asiantuntija
6531Informaatiologistiikka-ala, palkka- ja taloushallinnontehtävät302Asiantuntija
6532Informaatiologistiikka-ala, palkka- ja taloushallinnontehtävät (tp)000Palkkaryhmää ei ole määritelty
6532Informaatiologistiikka-ala, palkka- ja taloushallinnontehtävät (tp)101Avustava asiantuntija
6532Informaatiologistiikka-ala, palkka- ja taloushallinnontehtävät (tp)102Avustava asiantuntija
6532Informaatiologistiikka-ala, palkka- ja taloushallinnontehtävät (tp)201Asiantuntija
6532Informaatiologistiikka-ala, palkka- ja taloushallinnontehtävät (tp)202Asiantuntija
6532Informaatiologistiikka-ala, palkka- ja taloushallinnontehtävät (tp)301Asiantuntija
6532Informaatiologistiikka-ala, palkka- ja taloushallinnontehtävät (tp)302Asiantuntija
9800Henkilökohtainen työsopimus000


Kenttäluettelo ja tietotyypit
Nro Tietokenttä EK-nro Tietokentän nimi Tietokentän tyyppi Datan malli

1

Tilastointivuosi

(1)

Vuosi

numeerinen

2017

2

Tilastointineljännes

(2)

Nelj

numeerinen

9

3

Jakson alkamispäivä

(3)

JaksoAp

numeerinen

99.99.9999

4

Jakson päättymispäivä

(4)

JaksoLp

numeerinen

99.99.9999

5

Jäsennumero

(7)

YritysId

numeerinen

999999

6

Vastaajayksikön tunnus

(9)

VastId

numeerinen

999999

7

Kuntanumero

(12)

KuntaNro

numeerinen

999

8

Kalleusluokka

(13)

PKL

numeerinen

9

9

Henkilötunnus

(14)

Hetu

teksti

090999-999X

10

Yrityksen oma henkilönumero

(15)

OmaHeNro

teksti

9999999999WXYZ

11

Sukupuoli

(16)

SP

numeerinen

9

12

Työsuhteen alkamispäivämäärä

(17)

TsAlkPvm

numeerinen

99.99.9999

13

Työsuhteen päättymispäivämäärä

(18)

TsLopPvm

numeerinen

99.99.9999

14

TES-koodi aakkosnumeerisena

(74)

TesEK

teksti

9999

15

Työsopimuksen kesto

(75)

TsOpett

numeerinen

9

16

Muu työsopimus

(76)

TsMuut

numeerinen

9

17

Kokemusvuodet

(77)

Kokemv

numeerinen

99

18

Tehtävänimike koodina (6 numeroa)

(78)

TehtId

numeerinen

999999

19

Lomaan oikeuttava palvelusaika

(79)

LomaOikV

numeerinen

99

20

Lomaoikeus

(80)

LomaOik

numeerinen

9

21

Tuntipalkkajakaja

(81)

TuPalkJa

numeerinen

99999

22

Työaikamuoto

(21)

TyoaikaM

numeerinen

99

23

Säännöllinen viikkotyöaika sadasosatunteina

(22)

SVTAika

numeerinen

9999

24

Palkkauksen peruste

(25)

PalkkPer

numeerinen

9

25

Palkkaryhmä

(26)

PrVaativ

teksti

99

26

Tehtäväkohtainen (työkohtainen) palkka

(28)

TehtPalk

numeerinen

999999

27

Henkilökohtainen palkanosa (snt)

(29)

HeKoPalk

numeerinen

99999

28

Peruspalkka

(30)

PerTuPa

numeerinen

999999

29

KK-palkkaisten aikapalkkana oleva kuukausipalkka

(35)

KkPalkka

numeerinen

9999,99

30

KK-palkkaisten palkkiopalkan ja osaurakkapalkan kiinteä osa

(36)

KkSuorPK

numeerinen

9999,99

31

KK-palkkaisten palkkiopalkan ja osaurakkapalkan muuttuva osa

(37)

KkSuorPM

numeerinen

9999,99

32

Kokemukseen perustuva palkanosa (snt)

(82)

KokPPalk

numeerinen

99999

33

Erityisvastuuseen perustuvat lisät (snt)

(83)

EriVaLis

numeerinen

99999

34

Palkkausjärjestelmämuutoksista syntyneet palkanosat (snt)

(84)

PJarMuPa

numeerinen

99999

35

Sovittu palkanosa (snt)

(85)

SovPalk

numeerinen

99999

36

Erikseen seurattavat palkanosat (snt)

(86)

EriSeurP

numeerinen

99999

37

Kiinteät suorituspalkat (snt)

(87)

KiSuorP

numeerinen

99999

38

Muut kiinteän palkan osat yhteensä (snt)

(88)

MuuKYht

numeerinen

99999

39

Aikatyötunnit

(39)

AikaTun

numeerinen

999,99

40

Aikapalkat

(40)

AikaPalk

numeerinen

99999,99

41

Urakkatyötunnit

(41)

UrakTun

numeerinen

999,99

42

Urakkapalkat

(42)

UrakPalk

numeerinen

99999,99

43

Palkkiotyötunnit

(43)

PalkTun

numeerinen

999,99

44

Palkkiopalkat

(44)

PalkPalk

numeerinen

99999,99

45

Ylityötunnit

(45)

YliTun

numeerinen

999,99

46

Ylityökorotukset

(46)

YliKor

numeerinen

99999,99

47

Sunnuntaityötunnit

(47)

SunnTun

numeerinen

999,99

48

Sunnuntaityökorotukset

(48)

LisSuko

numeerinen

99999,99

49

Vuorotyölisät

(49)

LisTaika

numeerinen

99999,99

50

Muut erilliset lisät

(50)

LisOlos

numeerinen

99999,99

51

Tehdyt työtunnit yhteensä

(56)

TehdTun

numeerinen

999,99

52

Palkat yhteensä

(57)

PalkYht

numeerinen

99999,99

53

Suorituspalkat

(52)

SuorPalk

numeerinen

99999,99

54

Ennakonpidätyksen alainen rahapalkka vuodessa

(58)

EPLRahap

numeerinen

999999,99

55

Tulos- ja voittopalkkiot vuodessa

(60)

TulosJaV

numeerinen

99999,99

56

Tehdyt työtunnit vuodessa

(63)

TehdtunV

numeerinen

9999,99

57

Tehdyn työajan rahapalkka vuodessa

(64)

TtrPalkV

numeerinen

99999,99

58

Henkilökohtaiset palkat kalenterivuodessa

(115)

VTaulPal

numeerinen

999999,99

59

Tuottavuuspalkkaosat 1 kalenterivuodessa

(116)

VTuotPa1

numeerinen

999999,99

60

Tuottavuuspalkkaosat 2 kalenterivuodessa

(117)

VTuotPa2

numeerinen

999999,99


 
ALKUUN ↑