Ohje päivitetty 12.05.2022

EK pääkäyttäjä

(9999)
Keitä tiedustelu koskee?

Neljännesvuositiedustelu on tehdyn työajan palkkatilasto, johon ilmoitetaan neljänneksen aikana tehdyt todelliset työtunnit ja tunteja vastaavat tehdyn työajan palkat. Palkkatilastoon palkat ilmoitetaan näin ollen ns. ansaintaperiaatteen mukaisesti.

Neljännesvuositiedustelu tehdään vain 4. vuosineljännekseltä ja se koskee kaikkia työpaikan työntekijöitä, jotka täyttävät seuraavat ehdot:
• Ovat tai ovat olleet työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa yritykseen ao. neljänneksen aikana
• Ovat työntekijöitä. Ulkopuolelle jäävät siis toimihenkilöt ja ns. ylemmät toimihenkilöt
• Ovat täysin työkykyisiä, jolloin palkka määräytyy työehtosopimuksen perusteella
• Ovat täyttäneet 15 vuotta
• Ovat tehneet työtä ao. neljänneksen aikana. Tiedot annetaan myös osa-aikatyöntekijöistä, oppilaista ja harjoittelijoista
• Työ on tehty Suomessa

Koko vuotta koskevista tiedoista ilmoitetaan enää vain tulosperusteiset erät, joita ovat: tulospalkkiot, käteiset voittopalkkiot ja voitonjako. Tulosperusteiset erät ilmoitetaan työpaikan työntekijöistä, jotka täyttävät seuraavat ehdot:
* Ovat tai ovat olleet työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa yritykseen 4. vuosineljänneksen aikana
* Ovat tehneet työtä 4. vuosineljänneksen aikana
* Ovat mukana 4. vuosineljänneksen tiedustelussa

HUOM: Koko vuotta koskevat tiedot tulee ilmoittaa neljännen vuosineljänneksen tietojen yhteydessä. Vaikka tulosperusteiset erät ilmoitetaan enää vain niistä henkilöistä, joilla on tehtyjä tunteja 4. vuosineljänneksellä, ilmoitetaan ne jatkossakin koko vuoden pituiselta ajanjaksolta.

HUOM: Neljännesvuoden palkkatietoihin ei sisällytetä:
Työajan lyhentämisen johdosta maksettuja korvauksia eikä työajan tasaamislisiä (ns. pekkaset ja vuorovapaakorvaukset).
Luontoisetujen (asunto-, auto-, ravinto- yms.) arvoa,
vuosilomapalkkaa, lomakorvausta, lomarahaa, arkipyhäkorvauksia,
henkilökohtaisilla ja yhteiskunnallisilla perusteilla annettujen vapaapäivien palkkoja (mm. merkkipäivät, luottamustoimet, kertausharjoitukset),
sairausajan palkkaa, lapsen syntymään tai hoitoon liittyvää palkkaa,
koulutusajan palkkaa, matkustusajan palkkaa, varallaolo- ja hälytyskorvauksia, yhteistyöelinten kokouspalkkioita, luottamusmieskorvausta, aloitepalkkiota, opetus- ja kirjoituspalkkioita yms. Muulta kuin tehdyltä työajalta maksettuja palkkaeriä.

Neljännesvuoden palkkatietoihin ei myöskään saa sisällyttää sellaisia korvausluonteisia eriä, kuten
ateriakorvausta, päivärahaa, majoituskorvausta, matkakustannusten korvausta, työvälinekorvausta jne.
Tietomalli

Palkkatilaston tiedoston saa usein valmiina palkanlaskentaohjelmasta, mutta tiedoston voi myös laatia itse esim. Excel-taulukkolaskentaohjelmalla ja tallentaa csv-muotoon (luetteloerotin). Voit myös täyttää tiedot palkkatiedustelun asiointipalvelun lomakkeella ja tallentaa ne seuraavan palkkatiedustelun pohjaksi csv-tiedostoon.


Lataa CSV-tietomallipohja ↓
Saat ladattua tekstimuotoisen tietomallipohjan työasemallesi painamalla hiiren kakkos- painiketta linkin päällä ja valitsemalla:
"Tallenna kohde nimellä..." tai
"Tallenna linkki nimellä...".
Lataa TXT-tietomallipohja ↓

Tiedoston ensimmäinen rivi:
Ensimmäisen rivin tulee sisältää täsmälleen alempana esitettävän tietomallin mukaiset tietokenttien nimet (sarakeotsikot).

Seuraavat rivit:
Kunkin palkansaajan tiedot muodostavat yhden rivin ja tietokenttien arvot ovat rivillä samassa järjestyksessä kuin 1. rivillä annetut nimet. Jos muokkaat tiedostoa Excelillä, tarkista lopuksi, että jos viimeinen sarake on tyhjä, täytä tyhjät nollilla. Tallenna tiedosto csv-muodossa (luetteloerotin) ja toimita se EK:lle ohjeiden mukaisesti.

Valmiiden tekstitiedostojen ohjelmoijille tiedoksi:
Sarakkeiden eli tietokenttien erottimena käytetään puolipistettä (;). Huom! Viimeisen kentän jälkeen ei saa olla puolipistettä.

Kaikki palkkatiedot annetaan euroina ja sentteinä, desimaalierottimena käytetään pilkkua (,). Mitään muita välimerkkejä ei pidä käyttää, esim. ei tuhaterotinta.
Kenttäluettelo ja tietotyypit →Tietokenttien ohjeet
1

Tilastointivuosi (Vuosi)

1

Tilastoaineiston vuosiluku nelinumeroisena.

2

Tilastointineljännes (Nelj)

2

Tilastoaineiston vuosineljännes yksinumeroisena (neljäs neljännes = 4).

3

Jakson alkamispäivä (JaksoAp)

3

Jaksoon kuuluvan ensimmäisen palkanmaksukauden ensimmäinen päivä muodossa pp.kk.vvvv

4

Jakson päättymispäivä (JaksoLp)

4

Jaksoon kuuluvan viimeisen palkanmaksukauden viimeinen päivä muodossa pp.kk.vvvv

5

Teollisuusala (TeolAla)

5

Saha- ja levyteollisuus (1600)
Kolminumeroinen teollisuusalatieto. Tieto kysytään eräillä metsäteollisuuden aloilla.

HUOM!: Ilmoitetaan mekaanisen metsäteollisuuden työntekijän teollisuusalatieto seuraavasti: 321 sahat, 322 vaneritehtaat, 323 lastulevytehtaat, 324 kuitulevytehtaat, 326 puutalo-, rakennuspuusepänteollisuus sekä höyläämöt, 327 muu mekaaninen metsäteollisuus, 331 kone- ja autokorjausosastot, 332 sähkökorjausosastot, 333 voimalaitokset, 334 rakennuskorjausosastot, 335 kuljetusosastot, 336 muut huolto-osastot.

Paperiteollisuus (1700)
Kolminumeroinen teollisuusalatieto. Tieto kysytään eräillä metsäteollisuuden aloilla.

HUOM!: Paperiteollisuuden teollisuusalakoodit ovat:

Tuotanto:
240 Massatehtaat,
250 Paperitehtaat,
260 Kartonkitehtaat,
270 Paperin ja kartongin jalostetehtaat,
280 Sivutuotteiden valmistus,
290 Voimalaitokset.

Kunnossapito:
310 Koneosastot,
320 Sähkö- ja automaatio-osastot,
330 Rakennusosastot,
340 Kuljetus,
350 Varastot,
360 Muu ylläpito.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Kolminumeroinen teollisuusalatieto. Tieto kysytään eräillä metsäteollisuuden aloilla.

6

Osasto (OsastoId)

6

Osastotieto kysytään, mikäli liitossa on käytössä jako osastoihin. Osastotunnus (OsastoId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

7

Jäsennumero (YritysId)

7

Yrityksen numerotunnus (enintään 6 numeroa) EK:n jäsenrekisterissä. Jos yritys on jaettu vastaajayksiköihin, jäsennumero esiintyy kaikissa yrityksen eri vastaajissa. Jäsennumero (YritysId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

8

Toimipaikkanumero (ToimipId)

8

Yritys voi halutessaan ilmoittaa toimipaikan numeron, mikäli yrityksellä on useampia toimipaikkoja.

9

Vastaajayksikön tunnus (VastId)

9

Vastaajayksikön tunnus yksilöi yhdessä jäsennumeron kanssa eri aloja koskevat tilastovastaukset ja muodostaa yrityksen vastaajan. Vastaajayksikön tunnus (VastId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

10

Työpaikalla käytössä oleva työn vaativuuden määritystapa (VaativTp)

10

Työpaikalla käytetään vain yhtä määritystapaa. Työnvaativuuden määritystavat ovat: 1 = töiden vaativuusryhmittely (TVR), 2 = karkea ryhmittely (KR) ja 3 = muu työnvaativuuden määritystapa / ei määritetty.

11

Vaativuusluokkien portaiden lukumäärä (VaativLk)

11

Kyseisen luokituksen portaiden maksimi lukumäärä. Portaiden lukumäärät ovat: 9 töiden vaativuusryhmittelyssä ja 3 karkeassa ryhmittelyssä. Muussa tapauksessa portaiden lukumääräksi ilmoitetaan 0 (nolla).

12

Kuntanumero (KuntaNro)

12

Asfalttiala (4392)
Henkilön toimi- tai työpaikan sijaintikunnan numero.
Kuntanumero on väestörekisterikeskuksen antama 3-numeroinen juoksevasti numeroitu tunnus.
Palkkatilastoaineistossa kuntanumeron voi ilmoittaa ilman etunollia.

HUOM!: Asfalttialalla tiedot kerätään kunnittain. Mikäli työntekijä on saman vuosineljänneksen aikana saman työnantajan palveluksessa useamman kunnan alueella, tulee henkilön tiedot ilmoittaa tietueella kunnittain. Työmaan sijaintikunta on määräävä – ei yrityksen kotipaikkakunta.

Täydennys 2019: Jos tietoja ei saada työmaan sijaintikunnittain, tulee kuntanumero olla se missä henkilö pääasiallisesti työskentelee. Jos tämäkään ei onnistu, laitetaan kuntanumeroksi henkilön työhönottokunta. Jos näistä em. vaihtoehdoista mikään ei ole tiedossa, laitetaan kuntanumeroksi tällöin yrityksen sijaintikunnan numero.

Kuntaluetteloon →

Infra-ala (maa- ja vesirakennusala) (4200)
Henkilön toimi- tai työpaikan sijaintikunnan numero.
Kuntanumero on väestörekisterikeskuksen antama 3-numeroinen juoksevasti numeroitu tunnus.
Palkkatilastoaineistossa kuntanumeron voi ilmoittaa ilman etunollia.

HUOM!: Maa- ja vesirakennusalalla tiedot kerätään kunnittain. Mikäli työntekijä on saman vuosineljänneksen aikana saman työnantajan palveluksessa useamman kunnan alueella, tulee henkilön tiedot ilmoittaa tietueella kunnittain. Työmaan sijaintikunta on määräävä – ei yrityksen kotipaikkakunta.

Täydennys 2019: Jos tietoja ei saada työmaan sijaintikunnittain, tulee kuntanumero olla se missä henkilö pääasiallisesti työskentelee. Jos tämäkään ei onnistu, laitetaan kuntanumeroksi henkilön työhönottokunta. Jos näistä em. vaihtoehdoista mikään ei ole tiedossa, laitetaan kuntanumeroksi tällöin yrityksen sijaintikunnan numero.

Kuntaluetteloon →

Maalausala (4334)
Henkilön toimi- tai työpaikan sijaintikunnan numero.
Kuntanumero on väestörekisterikeskuksen antama 3-numeroinen juoksevasti numeroitu tunnus.
Palkkatilastoaineistossa kuntanumeron voi ilmoittaa ilman etunollia.

HUOM!: Maalausalalla tiedot kerätään kunnittain. Mikäli työntekijä on saman vuosineljänneksen aikana saman työnantajan palveluksessa useamman kunnan alueella, tulee henkilön tiedot ilmoittaa tietueella kunnittain. Työmaan sijaintikunta on määräävä – ei yrityksen kotipaikkakunta.

Täydennys 2019: Jos tietoja ei saada työmaan sijaintikunnittain, tulee kuntanumero olla se missä henkilö pääasiallisesti työskentelee. Jos tämäkään ei onnistu, laitetaan kuntanumeroksi henkilön työhönottokunta. Jos näistä em. vaihtoehdoista mikään ei ole tiedossa, laitetaan kuntanumeroksi tällöin yrityksen sijaintikunnan numero.

Kuntaluetteloon →

Talonrakennusala (4100)
Henkilön toimi- tai työpaikan sijaintikunnan numero.
Kuntanumero on väestörekisterikeskuksen antama 3-numeroinen juoksevasti numeroitu tunnus.
Palkkatilastoaineistossa kuntanumeron voi ilmoittaa ilman etunollia.

HUOM!: Talonrakennusalalla tiedot kerätään kunnittain. Mikäli työntekijä on saman vuosineljänneksen aikana saman työnantajan palveluksessa useamman kunnan alueella, tulee henkilön tiedot ilmoittaa tietueella kunnittain. Työmaan sijaintikunta on määräävä – ei yrityksen kotipaikkakunta.

Täydennys 2019: Jos tietoja ei saada työmaan sijaintikunnittain, tulee kuntanumero olla se missä henkilö pääasiallisesti työskentelee. Jos tämäkään ei onnistu, laitetaan kuntanumeroksi henkilön työhönottokunta. Jos näistä em. vaihtoehdoista mikään ei ole tiedossa, laitetaan kuntanumeroksi tällöin yrityksen sijaintikunnan numero.

Kuntaluetteloon →

Vedeneristysala (4391)
Henkilön toimi- tai työpaikan sijaintikunnan numero.
Kuntanumero on väestörekisterikeskuksen antama 3-numeroinen juoksevasti numeroitu tunnus.
Palkkatilastoaineistossa kuntanumeron voi ilmoittaa ilman etunollia.

HUOM!: Vedeneristysalalla tiedot kerätään kunnittain. Mikäli työntekijä on saman vuosineljänneksen aikana saman työnantajan palveluksessa useamman kunnan alueella, tulee henkilön tiedot ilmoittaa tietueella kunnittain. Työmaan sijaintikunta on määräävä – ei yrityksen kotipaikkakunta.

Täydennys 2019: Jos tietoja ei saada työmaan sijaintikunnittain, tulee kuntanumero olla se missä henkilö pääasiallisesti työskentelee. Jos tämäkään ei onnistu, laitetaan kuntanumeroksi henkilön työhönottokunta. Jos näistä em. vaihtoehdoista mikään ei ole tiedossa, laitetaan kuntanumeroksi tällöin yrityksen sijaintikunnan numero.

Kuntaluetteloon →

Lattianpäällystysala (4333)
Henkilön toimi- tai työpaikan sijaintikunnan numero.
Kuntanumero on väestörekisterikeskuksen antama 3-numeroinen juoksevasti numeroitu tunnus.
Palkkatilastoaineistossa kuntanumeron voi ilmoittaa ilman etunollia.

Täydennys 2019: Jos tietoja ei saada työmaan sijaintikunnittain, tulee kuntanumero olla se missä henkilö pääasiallisesti työskentelee. Jos tämäkään ei onnistu, laitetaan kuntanumeroksi henkilön työhönottokunta. Jos näistä em. vaihtoehdoista mikään ei ole tiedossa, laitetaan kuntanumeroksi tällöin yrityksen sijaintikunnan numero.

Kuntaluetteloon →

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Henkilön toimi- tai työpaikan sijaintikunnan numero.
Kuntanumero on väestörekisterikeskuksen antama 3-numeroinen juoksevasti numeroitu tunnus.
Palkkatilastoaineistossa kuntanumeron voi ilmoittaa ilman etunollia.

Kuntaluetteloon →

13

Kalleusluokka (PKL)

13

Kenttään merkitään se kalleusluokka, jonka palkkataulukoita sovelletaan ko. henkilöstöryhmälle työehtosopimuksen perusteella. Kalleusluokkaa erikseen kysyttäessä vaihtoehtoja on kolme:
0 = pääkaupunkiseutu
1 = 1. kalleusluokka
2 = 2. kalleusluokka.
3 = 3. EI kalleusluokitusta TES:ssa.

14

Henkilötunnus (Hetu)

14

Henkilötunnus ilmoitetaan 11 merkin mittaisena vuosisataa ilmaisevan välimerkin kanssa eli esim. PPKKVV-NNNX

Mikäli vuosisataa ilmaisevaa välimerkkiä ei käytetä järjestelmässänne, henkilötunnus voidaan ottaa vastaan myös ilman ko. merkkiä. Henkilötunnus on palkkatilaston tulosten laskennan kannalta välttämätön tieto.

Tietosuojaseloste →

15

Yrityksen oma henkilönumero (OmaHeNro)

15

Tieto- ja verkostoteknologia-ala (6110), Tietoala (6120)
Jos yrityksessänne on käytössä oma henkilönumerointi, voitte ilmoittaa sen tässä. Oma henkilönumero helpottaa asiointia, mikäli EK:sta ollaan teihin yhteydessä epäselvissä tapauksissa. Henkilönumero ei korvaa henkilötunnusta!

Erikseen sovittaessa ilmoitetaan yrityksen organisaatiotieto.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Jos yrityksessänne on käytössä oma henkilönumerointi, voitte ilmoittaa sen tässä. Oma henkilönumero helpottaa asiointia, mikäli EK:sta ollaan teihin yhteydessä selvennystä vaativissa tapauksissa.
Henkilönumero ei korvaa henkilötunnusta!

16

Sukupuoli (SP)

16

1 = mies
2 = nainen.

17

Työsuhteen alkamispäivämäärä (TsAlkPvm)

17

Päivämäärä, jolloin työntekijä on tullut yrityksen palvelukseen (nykyinen työsuhde). Päivämäärä annetaan muodossa  pp.kk.vvvv, vuosi aina nelinumeroisena.

18

Työsuhteen päättymispäivämäärä (TsLopPvm)

18

Mikäli työsuhde on päättynyt , ilmoitetaan työntekijän työsuhteen päättymispäivämäärä. Päivämäärä annetaan muodossa pp.kk.vvvv, vuosi aina nelinumeroisena.

19

Työsopimuksen kesto (TsKesto)

19

1 = vakinainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
2 = määräaikainen työsopimus.

20

Työsuhteen laji (TsLaji)

20

1= vakinainen, toistaiseksi voimassa oleva  työsopimus
2= määräaikainen työsopimus
3= harjoittelija
4= oppisopimus
5= muu sopimus, esimerkiksi suojatyöntekijä, vajaatyökykyinen            

21

Ammattinumero (AmmId)

23

Energiateollisuus (3510)
Ilmoitetaan työntekijän ammattinumero alakohtaisen nimikkeistön mukaisesti. Ammattinumeron voi asiointipalvelussa syöttää suoraan tai valita alasvetovalikoista.

HUOM!: Energiateollisuudessa tässä ilmoitetaan suoritettu ammattitutkinto.

Putkiasennusala (4322)
Ilmoitetaan työntekijän ammattinumero alakohtaisen nimikkeistön mukaisesti. Ammattinumeron voi asiointipalvelussa syöttää suoraan tai valita alasvetovalikoista.

HUOM!: Putkiasennusalalla (talotekniikka-ala) tässä ilmoitetaan suoritettu ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto (ei tarkoiteta esim. ammattikoulua tai oppilaitosta, vaan opetushallituksen hyväksymää ammatillisesta aikuiskoulutuksesta säädettyyn lakiin perustuvaa erillistä näyttötutkintoa, joka oikeuttaa ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa koskevan erillisen todistuksen saamiseen.

Sähköasennusala (4321)
Ilmoitetaan työntekijän ammattinumero alakohtaisen nimikkeistön mukaisesti. Ammattinumeron voi asiointipalvelussa syöttää suoraan tai valita alasvetovalikoista.

HUOM!: Sähköasennusalalla tässä ilmoitetaan suoritettu ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto (ei tarkoiteta esim. ammattikoulua tai oppilaitosta, vaan opetushallituksen hyväksymää ammatillisesta aikuiskoulutuksesta säädettyyn lakiin perustuvaa erillistä näyttötutkintoa, joka oikeuttaa ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa koskevan erillisen todistuksen saamiseen).

Tieto- ja verkostoteknologia-ala (6110), Tietoala (6120)
Ilmoitetaan työntekijän suorittama ammattitutkinto. Ammattitutkintonumeron voi asiointipalvelussa syöttää suoraan tai valita alasvetovalikoista.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Ilmoitetaan työntekijän ammattinumero alakohtaisen nimikkeistön mukaisesti. Ammattinumeron voi asiointipalvelussa syöttää suoraan tai valita alasvetovalikoista.

Katso alan ammattinimikkeet

22

Ammatti sanallisena (AmmSanal)

89

Sanallinen ammattinimike.

23

Kokemusvuosiluokka (KokemVL)

24

Ilmoitetaan työntekijän työehtosopimuksen mukainen kokemusvuosiluokka. Huoltokorjaamotyöntekijöillä tämä kohta jätetään tyhjäksi.

24

TES-koodi aakkosnumeerisena (TesEK)

74

Henkilön palkkauksen määräytymisessä sovellettavan työehtosopimuksen koodi.

25

Työsopimuksen kesto (TsOpett)

75

1 = vakinainen, kokoaikainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
2 = vakinainen, osa-aikainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
3 = määräaikainen, kokoaikainen työsopimus.
4 = määräaikainen, osa-aikainen työsopimus.

Mikäli henkilön työsuhteeseen liittyy muita määreitä, esim. oppilas, harjoittelija jne. tai jos henkilö on osa-aikaeläkkeellä, lisämääritys annetaan kohdassa Muu työsopimus.

26

Muu työsopimus (TsMuut)

76

0 = ei lisämääreitä
1 = harjoittelija
2 = oppisopimus
3 = muu sopimus, esimerkiksi suojatyöntekijä, vajaatyökykyinen
4 = osa-aikaeläkkeellä
5 = kausiapulainen
6 = koeajan palkka

27

Kokemusvuodet (Kokemv)

77

Ilmoitetaan työehtosopimuksen mukaisesti kokemusvuosiin laskettava palvelusaika täysinä vuosina.

Jos henkilöllä ei ole vielä yhtään kokemusvuotta, merkitään 0.

28

Tehtävänimike koodina (6 numeroa) (TehtId)

78

Teollisuudessa, rakentamisessa ym. aloilla käytössä oleva tehtävänimike. Tehtävänimikkeistön ohjesivustolle.

Koodi muodostuu tehtävän pääryhmästä (runkoratkaisu, kaikille aloille yhteinen), alaryhmästä (alakohtainen) ja asemasta (runkoratkaisu, kaikille aloille yhteinen).

Sekä tiedostovastauksissa että asiointipalvelun lomakkeella tämä 6-numeroinen tehtävänimikkeen tunnus ilmoitetaan yhteen kirjoitettuna ilman erotinmerkkejä.

Asiointipalvelun lomakkeella tunnuksen voi muodostaa myös valikkojen avulla.

29

Lomaan oikeuttava palvelusaika (LomaOikV)

79

Lomaan oikeuttavaksi ajaksi laskettava palvelusaika vuosina. Tieto ilmoitetaan katkaistuna täysiksi vuosiksi, ei pyöristettynä. (Toimitetaan mikäli on erikseen niin sovittu.)

30

Lomaoikeus (LomaOik)

80

Lomanansainta kuukautta kohden edelliseltä lomanmääräytymisvuodelta. (Toimitetaan mikäli on erikseen niin sovittu.)

0 = ei lomaoikeutta
1 = 2 pv/kk
2 = 2,5 pv/kk
3 = 3 pv/kk
4 = 36 + 9 päivää
5 = 9% / 11,5%,
6 = 9,4% / 11,9%
7 = 14,4% / 17,4%
9 = muu

31

Tuntipalkkajakaja (TuPalkJa)

81

Kuukausipalkkaisen työntekijän kuukausipalkan jakaja nk. yksinkertaista tuntipalkkaa muodostettaessa. Tieto ilmoitetaan kahdella desimaalilla. Esim. 163.00=16300
Tuntipalkkaisen työntekijän tuntipalkkajakaja on 0.

32

Työaikamuoto (TyoaikaM)

21

Henkilön työaikamuoto, jossa hän pääsääntöisesti työskentelee.

Työaikamuoto on kaksinumeroinen, joista ensimmäinen numero osoittaa monessako vuorossa ja toinen monenako päivänä viikossa työtä tehdään. Asiointipalvelun lomakkeella ja ohjeistuksessa voidaan käyttää alasvetovalikkoa.

Mikäli työaikamuoto on jokin muu kuin alla mainittu, merkitään työaikamuodoksi 99. Mikäli työaikamuotoa ei ole määritelty lainkaan, merkitään työaikamuodoksi 0.


Työaikamuodot ovat:
viikossa1-vuorotyö2-vuorotyö3-vuorotyö
kahtena päivänä 12 22 32
kolmena päivänä 13 23 33
neljänä päivänä 14 24 34
viitenä päivänä 15 25 35
kuutena päivänä 16 26 36
seitsemänä päivänä 17 27 37


33

Säännöllinen viikkotyöaika sadasosatunteina (SVTAika)

22

Paperiteollisuus (1700)
Säännöllinen viikkotyöaika ilmoitetaan sadasosatunteina (ei tunteina ja minuutteina) esim. 40 t = 4000, 37 t 30 min. = 3750.

Mikäli työaika vaihtelee eri ajanjaksoina (esim. jaksotyössä), merkitään työaika tasoitettuna keskiarvona.

- Vuorotyötä tekevien osalta ilmoitetaan keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika.

- Vapaapäivinä annettava työajan lyhennys (ns. pekkaspäivät) ei lyhennä tilastoon ilmoitettavaa säännöllistä viikkotyöaikaa. Osa-aikaisilla työntekijöillä tiedoksi ilmoitetaan työsopimuksessa sovittu työaika.

HUOM!: Säännölliseksi viikkotyöajaksi katsotaan sovittu työaika ilman työajan tasaamisen tai muiden esim. vuorotyöstä johtuvien työaikajärjestelyjen vaikutusta. Siksi esimerkiksi paperiteollisuuden työaikamuodossa 37 säännölliseksi viikkotyöajaksi merkitään tavallisesti 4000 sadasosatuntia.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Säännöllinen viikkotyöaika ilmoitetaan sadasosatunteina (ei tunteina ja minuutteina) esim. 40 t = 4000, 37 t 30 min. = 3750.

Mikäli työaika vaihtelee eri ajanjaksoina (esim. jaksotyössä), merkitään työaika tasoitettuna keskiarvona.

- Vuorotyötä tekevien osalta ilmoitetaan keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika.

- Vapaapäivinä annettava työajan lyhennys (ns. pekkaspäivät) ei lyhennä tilastoon ilmoitettavaa säännöllistä viikkotyöaikaa. Osa-aikaisilla työntekijöillä tiedoksi ilmoitetaan työsopimuksessa sovittu työaika.

34

Palkkauksen peruste (PalkkPer)

25

Ahtausala (5224)
Perustuuko palkkaus alalla yleisesti noudatettavan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään vai yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään. Valinnat ovat:
1 = perustuu alakohtaisen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään
2 = perustuu yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään
3 = henkilö ei kuulu alakohtaisen eikä yrityskohtaisen palkkausjärjestelmän piiriin

HUOM!: Satamaoperaattorit ry:n jäsenyrityksillä on sallittu vain vaihtoehto 1.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Perustuuko palkkaus alalla yleisesti noudatettavan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään vai yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään. Valinnat ovat:
1 = perustuu alakohtaisen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään
2 = perustuu yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään
3 = henkilö ei kuulu alakohtaisen eikä yrityskohtaisen palkkausjärjestelmän piiriin

Asiointipalvelussa käyttäjä voi tarvittaessa kiinnittää tiedon arvon niin, että se pysyy vakiona henkilöltä toiselle.

35

Palkkaryhmä (PrVaativ)

26

Energiateollisuus (3510)
Työehtosopimuksen mukainen tai työsopimuksella sovittu palkkaryhmä (vaativuusryhmä, vaativuusluokka tai tehtävätaso), johon henkilö kuuluu.

HUOM!: Energiateollisuudessa tässä ilmoitetaan työntekijän vaativuustaso.

Harja- ja sivellinalat (3291)
Työehtosopimuksen mukainen tai työsopimuksella sovittu palkkaryhmä (vaativuusryhmä, vaativuusluokka tai tehtävätaso), johon henkilö kuuluu.

HUOM!: Harja- ja sivellinaloilla tässä ilmoitetaan vaativuusryhmä.

Paperiteollisuus (1700)
Työehtosopimuksen mukainen tai työsopimuksella sovittu palkkaryhmä (vaativuusryhmä, vaativuusluokka tai tehtävätaso), johon henkilö kuuluu.

HUOM!: Paperiteollisuudessa tässä ilmoitetaan ammattitaso (AT).
HUOM!: Tieto on vapaaehtoinen. Kysytään mahdollisia yritys-/toimipaikkakohtaisia tarpeita varten.

Öljytuote- ja säiliöautoala (4990)
Työehtosopimuksen mukainen tai työsopimuksella sovittu palkkaryhmä (vaativuusryhmä, vaativuusluokka tai tehtävätaso), johon henkilö kuuluu.

HUOM!: Säiliöauto- ja öljytuotealalla tässä ilmoitetaan työntekijän työnvaativuusluokka.
Työntekijälle merkitään työnvaativuusluokaksi 7A tai 7B, jos hänen tehtävästään maksettava palkka työehtosopimuksen (TES 2008 – 2010 13 §:n 4. ja 5.) perusteella määräytyy työnvaativuusluokka 7:n työnvaativuusluokkapalkkaa yhden tai kahden portaan verran korkeammaksi.

Tekstiilihuoltoala (9601)
Työehtosopimuksen mukainen tai työsopimuksella sovittu palkkaryhmä (vaativuusryhmä, vaativuusluokka tai tehtävätaso), johon henkilö kuuluu.

HUOM!: Tekstiilihuoltoalalla tässä ilmoitetaan työntekijän työnvaativuusluokka.

Malmikaivokset ja rikastamot (700), Teknologiateollisuus (2400)
Työehtosopimuksen mukainen tai työsopimuksella sovittu palkkaryhmä (vaativuusryhmä, vaativuusluokka tai tehtävätaso), johon henkilö kuuluu.

HUOM!: Täysin työkykyisen 18 vuotta täyttäneen työntekijän palkkaryhmä on joko A, B tai C. Palkkaryhmä määräytyy työntekijän pääsääntöisen työn vaativuuden perusteella. Alle 18-vuotiaan työntekijän sekä alle 18-vuotiaan oppilaan ja harjoittelijan palkkaryhmä on 9. 18 vuotta täyttäneen oppilaan ja harjoittelijan palkkaryhmä on 0.

Vartiointiala (8000)
Työehtosopimuksen mukainen tai työsopimuksella sovittu palkkaryhmä (vaativuusryhmä, vaativuusluokka tai tehtävätaso), johon henkilö kuuluu.

HUOM!: Vartiointialalla tässä ilmoitetaan työehtosopimuksen mukainen vaativuustaso (arvot 1-5), johon henkilö kuuluu.

Veneenrakennusteollisuus (3012)
Työehtosopimuksen mukainen tai työsopimuksella sovittu palkkaryhmä (vaativuusryhmä, vaativuusluokka tai tehtävätaso), johon henkilö kuuluu.

HUOM!: Veneenrakennusteollisuudessa tässä ilmoitetaan vaativuusryhmä.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Työehtosopimuksen mukainen tai työsopimuksella sovittu palkkaryhmä (vaativuusryhmä, vaativuusluokka tai tehtävätaso), johon henkilö kuuluu.

Katso alan palkkaryhmät

36

Työnvaativuusryhmä (TVR)

27

Paperiteollisuus (1700)
Määräytyy työntekijän tekemien töiden vaativuuden perusteella.

HUOM!: Paperiteollisuudessa tässä ilmoitetaan palkkaporras. Mikäli käytössä on palkkaportaikko, merkitään sen portaan numero, jolle työntekijä on ammattitasolla sijoitettu. Niille työntekijöille, joita ei ole sijoitettu portaille, merkitään portaan numeroksi 0.

Pelti- ja teollisuuseristysala (4381), Teollisuuseristysala (4382)
Määräytyy työntekijän tekemien töiden vaativuuden perusteella.

HUOM!: Tässä ilmoitetaan pelti- ja teollisuuseristysalalla työntekijän työnvaativuusryhmä. Työnvaativuusryhmä määräytyy työntekijän tekemien töiden vaativuuden perusteella.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Määräytyy työntekijän tekemien töiden vaativuuden perusteella.

37

Tehtäväkohtainen (työkohtainen) palkka (TehtPalk)

28

Ahtausala (5224)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Ahtausalalla tässä ilmoitetaan henkilön työehtosopimuksen palkkaryhmittelyn mukainen tuntipalkka.

Palvelualojen Työnantajat PALTA, puhdistus- ja siivousala (8121)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Alalla noudatetaan kiinteistöpalvelualan työehtosopimusta. Tässä ilmoitetaan palkkataulukon mukainen palkka.

Autoliikenne (4930)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Autoliikenteessä tässä ilmoitetaan henkilön työkokemukseen perustuva palkkataulukon tuntipalkka.

Autonrengasala (4530)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Autonrengasalalla tässä ilmoitetaan työntekijän ohjetuntipalkka.

Betoniteollisuus (2360)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Betoniteollisuudessa tässä ilmoitetaan työkohtainen palkka (TKO).

Peruselintarviketeollisuus (1000)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Elintarviketeollisuudessa tässä ilmoitetaan työntekijän ohjetuntipalkka.

Energiateollisuus (3510)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Energiateollisuudessa tässä ilmoitetaan tehtävän vaativuuden mukainen palkka (VMP).

Erityisteollisuus (3299)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Erityisteollisuudessa tässä ilmoitetaan työntekijän ohjetuntipalkka.

Graafinen teollisuus (1800)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Graafisessa teollisuudessa tässä ilmoitetaan työntekijän tehtäväkohtainen vähimmäispalkka (TES 4.2.3) lisättynä mahdollisella sanomalehtityössä maksettavalla vähimmäispalkan korotuksella (sentiä/tunti). Tämä palkka saadaan jakamalla tes:n mukainen viikkopalkka viikkotyötunneilla (pääsääntöisesti 40 tuntia).

Harja- ja sivellinalat (3291)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Harja- ja sivellinaloilla tässä ilmoitetaan vaativuusryhmäpalkka.

Huolto- ja kunnossapitoala (3310)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Huolto - ja kunnossapitopalvelualalla tässä ilmoitetaan palkkaryhmän mukainen vähimmäispalkka.

Jakajat (Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta) (5320)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Jakajilla tässä ilmoitetaan jakajien vähimmäistuntipalkka palvelusvuosilisällä korotettuna.

Jalometalliala (3210)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Jalometallialalla tässä ilmoitetaan työntekijän työnvaativuusryhmäpalkka (uusi palkkausjärjestelmä käyttöön 1.1.2014).

Kalkki- ja sementtiteollisuus (2350)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Kalkki- ja sementtiteollisuudessa tässä ilmoitetaan työkohtainen palkka (TKO).

Kemian perusteollisuus (2010)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Kemian perusteollisuudessa tässä ilmoitetaan henkilön luokkapalkka sentteinä.

Nahkateollisuus (1500), Kenkäteollisuus (1520)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Kenkä- ja nahkateollisuudessa tässä ilmoitetaan ohjetuntipalkka.

Kiinteistöpalveluala (8111)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Kiinteistöpalvelualalla tässä ilmoitetaan palkkataulukon mukainen palkka.

Kivenjalostusteollisuus (2370)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Kivenjalostusteollisuudessa tässä ilmoitetaan työkohtainen palkka (TKO).

Kumiteollisuus (2210)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Kumiteollisuudessa tässä ilmoitetaan työntekijän työkohtainen tuntipalkka.

Autolasi- ja kuvastinteollisuus (2312)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Lasikeraamisessa teollisuudessa (autolasi- ja kuvastinteollisuus) tässä ilmoitetaan henkilön ohjetuntipalkka.

Lasiteollisuus (2311)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Lasikeraamisessa teollisuudessa (lasiteollisuus) tässä ilmoitetaan henkilön ohjetuntipalkka.

Posliiniteollisuus (2340)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Lasikeraamisessa teollisuudessa (posliiniteollisuus) tässä ilmoitetaan henkilön ohjetuntipalkka.

Lattianpäällystysala (4333)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Lattianpäällystysalalla tässä ilmoitetaan työntekijän palkkaryhmittelyn mukainen tuntipalkka.

Lihanjalostusteollisuus (1010)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Lihanjalostusteollisuudessa tässä ilmoitetaan työntekijän ohjetuntipalkka.

Infra-ala (maa- ja vesirakennusala) (4200)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Maa- ja vesirakennusalalla tässä ilmoitetaan työntekijän työkohtainen palkka, joka koostuu työntekijän perustuntipalkasta ja sovitusta työkohtaisesta lisästä. Voi olla myös työsopimuksella sovittu tuntipalkka.

Maalausala (4334)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Maalausalalla tässä ilmoitetaan henkilön perustuntipalkka eli työehtosopimuksen palkkaryhmittelyn mukainen vähimmäispalkka.

Muovi- ja kemian tuoteteollisuus (2200)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Muovi- ja kemian tuoteteollisuudessa tässä ilmoitetaan henkilön luokkapalkka sentteinä.

Muu rakennusaineteollisuus (2390)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Muussa rakennusaineteollisuudessa tässä ilmoitetaan työkohtainen palkka (TKO).

Pakkausteollisuus (1721)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Pakkausteollisuudessa tässä ilmoitetaan työn vaativuusluokkapalkka.

Panimoteollisuus (1100)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Panimo- ja virvoitusjuomateollisuudessa tässä ilmoitetaan työntekijän ohjetuntipalkka.

Paperiteollisuus (1700)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Paperiteollisuudessa tässä ilmoitetaan kausipalkan tuntipalkka, joka henkilöllä on voimassa vuosineljänneksen lopussa. Kausipalkan tuntipalkka saadaan jakamalla kausipalkka luvulla 82 keskeytymättömässä vuorotyössä ja luvulla 80 muissa työaikamuodoissa.

Putkiasennusala (4322)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Putkiasennusalalla (talotekniikka-ala) tässä ilmoitetaan perustuntipalkka (PTP).

Puusepänteollisuus (3100)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Puusepänteollisuudessa tässä kysytään henkilön työkohtainen aikapalkka.

Saha- ja levyteollisuus (1600)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Saha - ja levyteollisuudessa tässä ilmoitetaan työehtosopimuksen mukainen työkohtainen aikapalkka.

Sähköasennusala (4321)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Sähköasennusalalla tässä ilmoitetaan perustuntipalkka (PTP).

Öljytuote- ja säiliöautoala (4990)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Säiliöauto- ja öljytuotealalla tässä ilmoitetaan työntekijän työnvaativuusluokan mukainen peruspalkka.

Talonrakennusala (4100)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Talonrakennusalalla tässä ilmoitetaan työntekijän palkkaryhmittelyn mukainen tuntipalkka.

Tekstiili- ja muotiala (1350)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Tekstiili- ja muotialalla tässä ilmoitetaan palkkaryhmittelyn mukainen ohjepalkka.

Tekstiilihuoltoala (9601)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Tekstiilihuoltoalalla tässä ilmoitetaan työntekijän työnvaativuusluokan mukainen luokkapalkka.

Asfalttiala (4392)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Tienpäällystys-/asfalttialalla tässä ilmoitetaan työntekijän taulukkopalkka.

Tiiliteollisuus (2320)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Tiiliteollisuudessa tässä ilmoitetaan työkohtainen palkka (TKO).

Bioteollisuus (892)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Turveteollisuudessa tässä ilmoitetaan henkilön työkohtainen tuntipalkka.

Malmikaivokset ja rikastamot (700)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Työntekijän työkohtainen palkan osuus määräytyy sen työnvaativuusryhmän työkohtaisen palkan perusteella, johon kuuluvat työt edustavat suurinta osaa tehdyistä töistä. Tuntipalkkaiselle työntekijälle ilmoitetaan työkohtainen tuntipalkka ja kuukausipalkkaiselle työntekijälle työkohtainen kuukausipalkka. Työnvaativuusryhmän ja työkohtaisen palkan osuuden välinen riippuvuus ilmenee suoraan työehtosopimuksessa olevista taulukoista. Työnvaativuusryhmätieto ja työkohtainen palkan osuus määritetään aina myös uusille työntekijöille. Tällöin määrittelyn lähtökohtana on työntekijän töiden vaativuus, joka työsuhteen alkaessa perustuu arvioon. Alle 18-vuotiaille työntekijöille, oppilaille ja harjoittelijoille ei ole tarpeen määritellä työnvaativuusryhmätietoa eikä näin ollen myöskään työkohtaista palkan osuutta.

Teknologiateollisuus (2400)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Työntekijän työkohtainen palkan osuus määräytyy sen työnvaativuusryhmän työkohtaisen palkan perusteella, johon kuuluvat työt edustavat suurinta osaa tehdyistä töistä. Tuntipalkkaiselle työntekijälle ilmoitetaan työkohtainen tuntipalkka sentteinä ja kuukausipalkkaiselle työntekijälle työkohtainen kuukausipalkka sentteinä. Työnvaativuusryhmän ja työkohtaisen palkan osuuden välinen riippuvuus ilmenee suoraan työehtosopimuksessa olevista taulukoista. Työnvaativuusryhmätieto ja työkohtainen palkan osuus määritetään aina myös uusille työntekijöille. Tällöin määrittelyn lähtökohtana on työntekijän töiden vaativuus, joka työsuhteen alkaessa perustuu arvioon. Alle 18-vuotiaille työntekijöille, oppilaille ja harjoittelijoille ei ole tarpeen määritellä työnvaativuusryhmätietoa eikä näin ollen myöskään työkohtaista palkan osuutta.

Pelti- ja teollisuuseristysala (4381), Teollisuuseristysala (4382)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Tässä ilmoitetaan pelti- ja teollisuuseristysalalla työntekijän työkohtainen palkan osuus.
Työkohtainen palkan osuus määräytyy sen työnvaativuusryhmän työkohtaisen tuntipalkan perusteella, johon kuuluvat työt edustavat suurinta osaa tehdyistä töistä.
Työnvaativuusryhmän ja työkohtaisen palkan osuuden välinen riippuvuus ilmenee suoraan työehtosopimuksessa olevista taulukoista.

Työkeskukset (8899)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Tässä ilmoitetaan työkeskuksen tuntipalkkaisen työntekijän ohjetuntipalkka.

Pahvin- ja paperinjalostusala (1729)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Tässä ilmoitetaan työntekijän ammattitason mukainen ohjetuntipalkka.

Vartiointiala (8000)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Vartiointialalla palkka määräytyy pääasiallisen työn sekä vartiointitehtävän ohella suoritettavien palvelutehtävien mukaisesti. Työstä maksetaan sen palkkaluokan palkkaa, johon yli puolet tehtävästä kuuluu (TES: tasopalkka ja palvelusaikalisä -taulukko).

Vedeneristysala (4391)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Vedeneristysalalla tässä ilmoitetaan henkilökohtainen tuntipalkka.

Veneenrakennusteollisuus (3012)
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Veneenrakennusteollisuudessa tässä ilmoitetaan vaativuusryhmäpalkka.

Tieto- ja verkostoteknologia-ala (6110), Tietoala (6120)
Työntekijän vaativuuden mukainen vähimmäispalkka. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

38

Henkilökohtainen palkanosa (snt) (HeKoPalk)

29

Vartiointiala (8000)
Vartiointialalla tässä ilmoietaan vartijalle pätevyyden perusteella mahdollisesti maksettava henkilökohtainen palkanosa sentteinä.

Tieto- ja verkostoteknologia-ala (6110), Tietoala (6120)
Työntekijän henkilökohtainen palkanosa ilman ammattitutkintolisää sentteinä.

Energiateollisuus (3510)
Työntekijän henkilökohtainen palkanosa sentteinä.

HUOM!: Energiateollisuudessa tässä ilmoitetaan henkilökohtainen palkanosa (HPO) ilman ammattitutkintolisää.

Graafinen teollisuus (1800)
Työntekijän henkilökohtainen palkanosa sentteinä.

HUOM!: Graafisessa teollisuudessa tässä ilmoitetaan- henkilökohtaisen palkan kokemusosa sentteinä (TES 4.2.5).

Putkiasennusala (4322)
Työntekijän henkilökohtainen palkanosa sentteinä.

HUOM!: Putkiasennusalalla (talotekniikka-ala) tässä ilmoitetaan henkilökohtainen palkanosa (HPO).

Sähköasennusala (4321)
Työntekijän henkilökohtainen palkanosa sentteinä.

HUOM!: Sähköasennusalalla tässä ilmoitetaan henkilökohtainen palkanosa (HPO).

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Työntekijän henkilökohtainen palkanosa sentteinä.

39

Peruspalkka (PerTuPa)

30

Tieto- ja verkostoteknologia-ala (6110), Tietoala (6120)
Tuntipalkkaisen työntekijän aikatyön perusteena oleva tuntipalkka sentteinä.

Ahtausala (5224)
Työntekijän perustuntipalkka sentteinä.

HUOM!: Ahtausalalla tässä ilmoitetaan työntekijän henkilökohtainen tuntipalkka. Se sisältää palkkaryhmän mukaisen palkan + TES:n mukaiset pätevyyslisät + paikallisesti sovitut "pätevyyslisien kaltaiset" erät.

Betoniteollisuus (2360)
Työntekijän perustuntipalkka sentteinä.

HUOM!: Betoniteollisuudessa tässä ilmoitetaan työntekijän peruspalkka. Peruspalkka saadaan lisäämällä henkilökohtainen palkanosuus työntekijän työkohtaiseen palkkaan.

Energiateollisuus (3510)
Työntekijän perustuntipalkka sentteinä.

HUOM!: Energiateollisuudessa tässä ilmoitetaan työntekijän tuntipalkka (TP). TP = VMP+HPO ilman ammattitutkintolisää

Graafinen teollisuus (1800)
Työntekijän perustuntipalkka sentteinä.

HUOM!: Graafisessa teollisuudessa tässä ilmoitetaan työntekijän henkilökohtainen vähimmäispalkka (sentti/tunti). Henkilön vähimmäispalkka muodostuu tehtäväkohtaisesta vähimmäispalkasta, henkilökohtaisesta palkan kokemusosasta sekä mahdollisesta sanomalehtityössä maksettavasta vähimmäispalkan korotuksesta (TES 4.2.4).

Huolto- ja kunnossapitoala (3310)
Työntekijän perustuntipalkka sentteinä.

HUOM!: Huolto- ja kunnossapitopalvelualalla tässä ilmoitetaan henkilökohtainen aikapalkka.

Jalometalliala (3210)
Työntekijän perustuntipalkka sentteinä.

HUOM!: Jalometallialalla perustuntipalkka on työnvaativuusryhmän (TVR) palkka (uusi palkkausjärjestelmä käyttöön 1.1.2014).

Kalkki- ja sementtiteollisuus (2350)
Työntekijän perustuntipalkka sentteinä.

HUOM!: Kalkki- ja sementtiteollisuudessa tässä ilmoitetaan työntekijän peruspalkka. Peruspalkka saadaan lisäämällä henkilökohtainen palkanosuus työntekijän työkohtaiseen palkkaan.

Kivenjalostusteollisuus (2370)
Työntekijän perustuntipalkka sentteinä.

HUOM!: Kivenjalostusteollisuudessa tässä ilmoitetaan työntekijän peruspalkka. Peruspalkka saadaan lisäämällä henkilökohtainen palkanosuus työntekijän työkohtaiseen palkkaan.

Infra-ala (maa- ja vesirakennusala) (4200)
Työntekijän perustuntipalkka sentteinä.

HUOM!: Maa- ja vesirakennusalalla tassä ilmoitetaan työntekijän perustuntipalkka (työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka).

Muu rakennusaineteollisuus (2390)
Työntekijän perustuntipalkka sentteinä.

HUOM!: Muussa rakennusaineteollisuudessa tässä ilmoitetaan työntekijän peruspalkka. Peruspalkka saadaan lisäämällä henkilökohtainen palkanosuus työntekijän työkohtaiseen palkkaan.

Malmikaivokset ja rikastamot (700)
Työntekijän perustuntipalkka sentteinä.

HUOM!: Peruspalkka saadaan lisäämällä henkilökohtainen palkan osuus työntekijän työkohtaiseen palkan osuuteen. Peruspalkka on vähintään 3 % ja enintään 20 % suurempi kuin työntekijän työkohtainen palkan osuus. Uudella työntekijällä peruspalkka on työkohtaisen palkan osuuden suuruinen. Tuntipalkkaisella työntekijällä peruspalkka ilmoitetaan senttiä/tunti ja kuukausipalkkaisella työntekijällä euroa/kuukausi. Tuntipalkkaisille alle 18-vuotiaille työntekijöille ja oppilaille ilmoitetaan peruspalkaksi työehtosopimuksen (TES 2005-2007 8 § 5 momentti) mukainen tuntipalkka. Vastaaville kuukausipalkkaisille ilmoitetaan (TES 2005-2007 määräykset palkanmaksusta kuukausipalkkana) mukainen kuukausipalkka. Harjoittelijoille peruspalkaksi ilmoitetaan työsopimuksessa sovittu palkka. Jos työntekijän ammatti, palkkaryhmä, työnvaativuusryhmä, työkohtainen palkan osuus tai peruspalkka muuttuu vuosineljänneksen aikana, ilmoitetaan se tieto, joka on voimassa vuosineljänneksen lopussa.

Teknologiateollisuus (2400)
Työntekijän perustuntipalkka sentteinä.

HUOM!: Peruspalkka saadaan lisäämällä henkilökohtainen palkan osuus työntekijän työkohtaiseen palkanosuuteen. Henkilökohtainen palkanosuus on suuruudeltaan vähintään 5 % ja enintään 26 % työntekijän työkohtaisesta palkanosuudesta. Uudella työntekijällä peruspalkka on työkohtaisen palkanosuuden suuruinen. Sekä tuntipalkkaiselle työntekijälle että kuukausipalkkaiselle työntekijälle peruspalkka ilmoitetaan muodossa senttiä/tunti. Alle 18-vuotiaille työntekijöille ja oppilaille ilmoitetaan peruspalkaksi työehtosopimuksen mukainen tuntipalkka. Harjoittelijoille peruspalkaksi ilmoitetaan työsopimuksessa sovittu palkka. Jos työntekijän ammatti, palkkaryhmä, työnvaativuusryhmä, työkohtainen palkanosuus tai peruspalkka muuttuu vuosineljänneksen aikana, ilmoitetaan se tieto, joka on voimassa vuosineljänneksen lopussa.

Putkiasennusala (4322)
Työntekijän perustuntipalkka sentteinä.

HUOM!: Putkiasennusalalla (talotekniikka-ala) tässä ilmoitetaan summa PTP+HPO.

Sähköasennusala (4321)
Työntekijän perustuntipalkka sentteinä.

HUOM!: Sähköasennusalalla tässä ilmoitetaan summa PTP+HPO.

Talonrakennusala (4100)
Työntekijän perustuntipalkka sentteinä.

HUOM!: Talonrakennusalalla tässä ilmoitetaan työntekijän henkilökohtainen tuntipalkka (palkkaryhmittelyn mukainen tuntipalkka + henkilökohtainen palkanosa).

Tiiliteollisuus (2320)
Työntekijän perustuntipalkka sentteinä.

HUOM!: Tiiliteollisuudessa tässä ilmoitetaan työntekijän peruspalkka. Peruspalkka saadaan lisäämällä henkilökohtainen palkanosuus työntekijän työkohtaiseen palkkaan.

Pelti- ja teollisuuseristysala (4381), Teollisuuseristysala (4382)
Työntekijän perustuntipalkka sentteinä.

HUOM!: Tässä ilmoitetaan pelti- ja teollisuuseristysalalla työntekijän perustuntipalkka.
Perustuntipalkka saadaan lisäämällä henkilökohtainen pätevyyslisä työntekijän työkohtaiseen palkan osuuteen. Henkilökohtaisen pätevyyslisän suuruus on vähintään 3% ja enintään 20 % työntekijän työkohtaisesta palkan osuudesta.

Tekstiili- ja muotiala (1350)
Työntekijän perustuntipalkka sentteinä.

HUOM!: Tässä ilmoitetaan tekstiiliteollisuuden kuukausipalkkaisten laitosmiesten kiinteä kuukausipalkka sentteinä tiedustelujakson viimeiseltä kuukaudelta. Ko. summassa ei saa olla mukana tuotantopalkkioita tai muita kiinteän kuukausipalkan lisäksi maksettavia lisiä, mutta mukana sen sijaan ovat siihen kuukauteen sisältyvät vapaapäivien palkat, arkipyhäkorvaukset yms. Muiden työntekijöiden kohdalla kenttä jätetään tyhjäksi.

Vartiointiala (8000)
Työntekijän perustuntipalkka sentteinä.

HUOM!: Vartiointialalla tässä ilmoitetaan vartijalle maksettava tasopalkka. Tuntipalkka saadaan jakamalla ao. tason kuukausipalkka 162.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Työntekijän perustuntipalkka sentteinä.

40

Työkohtainen lisä (TyKoLisa)

31

Työntekijän työkohtainen lisä sentteinä.

41

Ammattitutkintolisä (AmTutLis)

32

Tieto- ja verkostoteknologia-ala (6110), Tietoala (6120)
Ilmoitetaan työntekijän ammattitutkintolisä sentteinä.

Energiateollisuus (3510)
Ammattitutkintolisä sentteinä.

HUOM!: Energiateollisuudessa tässä ilmoitetaan työntekijän ammattitutkintolisä.

Huolto- ja kunnossapitoala (3310)
Ammattitutkintolisä sentteinä.

HUOM!: Huolto- ja kunnossapitopalvelualalla tässä ilmoitetaan henkilön ammattitutkintolisä ja erikoisammattitutkintolisä

Putkiasennusala (4322)
Ammattitutkintolisä sentteinä.

HUOM!: Putkiasennusalalla (talotekniikka-ala) tässä ilmoitetaan henkilön ammattitutkintolisä.

Sähköasennusala (4321)
Ammattitutkintolisä sentteinä.

HUOM!: Sähköasennusalalla tässä ilmoitetaan henkilön ammattitutkintolisä ja erikoisammattitutkintolisä.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Ammattitutkintolisä sentteinä.

42

Kausipalkan tuntipalkka (KauPalk)

33

Paperiteollisuus (1700)
Työntekijän vuosineljänneksen lopussa voimassa oleva kausipalkan tuntipalkka. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Paperiteollisuudessa tässä ilmoitetaan kausipalkan tuntipalkka, joka henkilöllä on voimassa vuosineljänneksen lopussa. Kausipalkan tuntipalkka saadaan jakamalla kausipalkka luvulla 82 keskeytymättömässä vuorotyössä ja luvulla 80 muissa työaikamuodoissa.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Työntekijän vuosineljänneksen lopussa voimassa oleva kausipalkan tuntipalkka. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

43

Keskimääräinen kausipalkan tuntipalkka (KaKauPal)

34

Paperiteollisuus (1700)
Työntekijän vuosineljänneksen lopussa voimassa oleva keskimääräinen kausipalkan tuntipalkka. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Paperiteollisuudessa tässä ilmoitetaan keskimääräinen kausipalkan tuntipalkka, joka lasketaan siten, että neljänneksen eri palkkakausien kausipalkan tuntipalkat lasketaan yhteen ja summa jaetaan palkkakausien lukumäärällä.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Työntekijän vuosineljänneksen lopussa voimassa oleva keskimääräinen kausipalkan tuntipalkka. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

44

KK-palkkaisten aikapalkkana oleva kuukausipalkka (KkPalkka)

35

Tietoala (6120)
Kuukausipalkkaiselle työntekijälle tiedoksi ilmoitetaan neljännesvuoden viimeisen kuukauden täyttä kuukautta vastaava aikapalkkana oleva kuukausipalkka. Tähän ei sisällytetä yli- ja sunnuntaityön perusosia eikä muitakaan lisiä, myöskään palkattomien ja palkallisten poissaolojen vaikutusta ei vähennetä.

HUOM!: Kuukausipalkka sisältää kaikki kiinteänä kuukautta kohti maksetut lisät (ammattitutkinto, tunneli, kärkimies).

Tieto- ja verkostoteknologia-ala (6110)
Kuukausipalkkaiselle työntekijälle tiedoksi ilmoitetaan neljännesvuoden viimeisen kuukauden täyttä kuukautta vastaava aikapalkkana oleva kuukausipalkka. Tähän ei sisällytetä yli- ja sunnuntaityön perusosia eikä muitakaan lisiä, myöskään palkattomien ja palkallisten poissaolojen vaikutusta ei vähennetä.

HUOM!: Kuukausipalkka sisältää kaikki kiinteänä kuukautta kohti maksetut lisät (ammattitutkinto, tunneli, kärkimies).

HUOM!: Henkilöllä ei voi olla samaan aikaan sekä kuukausipalkkaa että tuntipalkkaa ts. jos KkPalkka>0, tulee ehdon (AikaPalk+UrakPalk+PalkPalk)=0 täyttyä.
Tätä kuukausipalkkaa vastaavat tehdyt tunnit ilmoitetaan kentässä AikaTun.

Tekstiilihuoltoala (9601)
Kuukausipalkkaiselle työntekijälle tiedoksi ilmoitetaan neljännesvuoden viimeisen kuukauden täyttä kuukautta vastaava aikapalkkana oleva kuukausipalkka. Tähän ei sisällytetä yli- ja sunnuntaityön perusosia eikä muitakaan lisiä, myöskään palkattomien ja palkallisten poissaolojen vaikutusta ei vähennetä.

HUOM!: Tähän sarakkeeseen tulee ainoastaan niiden henkilöiden kk-palkkatieto, jotka nauttivat kk-palkkaa, laskennallisesti tuntipalkkaisista ei tehdä kk-palkkaisia. Osa-aikaisilla tulee ilmoittaa täyttä kuukautta vastaava palkka, ei osa-ajan palkkaa.

Tuntipalkkaisilla tämä tieto on jätettävä tyhjäksi (tai nollatäyttö).

HUOM!: Henkilöllä ei voi olla samaan aikaan sekä kuukausipalkkaa että tuntipalkkaa ts. jos KkPalkka>0, tulee ehdon (AikaPalk+UrakPalk+PalkPalk)=0 täyttyä.
Tätä kuukausipalkkaa vastaavat tehdyt tunnit ilmoitetaan kentässä AikaTun

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Kuukausipalkkaiselle työntekijälle tiedoksi ilmoitetaan neljännesvuoden viimeisen kuukauden täyttä kuukautta vastaava aikapalkkana oleva kuukausipalkka. Tähän ei sisällytetä yli- ja sunnuntaityön perusosia eikä muitakaan lisiä, myöskään palkattomien ja palkallisten poissaolojen vaikutusta ei vähennetä.

HUOM!: Henkilöllä ei voi olla samaan aikaan sekä kuukausipalkkaa että tuntipalkkaa ts. jos KkPalkka>0, tulee ehdon (AikaPalk+UrakPalk+PalkPalk)=0 täyttyä.
Tätä kuukausipalkkaa vastaavat tehdyt tunnit ilmoitetaan kentässä AikaTun.

45

KK-palkkaisten palkkiopalkan ja osaurakkapalkan kiinteä osa (KkSuorPK)

36

Tekstiilihuoltoala (9601)
Kuukausipalkkaiselle työntekijälle tiedoksi ilmoitetaan osaurakka- tai palkkiotyön kiinteä osa neljännesvuoden viimeiseltä kuukaudelta. Kuukausipalkan kiinteä osa ilmoitetaan, kun kyseessä on osaurakka- tai palkkiopalkkatyö ts. palkka muodostuu kuukautta kohden määritellystä kiinteästä osuudesta ja työsuorituksen tai työtuloksen perusteella maksetusta muuttuvasta osuudesta (palkkio-osuudesta). Kiinteän osuuden suuruus määräytyy palkkaustavan rakenteen mukaisesti.

HUOM!: Tähän sarakkeeseen tulee ainoastaan niiden henkilöiden kk-palkkatieto, jotka nauttivat kk-palkkaa, laskennallisesti tuntipalkkaisista ei tehdä kk-palkkaisia. Osa-aikaisilla tulee ilmoittaa täyttä kuukautta vastaava palkka, ei osa-ajan palkkaa.

Tuntipalkkaisilla tämä tieto on jätettävä tyhjäksi (tai nollatäyttö).

HUOM!: Henkilöllä ei voi olla samaan aikaan sekä kuukausipalkkaa että tuntipalkkaa ts. jos KkSuorPK>0, tulee ehdon (AikaPalk+UrakPalk+PalkPalk)=0 täyttyä.
Tätä kuukausipalkkaa vastaavat tehdyt tunnit ilmoitetaan kentässä PalkTun.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Kuukausipalkkaiselle työntekijälle tiedoksi ilmoitetaan osaurakka- tai palkkiotyön kiinteä osa neljännesvuoden viimeiseltä kuukaudelta. Kuukausipalkan kiinteä osa ilmoitetaan, kun kyseessä on osaurakka- tai palkkiopalkkatyö ts. palkka muodostuu kuukautta kohden määritellystä kiinteästä osuudesta ja työsuorituksen tai työtuloksen perusteella maksetusta muuttuvasta osuudesta (palkkio-osuudesta). Kiinteän osuuden suuruus määräytyy palkkaustavan rakenteen mukaisesti.

HUOM!: Henkilöllä ei voi olla samaan aikaan sekä kuukausipalkkaa että tuntipalkkaa ts. jos KkSuorPK>0, tulee ehdon (AikaPalk+UrakPalk+PalkPalk)=0 täyttyä.
Tätä kuukausipalkkaa vastaavat tehdyt tunnit ilmoitetaan kentässä PalkTun.

46

KK-palkkaisten palkkiopalkan ja osaurakkapalkan muuttuva osa (KkSuorPM)

37

Tekstiilihuoltoala (9601)
Kuukausipalkkaiselle työntekijälle kuukausipalkan osaurakka- ja palkkiopalkkatyön muuttuvat osuudet ilmoitetaan neljännesvuoden ajalta. Kiinteän osan lisäksi työsuorituksen tai työtuloksen perusteella maksetun palkan tulee vastata osaurakka- ja palkkiotyötunteja.

HUOM!: Tuntipalkkaisilla tämä tieto on jätettävä tyhjäksi (tai nollatäyttö).

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Kuukausipalkkaiselle työntekijälle kuukausipalkan osaurakka- ja palkkiopalkkatyön muuttuvat osuudet ilmoitetaan neljännesvuoden ajalta. Kiinteän osan lisäksi työsuorituksen tai työtuloksen perusteella maksetun palkan tulee vastata osaurakka- ja palkkiotyötunteja.

47

KK-palkkaisten palvelusaikalisä (LisPalvv)

38

Kuukausipalkkaisen työntekijän palvelusaikalisäksi merkitään neljännesvuoden viimeisen kuukauden voimassa ollut palvelusaikalisä.

48

Kokemukseen perustuva palkanosa (snt) (KokPPalk)

82

Ilmoitetaan Perustuntipalkka tai Kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvä työehtosopimuksen palkkaliitteessä mainittu kokemukseen perustuva palkan osuus, jota maksetaan henkilön palvelusajan perusteella.

49

Erityisvastuuseen perustuvat lisät (snt) (EriVaLis)

83

Ilmoitetaan Perustuntipalkka tai Kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvä työehtosopimuksen palkkaliitteessä mainittu erityisvastuuseen tai erityisosaamiseen perustuva palkanosa sentteinä.

50

Palkkausjärjestelmämuutoksista syntyneet palkanosat (snt) (PJarMuPa)

84

Ilmoitetaan Perustuntipalkka tai Kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvät palkkausjärjestelmän muutoksen yhteydessä syntyneet palkanosat sentteinä. Esim. järjestelmälisä tai takuuosa.

51

Sovittu palkanosa (snt) (SovPalk)

85

Ilmoitetaan Perustuntipalkka tai Kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvät sovitut palkanosat sentteinä. Esim. sovittu palkanosa tai markkinaraha.

52

Erikseen seurattavat palkanosat (snt) (EriSeurP)

86

Tieto- ja verkostoteknologia-ala (6110), Tietoala (6120)
Ilmoitetaan Perustuntipalkka tai Kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvä erikseen seurattava palkanosa sentteinä. Esim. ns. aikapalkkaosa.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Ilmoitetaan Perustuntipalkka tai Kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvä erikseen seurattava palkanosa sentteinä. Esim. työpaikkakohtainen osa 1,5 % tai nk. tupo-lisä.

53

Kiinteät suorituspalkat (snt) (KiSuorP)

87

Ilmoitetaan Perustuntipalkka tai Kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvät kiinteät myyntiprovisiot, tuotantopalkkiot ja muut kiinteät suorituspalkat sentteinä. Esim. yritysmyyntilisä tai ryhmäpalkanosa.

54

Muut kiinteän palkan osat yhteensä (snt) (MuuKYht)

88

Ilmoitetaan Perustuntipalkka tai Kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvät muut, kuin edellä olevat, kiinteään kuukausipalkkaan kuuluvat palkanosat yhteensä. Tieto ilmoitetaan sentteinä. Esim. luottamusmiespalkkio.

55

Aikatyötunnit (AikaTun)

39

Ohjelmapalveluala (7990), Hiihtokeskusala (9322)
Aikatyötunteihin ilmoitetaan työntekijän helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana aikatyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt aikatyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25

Golf-ala (9311), Huvi-, teema- ja elämyspuistot (9321)
Aikatyötunteihin ilmoitetaan työntekijän kesä-, heinä- ja elokuun aikana aikatyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt aikatyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25

Paperiteollisuus (1700)
Aikatyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana aikatyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt aikatyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25

HUOM!: Paperiteollisuudessa tähän sisältyvät myös seisokkityötunnit.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Aikatyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana aikatyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt aikatyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25.

56

Aikapalkat (AikaPalk)

40

Tieto- ja verkostoteknologia-ala (6110), Tietoala (6120)
Aikapalkkoihin ilmoitetaan tuntipalkkaiselle työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä aikatyötunneilta kentässä 30 (PerTuPa) ilmoitetun perustuntipalkan mukaisesti maksettu rahapalkka mukaanlukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Aikapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. Aikapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40.

Ohjelmapalveluala (7990), Hiihtokeskusala (9322)
Aikapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana tehdyiltä aikatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaanlukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Aikapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia. Aikapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40

Huvi-, teema- ja elämyspuistot (9321)
Aikapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle kesä-, heinä- ja elokuun aikana tehdyiltä aikatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaanlukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Aikapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia. Aikapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40

Golf-ala (9311)
Aikapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle kesä-, heinä- ja elokuun aikana tehdyiltä aikatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaanlukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Aikapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia. Aikapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40. Vuosilomapalkkaa, lomakorvausta tai lomaltapaluurahaa ei ilmoiteta.

Energiateollisuus (3510)
Aikapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä aikatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Aikapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. Aikapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40

HUOM!: Energiateollisuudessa tässä ilmoitetaan työtunteja vastaava aikatyössä ansaittu rahapalkka ammattitutkintolisineen.

Talonrakennusala (4100)
Aikapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä aikatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Aikapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. Aikapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40

HUOM!: Huom! Talonrakennusalalla aikatyön palkkasummaan sisällytetään myös työehtosopimuksen perusteella maksetut lisät (vuorotyö-, ilta- ja yötyölisät jne.), jotka on aiemmin ilmoitettu erikseen.

Paperiteollisuus (1700)
Aikapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä aikatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Aikapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. Aikapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40

HUOM!: Tähän ei myöskään sisälly paperiteollisuuden seisokkityöstä maksetut korotusosuudet.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Aikapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä aikatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Aikapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. Aikapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40.

57

Urakkatyötunnit (UrakTun)

41

Jakajat (Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta) (5320)
Urakkatyötunteihin ilmoitetaan jakajan neljännesvuoden aikana mitatut piiriajat, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt työtunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 140 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 140 tai 140,25

Kalkki- ja sementtiteollisuus (2350), Betoniteollisuus (2360), Kivenjalostusteollisuus (2370), Muu rakennusaineteollisuus (2390)
Urakkatyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana urakkatyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt urakkatyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25

HUOM!:
Urakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaista työtä, jossa palkka aikayksikköä kohti on kokonaan riippuvainen tehdystä työmäärästä (ns. suora urakka eli mitä enemmän tehdään aikayksikköä kohden, sitä enemmän ansaitaan).
Osaurakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaisella palkkaustavalla tehtyä työtä, jossa työntekijän ansio osittain riippuu tehdystä työmäärästä (urakkaosa) ja osittain työhön käytetystä ajasta (kiinteä osa).

Paperiteollisuus (1700)
Urakkatyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana urakkatyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt urakkatyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25

HUOM!: Paperiteollisuudessa tähän sisältyvät myös seisokkityötunnit.

Malmikaivokset ja rikastamot (700), Teknologiateollisuus (2400)
Urakkatyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana urakkatyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt urakkatyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25

HUOM!: Teknologiateollisuudessa urakkatyötunneissa ilmoitetaan vain suoran urakan työtunnit.

Tieto- ja verkostoteknologia-ala (6110), Tietoala (6120)
Urakkatyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana urakkatyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt urakkatyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25

HUOM!: Urakkatyö on sellaisella palkkaustavalla tehtyä työtä, jossa työntekijän ansio riippuu kokonaan tehdystä työmäärästä (suora urakka).
Osaurakkatyö on sellaisella palkkaustavalla tehtyä työtä, jossa työntekijän ansio riippuu osittain työhön käytetystä ajasta (kiinteä palkanosa) ja osittain tehdystä työmäärästä (urakkaosuus)

Peruselintarviketeollisuus (1000), Lihanjalostusteollisuus (1010), Tekstiili- ja muotiala (1350), Nahkateollisuus (1500), Kenkäteollisuus (1520), Pakkausteollisuus (1721), Pahvin- ja paperinjalostusala (1729), Graafinen teollisuus (1800), Kumiteollisuus (2210), Lasiteollisuus (2311), Autolasi- ja kuvastinteollisuus (2312), Posliiniteollisuus (2340), Veneenrakennusteollisuus (3012), Jalometalliala (3210), Harja- ja sivellinalat (3291), Erityisteollisuus (3299), Energiateollisuus (3510), Sähköasennusala (4321), Putkiasennusala (4322), Pelti- ja teollisuuseristysala (4381), Teollisuuseristysala (4382), Autonrengasala (4530), Öljytuote- ja säiliöautoala (4990), Palvelualojen Työnantajat PALTA, puhdistus- ja siivousala (8121), Näyttelyrakenteiden asennusala (8231), Työkeskukset (8899), Tekstiilihuoltoala (9601)
Urakkatyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana urakkatyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt urakkatyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25

HUOM!: Urakkatyö on sellaisella palkkaustavalla tehtyä työtä, jossa työntekijän ansio riippuu kokonaan tehdystä työmäärästä (suora urakka).
Osaurakkatyö on sellaisella palkkaustavalla tehtyä työtä, jossa työntekijän ansio riippuu osittain työhön käytetystä ajasta (kiinteä palkanosa) ja osittain tehdystä työmäärästä (urakkaosuus).

Vedeneristysala (4391), Asfalttiala (4392)
Urakkatyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana urakkatyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt urakkatyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25

HUOM!: Urakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaisella palkkaustavalla tehtyä työtä, jossa työntekijän ansio riippuu:
kokonaan tehdystä työmäärästä (suora urakka),

osittain tehdystä työmäärästä (osaurakka)

sekä osittain työmäärästä (urakkatyö) että osittain työn tuloksesta (palkkiotyö), mikäli työmäärästä ansaittavaksi arvioitu palkan suuruus on suurempi kuin työn tuloksesta ansaittavaksi arvioitu palkan suuruus.

Tiiliteollisuus (2320)
Urakkatyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana urakkatyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt urakkatyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25

HUOM!: Urakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaista työtä, jossa palkka aikayksikköä kohti on kokonaan riippuvainen tehdystä työmäärästä (ns. suora urakka eli mitä enemmän tehdään aikayksikköä kohden, sitä enemmän ansaitaan).
Osaurakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaisella palkkaustavalla tehtyä työtä, jossa työntekijän ansio osittain riippuu tehdystä työmäärästä (urakkaosa) ja osittain työhön käytetystä ajasta (kiinteä osa).

Bioteollisuus (892)
Urakkatyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana urakkatyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt urakkatyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25

HUOM!: Urakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaista työtä, jossa palkka aikayksikköä kohti on kokonaan riip-puvainen tehdystä työmäärästä (ns. suora urakka eli mitä enemmän tehdään aikayksikköä kohden, sitä enemmän ansaitaan).
Osaurakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaisella palkkaustavalla tehtyä työtä, jossa työntekijän ansio osittain riippuu tehdystä työmäärästä (urakkaosa) ja osittain työhön käytetystä ajasta (kiinteä osa).

Öljy-, kaasu- ja petrokemian teollisuus (1920), Kemian perusteollisuus (2010), Muovi- ja kemian tuoteteollisuus (2200), Talonrakennusala (4100), Infra-ala (maa- ja vesirakennusala) (4200), Maalausala (4334), Autoliikenne (4930), Jätehuolto (8101), Kiinteistönhoitoala (8110), Kiinteistöpalveluala (8111), Siivouspalvelut (8120)
Urakkatyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana urakkatyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt urakkatyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25

HUOM!: Urakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaista työtä, jossa palkka aikayksikköä kohti on kokonaan riippuvainen tehdystä työmäärästä (ns. suora urakka eli mitä enemmän tehdään aikayksikköä kohden, sitä enemmän ansaitaan).Osaurakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaisella palkkaustavalla tehtyä työtä, jossa työntekijän ansio osittain riippuu tehdystä työmäärästä (urakkaosa) ja osittain työhön käytetystä ajasta (kiinteä osa).

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Urakkatyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana urakkatyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt urakkatyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25.

58

Urakkapalkat (UrakPalk)

42

Panimoteollisuus (1100), Saha- ja levyteollisuus (1600), Puusepänteollisuus (3100)
Urakkapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä urakkatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Urakkapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. Urakkapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40

HUOM!:
Urakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaista työtä, jossa palkka aikayksikköä kohti on kokonaan riippuvainen tehdystä työmäärästä (ns. suora urakka eli mitä enemmän tehdään aikayksikköä kohden, sitä enemmän ansaitaan).
Osaurakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaisella palkkaustavalla tehtyä työtä, jossa työntekijän ansio osittain riippuu tehdystä työmäärästä (urakkaosa) ja osittain työhön käytetystä ajasta (kiinteä osa).

Infra-ala (maa- ja vesirakennusala) (4200)
Urakkapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä urakkatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Urakkapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. Urakkapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40

HUOM!: Maa- ja vesirakennusalalla urakkatyön palkkasummiin sisältyvät myös 1) urakkatyöstä maksetut ennakot, 2) maksetut pohjarahat, myös niissä tapauksissa, joissa urakkatyö, josta pohjarahaa maksetaan, on aloitettu ennen kysymyksessä olevan vuosineljänneksen alkamista sekä 3) maksetut palkat sellaisesta urakkatyöstä, jossa pohjarahoja ei ole erotettu.

Maalausala (4334)
Urakkapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä urakkatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Urakkapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. Urakkapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40

HUOM!: Maalausalalla urakkatyön palkkasummiin sisältyvät myös 1) urakkatyöstä maksetut ennakot, 2) maksetut pohjarahat, myös niissä tapauksissa, joissa urakkatyö, josta pohjarahaa maksetaan, on aloitettu ennen kysymyksessä olevan vuosineljänneksen alkamista sekä 3) maksetut palkat sellaisesta urakkatyöstä, jossa pohjarahoja ei ole erotettu.

Talonrakennusala (4100)
Urakkapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä urakkatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Urakkapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. Urakkapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40

HUOM!: Talonrakennusalalla urakkatyön palkkasummiin sisältyvät myös 1) urakkatyöstä maksetut ennakot, 2) maksetut pohjarahat, myös niissä tapauksissa, joissa urakkatyö, josta pohjarahaa maksetaan, on aloitettu ennen kysymyksessä olevan vuosineljänneksen alkamista sekä 3) maksetut palkat sellaisesta urakkatyöstä, jossa pohjarahoja ei ole erotettu.

Malmikaivokset ja rikastamot (700), Teknologiateollisuus (2400)
Urakkapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä urakkatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Urakkapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. Urakkapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40

HUOM!: Teknologiateollisuudessa urakkapalkat -kentässä ilmoitetaan vain suoran urakkatyön ansio.

Tekstiili- ja muotiala (1350)
Urakkapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä urakkatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Urakkapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. Urakkapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40

HUOM!: Tekstiili- ja muotialalla urakkatyötä on se työ, jossa ansio muodostuu joko kokonaisuudessaan tai osittain työsuorituksen ja yksikköhinnoittelun perusteella (suoraurakka tai osaurakka).
Myös sellaiset palkkiopalkat, joiden osalta yritys noudattaa urakan palkkatariffia, merkitään tilastossa urakkasarakkeeseen.
Sellainen urakkatyöntekijän työ, josta palkka maksetaan työehtosopimuksen takuu- yms. määräysten mukaan keskituntiansiota, aikatyön ohjepalkkaa, henkilökohtaista aikapalkkaa tai urakkatyön ohjepalkkaa käyttäen, katsotaan tässä yhteydessä aikatyöksi.

Asfalttiala (4392)
Urakkapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä urakkatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Urakkapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. Urakkapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40

HUOM!: Tienpäällystysalalla urakkatyönpalkkasummiin sisältyvät ilmoituskauden aikana:
urakkatyöstä maksetut ennakot,
maksetut pohjarahat, myös niissä tapauksissa, joissa urakkatyö, josta pohjarahaa maksetaan, on aloitettu ennen kysymyksessä olevan vuosineljänneksen alkamista sekä
maksetut palkat sellaisesta urakka-työstä, jossa pohjarahoja ei ole erotettu.

Pohjarahojen osalta saattaa osa palkoista kohdistua jo aikaisempina neljänneksinä ilmoitettuihin työtunteihin.

Paperiteollisuus (1700)
Urakkapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä urakkatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Urakkapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. Urakkapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40

HUOM!: Tähän ei sisälly paperiteollisuuden seisokkityöstä maksetut korotusosuudet.

Urakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaista työtä, jossa palkka aikayksikköä kohti on kokonaan riip-puvainen tehdystä työmäärästä (ns. suora urakka eli mitä enemmän tehdään aikayksikköä kohden, sitä enem-män ansaitaan).
Osaurakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaisella palkkaustavalla tehtyä työtä, jossa työntekijän ansio osittain riippuu tehdystä työmäärästä (urakkaosa) ja osittain työhön käytetystä ajasta (kiinteä osa).
Osaurakkatyössä merkitään tähän sarakkeeseen sekä kiinteä että urakkaosa.

Lihanjalostusteollisuus (1010), Nahkateollisuus (1500), Kenkäteollisuus (1520), Pakkausteollisuus (1721), Pahvin- ja paperinjalostusala (1729), Graafinen teollisuus (1800), Kumiteollisuus (2210), Lasiteollisuus (2311), Autolasi- ja kuvastinteollisuus (2312), Posliiniteollisuus (2340), Betoniteollisuus (2360), Kivenjalostusteollisuus (2370), Muu rakennusaineteollisuus (2390), Veneenrakennusteollisuus (3012), Jalometalliala (3210), Harja- ja sivellinalat (3291), Erityisteollisuus (3299), Energiateollisuus (3510), Sähköasennusala (4321), Pelti- ja teollisuuseristysala (4381), Teollisuuseristysala (4382), Autonrengasala (4530), Öljytuote- ja säiliöautoala (4990), Tieto- ja verkostoteknologia-ala (6110), Tietoala (6120), Palvelualojen Työnantajat PALTA, puhdistus- ja siivousala (8121), Näyttelyrakenteiden asennusala (8231), Työkeskukset (8899), Tekstiilihuoltoala (9601)
Urakkapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä urakkatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Urakkapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. Urakkapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40

HUOM!: Urakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaista työtä, jossa palkka aikayksikköä kohti on kokonaan riippuvainen tehdystä työmäärästä (ns. suora urakka eli mitä enemmän tehdään aikayksikköä kohden, sitä enemmän ansaitaan).
Osaurakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaisella palkkaustavalla tehtyä työtä, jossa työntekijän ansio osittain riippuu tehdystä työmäärästä (urakkaosa) ja osittain työhön käytetystä ajasta (kiinteä osa).
Osaurakkatyössä merkitään tähän sarakkeeseen sekä kiinteä että urakkaosa.

Putkiasennusala (4322)
Urakkapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä urakkatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Urakkapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. Urakkapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40

HUOM!: Urakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaista työtä, jossa palkka aikayksikköä kohti on kokonaan riippuvainen tehdystä työmäärästä (ns. suora urakka eli mitä enemmän tehdään aikayksikköä kohden, sitä enemmän ansaitaan).
Osaurakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaisella palkkaustavalla tehtyä työtä, jossa työntekijän ansio osittain riippuu tehdystä työmäärästä (urakkaosa) ja osittain työhön käytetystä ajasta (kiinteä osa).
Osaurakkatyössä merkitään tähän sarakkeeseen sekä kiinteä että urakkaosa.
Putkiasennusalalla urakkatyöpalkkaan sisällytetään myös kaikki ilmoituskauden aikana maksetut urakka-ennakot ja -pohjat.

Urakkatyön keskeytymistapauksissa urakkakohteessa sisällytetään keskeytystunnit ja niiltä maksetut palkat urakkatyöhön, kun tästä on sovittu.

Peruselintarviketeollisuus (1000), Tiiliteollisuus (2320), Kalkki- ja sementtiteollisuus (2350)
Urakkapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä urakkatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Urakkapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. Urakkapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40

HUOM!: Urakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaista työtä, jossa palkka aikayksikköä kohti on kokonaan riippuvainen tehdystä työmäärästä (ns. suora urakka eli mitä enemmän tehdään aikayksikköä kohden, sitä enemmän ansaitaan).
Osaurakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaisella palkkaustavalla tehtyä työtä, jossa työntekijän ansio osittain riippuu tehdystä työmäärästä (urakkaosa) ja osittain työhön käytetystä ajasta (kiinteä osa).
Osaurakkatyössä merkitään tähän sarakkeeseen sekä kiinteä että urakkaosa.

Autoliikenne (4930), Jätehuolto (8101), Kiinteistönhoitoala (8110), Kiinteistöpalveluala (8111), Siivouspalvelut (8120)
Urakkapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä urakkatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Urakkapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. Urakkapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40

HUOM!: Urakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaista työtä, jossa palkka aikayksikköä kohti on kokonaan riippuvainen tehdystä työmäärästä (ns. suora urakka eli mitä enemmän tehdään aikayksikköä kohden, sitä enemmän ansaitaan).Osaurakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaisella palkkaustavalla tehtyä työtä, jossa työntekijän ansio osittain riippuu tehdystä työmäärästä (urakkaosa) ja osittain työhön käytetystä ajasta (kiinteä osa).

Öljy-, kaasu- ja petrokemian teollisuus (1920)
Urakkapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä urakkatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Urakkapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. Urakkapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40

HUOM!: Urakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaista työtä, jossa palkka aikayksikköä kohti on kokonaan riippuvainen tehdystä työmäärästä (ns. suora urakka eli mitä enemmän tehdään aikayksikköä kohden, sitä enemmän ansaitaan).Osaurakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaisella palkkaustavalla tehtyä työtä, jossa työntekijän ansio osittain riippuu tehdystä työmäärästä (urakkaosa) ja osittain työhön käytetystä ajasta (kiinteä osa).

Osaurakkatyössä merkitään tähän sarakkeeseen sekä kiinteä että urakkaosa.

Kemian perusteollisuus (2010), Muovi- ja kemian tuoteteollisuus (2200)
Urakkapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä urakkatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Urakkapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. Urakkapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40

HUOM!: Urakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaista työtä, jossa palkka aikayksikköä kohti on kokonaan riippuvainen tehdystä työmäärästä (ns. suora urakka eli mitä enemmän tehdään aikayksikköä kohden, sitä enemmän ansaitaan).Osaurakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaisella palkkaustavalla tehtyä työtä, jossa työntekijän ansio osittain riippuu tehdystä työmäärästä (urakkaosa) ja osittain työhön käytetystä ajasta (kiinteä osa).
Osaurakkatyössä merkitään tähän sarakkeeseen sekä kiinteä että urakkaosa.

Vedeneristysala (4391)
Urakkapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä urakkatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Urakkapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. Urakkapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40

HUOM!: Vedeneristysalalla urakkatyön palkkasummiin sisältyvät ilmoituskauden aikana:
urakkatyöstä maksetut ennakot,
maksetut pohjarahat, myös niissä tapauksissa, joissa urakkatyö, josta pohjarahaa maksetaan, on aloitettu ennen kysymyksessä olevan vuosineljänneksen alkamista sekä
maksetut palkat sellaisesta urakka-työstä, jossa pohjarahoja ei ole erotettu.

Pohjarahojen osalta saattaa osa palkoista kohdistua jo aikaisempina neljänneksinä ilmoitettuihin työtunteihin.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Urakkapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä urakkatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Urakkapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. Urakkapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40.

59

Palkkiotyötunnit (PalkTun)

43

Peruselintarviketeollisuus (1000), Lihanjalostusteollisuus (1010), Tekstiili- ja muotiala (1350), Nahkateollisuus (1500), Kenkäteollisuus (1520), Pakkausteollisuus (1721), Pahvin- ja paperinjalostusala (1729), Graafinen teollisuus (1800), Kumiteollisuus (2210), Lasiteollisuus (2311), Autolasi- ja kuvastinteollisuus (2312), Posliiniteollisuus (2340), Veneenrakennusteollisuus (3012), Jalometalliala (3210), Harja- ja sivellinalat (3291), Erityisteollisuus (3299), Energiateollisuus (3510), Pelti- ja teollisuuseristysala (4381), Teollisuuseristysala (4382), Autonrengasala (4530), Öljytuote- ja säiliöautoala (4990), Tieto- ja verkostoteknologia-ala (6110), Tietoala (6120), Palvelualojen Työnantajat PALTA, puhdistus- ja siivousala (8121), Näyttelyrakenteiden asennusala (8231), Työkeskukset (8899), Tekstiilihuoltoala (9601)
Palkkiotyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana palkkiotyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt palkkiotyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25

HUOM!: Palkkiotyö on sellaisella palkkaustavalla tehtyä työtä, jossa työntekijän ansio riippuu joko kokonaan tai osittain työn tuloksesta tai laadusta.

Vedeneristysala (4391), Asfalttiala (4392)
Palkkiotyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana palkkiotyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt palkkiotyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25

HUOM!: Palkkiotyönä pidetään tässä yhteydessä sellaisella palkkaustavalla tehtyä työtä, jossa työntekijän ansio riippuu:

kokonaan työn tuloksesta (suora palkkio),

osittain työn tuloksesta (osapalkkio)

sekä osittain työn tuloksesta (palkkiotyö), että osittain työmäärästä (urakkatyö), mikäli työn tuloksesta ansaittavaksi arvioitu palkan suuruus on suurempi kuin työmäärästä ansaittavaksi arvioitu palkan suuruus.

Bioteollisuus (892), Öljy-, kaasu- ja petrokemian teollisuus (1920), Kemian perusteollisuus (2010), Muovi- ja kemian tuoteteollisuus (2200), Tiiliteollisuus (2320), Kalkki- ja sementtiteollisuus (2350), Betoniteollisuus (2360), Kivenjalostusteollisuus (2370), Muu rakennusaineteollisuus (2390)
Palkkiotyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana palkkiotyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt palkkiotyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25

HUOM!: Palkkiotyössä työntekijän ansio riippuu joko kokonaan tai osittain työn tuloksesta tai laadusta.

Paperiteollisuus (1700)
Palkkiotyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana palkkiotyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt palkkiotyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25

HUOM!: Paperiteollisuudessa tähän sisältyvät myös seisokkityötunnit.
Palkkiotyö on sellaisella palkkaustavalla tehtyä työtä, jossa työntekijän ansio riippuu työn tuloksesta tai laadusta. Lisäksi tähän merkitään tulospalkkatunnit, mikäli tulospalkat ovat tehdyn työajan palkkaa (luetaan mm. tes:sin ja lomapalkkasopimuksen keskituntiansioon).

Malmikaivokset ja rikastamot (700), Teknologiateollisuus (2400)
Palkkiotyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana palkkiotyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt palkkiotyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25

HUOM!: Teknologiateollisuudessa palkkiotyötunneissa ilmoitetaan sekä osaurakan että palkkiotyön tunnit.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Palkkiotyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana palkkiotyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt palkkiotyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25.

60

Palkkiopalkat (PalkPalk)

44

Peruselintarviketeollisuus (1000), Lihanjalostusteollisuus (1010), Panimoteollisuus (1100), Nahkateollisuus (1500), Kenkäteollisuus (1520), Saha- ja levyteollisuus (1600), Pakkausteollisuus (1721), Pahvin- ja paperinjalostusala (1729), Graafinen teollisuus (1800), Öljy-, kaasu- ja petrokemian teollisuus (1920), Kemian perusteollisuus (2010), Muovi- ja kemian tuoteteollisuus (2200), Kumiteollisuus (2210), Lasiteollisuus (2311), Autolasi- ja kuvastinteollisuus (2312), Tiiliteollisuus (2320), Posliiniteollisuus (2340), Kalkki- ja sementtiteollisuus (2350), Betoniteollisuus (2360), Kivenjalostusteollisuus (2370), Muu rakennusaineteollisuus (2390), Veneenrakennusteollisuus (3012), Puusepänteollisuus (3100), Jalometalliala (3210), Harja- ja sivellinalat (3291), Erityisteollisuus (3299), Energiateollisuus (3510), Pelti- ja teollisuuseristysala (4381), Teollisuuseristysala (4382), Vedeneristysala (4391), Asfalttiala (4392), Autonrengasala (4530), Öljytuote- ja säiliöautoala (4990), Tieto- ja verkostoteknologia-ala (6110), Tietoala (6120), Palvelualojen Työnantajat PALTA, puhdistus- ja siivousala (8121), Näyttelyrakenteiden asennusala (8231), Työkeskukset (8899), Tekstiilihuoltoala (9601)
Palkkiopalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä palkkiotyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Palkkiopalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä.. Palkkiopalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40

HUOM!: Palkkiotyössä työntekijän ansio riippuu joko kokonaan tai osittain työn tuloksesta tai laadusta. Tässä sarakkeessa ilmoitetaan sekä palkkiotyön kiinteä palkanosa että muuttuva palkkio-osuus.

Tekstiili- ja muotiala (1350)
Palkkiopalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä palkkiotyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Palkkiopalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä.. Palkkiopalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40

HUOM!: Palkkiotyössä työntekijän ansio riippuu joko kokonaan tai osittain työn tuloksesta tai laadusta. Tässä sarakkeessa ilmoitetaan sekä palkkiotyön kiinteä palkanosa että muuttuva palkkio-osuus.
Sellaiset palkkiopalkat, joiden osalta yritys noudattaa urakan palkkatariffia, merkitään tilastossa urakkasarakkeeseen.

Paperiteollisuus (1700)
Palkkiopalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä palkkiotyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Palkkiopalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä.. Palkkiopalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40

HUOM!: Paperiteollisuudessa tähän merkitään palkkiotyöstä maksettu rahapalkka (mukaan lukien vajaiden palkkakausien erillinen korvaus) ilman yli-, sunnuntai- ja seisokkityöstä maksettuja korotusosuuksia sekä erillisinä maksettuja vuorotyölisiä ja olosuhdelisiä.
Lisäksi tässä ilmoitetaan vuosineljänneksen aikana maksetut tulospalkat, mikäli ne ovat tehdyn työajan palkkaa. Tässä tapauksessa kentässä ilmoitetaan koko palkka (sekä palkan perusosat = aikapalkat että tulospalkat). Aikapalkkoja ei tällöin ilmoiteta aikapalkkasarakkeessa. Vastaavan ajan tunnit ilmoitetaan kohdassa palkkiotyötunnit.

Tulospalkat ilmoitetaan tässä kohdassa, mikäli ne ovat tehdyn työajan palkkaa eli ne otetaan huomioon työehto- ja lomapalkkasopimuksen keskituntiansioissa. Muussa tapauksessa tulospalkat ilmoitetaan vuosipalkkatilastoon, jolloin neljännesvuositilastoon ilmoitetaan palkka ilman tulospalkkaa.

Malmikaivokset ja rikastamot (700), Teknologiateollisuus (2400)
Palkkiopalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä palkkiotyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Palkkiopalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä.. Palkkiopalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40

HUOM!: Teknologiateollisuudessa palkkiopalkat -kentässä ilmoitetaan sekä osaurakkatyön että palkkiotyön ansio.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Palkkiopalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä palkkiotyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Palkkiopalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä.. Palkkiopalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40.

61

Ylityötunnit (YliTun)

45

Ohjelmapalveluala (7990), Hiihtokeskusala (9322)
Ylityötunteihin ilmoitetaan työntekijän helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana ylityönä tekemät työtunnit riippumatta ylityölisän suuruudesta tai siitä, onko ylityö korvattu antamalla vastaava vapaa. Ylityötuntien tulee olla todellisia eikä ns. muunnettuja tunteja. Nämä tunnit sisältyvät aina myös jo aikatyössä ilmoitettuihin tunteihin. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 50 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 50 tai 50,25

Golf-ala (9311), Huvi-, teema- ja elämyspuistot (9321)
Ylityötunteihin ilmoitetaan työntekijän kesä-, heinä- ja elokuun aikana ylityönä tekemät työtunnit riippumatta ylityölisän suuruudesta tai siitä, onko ylityö korvattu antamalla vastaava vapaa. Ylityötuntien tulee olla todellisia eikä ns. muunnettuja tunteja. Nämä tunnit sisältyvät aina myös jo aikatyössä ilmoitettuihin tunteihin. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 50 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 50 tai 50,25

Peruselintarviketeollisuus (1000)
Ylityötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana ylityönä tekemät työtunnit riippumatta ylityölisän suuruudesta tai siitä, onko ylityö korvattu antamalla vastaava vapaa. Ylityötuntien tulee olla todellisia eikä ns. muunnettuja tunteja. Nämä tunnit sisältyvät aina myös jo aika-, urakka- tai palkkiotyössä ilmoitettuihin tunteihin. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 50 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 50 tai 50,25

HUOM!: Elintarviketeollisuudessa tässä ilmoitetaan myös TES-ylityö ja aamulla ennen klo 6 tehdyt ylityötunnit sekä keskeytymättömässä kolmivuorossa ja jatkuvassa kaksivuorotyössä lauantain iltavuorotunnit, joilta maksetaan työehtosopimuksen mukaan 100 %:n korotus.

Lihanjalostusteollisuus (1010)
Ylityötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana ylityönä tekemät työtunnit riippumatta ylityölisän suuruudesta tai siitä, onko ylityö korvattu antamalla vastaava vapaa. Ylityötuntien tulee olla todellisia eikä ns. muunnettuja tunteja. Nämä tunnit sisältyvät aina myös jo aika-, urakka- tai palkkiotyössä ilmoitettuihin tunteihin. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 50 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 50 tai 50,25

HUOM!: Lihanjalostusteollisuudessa tässä ilmoitetaan myös TES-ylityö ja aamulla ennen klo 6 tehdyt ylityötunnit sekä keskeytymättömässä kolmivuorossa ja jatkuvassa kaksivuorotyössä lauantain iltavuorotunnit, joilta maksetaan työehtosopimuksen mukaan 100 %:n korotus.

Panimoteollisuus (1100)
Ylityötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana ylityönä tekemät työtunnit riippumatta ylityölisän suuruudesta tai siitä, onko ylityö korvattu antamalla vastaava vapaa. Ylityötuntien tulee olla todellisia eikä ns. muunnettuja tunteja. Nämä tunnit sisältyvät aina myös jo aika-, urakka- tai palkkiotyössä ilmoitettuihin tunteihin. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 50 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 50 tai 50,25

HUOM!: Panimo- ja virvoitusjuomateollisuudessa tässä ilmoitetaan myös TES-ylityö ja aamulla ennen klo 6 tehdyt ylityö-tunnit sekä keskeytymättömässä kolmivuorossa ja jatkuvassa kaksivuorotyössä lauantain iltavuorotunnit, joilta maksetaan työehtosopimuksen mukaan 100 %:n korotus.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Ylityötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana ylityönä tekemät työtunnit riippumatta ylityölisän suuruudesta tai siitä, onko ylityö korvattu antamalla vastaava vapaa. Ylityötuntien tulee olla todellisia eikä ns. muunnettuja tunteja. Nämä tunnit sisältyvät aina myös jo aika-, urakka- tai palkkiotyössä ilmoitettuihin tunteihin. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 50 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 50 tai 50,25.

62

Ylityökorotukset (YliKor)

46

Ohjelmapalveluala (7990), Hiihtokeskusala (9322)
Ylityökorotuksiin ilmoitetaan työntekijälle helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana ylityötunneilta maksetut, työehtosopimuksen mukaiset ylityökorotusosuudet. Mikäli ylityö korvataan vastaavana vapaana, ilmoitetaan kuitenkin ylityölisän määrä sen suuruisena kuin se olisi korvattu, jos se olisi maksettu rahana. Korotukset ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 600 euroa 10 senttiä ilmoitetaan joko 600 tai 600,10

Golf-ala (9311), Huvi-, teema- ja elämyspuistot (9321)
Ylityökorotuksiin ilmoitetaan työntekijälle kesä-, heinä- ja elokuun aikana ylityötunneilta maksetut, työehtosopimuksen mukaiset ylityökorotusosuudet. Mikäli ylityö korvataan vastaavana vapaana, ilmoitetaan kuitenkin ylityölisän määrä sen suuruisena kuin se olisi korvattu, jos se olisi maksettu rahana. Korotukset ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 600 euroa 10 senttiä ilmoitetaan joko 600 tai 600,10

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Ylityökorotuksiin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä ylityötunneilta maksetut, työehtosopimuksen mukaiset ylityökorotusosuudet. Mikäli ylityö korvataan vastaavana vapaana, ilmoitetaan kuitenkin ylityölisän määrä sen suuruisena kuin se olisi korvattu, jos se olisi maksettu rahana. Korotukset ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 600 euroa 10 senttiä ilmoitetaan joko 600 tai 600,10.

63

Sunnuntaityötunnit (SunnTun)

47

Ohjelmapalveluala (7990), Hiihtokeskusala (9322)
Sunnuntaityötunteihin ilmoitetaan työntekijän helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana sunnuntaina ja/tai arkipyhinä tehdyt työtunnit. Nämä tunnit sisältyvät aina myös jo aikatyössä ilmoitettuihin tunteihin. Silloin kun sunnuntaityö on ollut myös ylityötä, sisältyvät nämä tunnit myös ilmoitettuihin ylityötunteihin. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 50 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 50 tai 50,25

Golf-ala (9311), Huvi-, teema- ja elämyspuistot (9321)
Sunnuntaityötunteihin ilmoitetaan työntekijän kesä-, heinä- ja elokuun aikana sunnuntaina ja/tai arkipyhinä tehdyt työtunnit. Nämä tunnit sisältyvät aina myös jo aikatyössä ilmoitettuihin tunteihin. Silloin kun sunnuntaityö on ollut myös ylityötä, sisältyvät nämä tunnit myös ilmoitettuihin ylityötunteihin. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 50 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 50 tai 50,25

Paperiteollisuus (1700)
Sunnuntaityötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana sunnuntaina ja/tai arkipyhinä tehdyt työtunnit. Nämä tunnit sisältyvät aina myös jo aika-, urakka- tai palkkiotyössä ilmoitettuihin tunteihin. Silloin kun sunnuntaityö on ollut myös ylityötä, sisältyvät nämä tunnit myös ilmoitettuihin ylityötunteihin. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 50 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 50 tai 50,25

HUOM!: Paperiteollisuudessa tähän merkitään myös seisokkityötunnit ja helatorstaiviikon lauantailta kertyvät tunnit.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Sunnuntaityötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana sunnuntaina ja/tai arkipyhinä tehdyt työtunnit. Nämä tunnit sisältyvät aina myös jo aika-, urakka- tai palkkiotyössä ilmoitettuihin tunteihin. Silloin kun sunnuntaityö on ollut myös ylityötä, sisältyvät nämä tunnit myös ilmoitettuihin ylityötunteihin. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 50 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 50 tai 50,25.

64

Sunnuntaityökorotukset (LisSuko)

48

Ohjelmapalveluala (7990), Hiihtokeskusala (9322)
Sunnuntaityökorotuksiin ilmoitetaan työntekijälle helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana sunnuntai- tai muulta pyhä- tai juhlapäivältä maksetut korotukset ilman perusosaa. Tässä ilmoitetaan myös viikkovapaakorvaukset. Mikäli sunnuntaina tehty työ on samalla ylityötä, viedään ylityöstä tulevat lisät ylityökorotuksiin. Korotukset ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 400 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 400 tai 400,30

Golf-ala (9311), Huvi-, teema- ja elämyspuistot (9321)
Sunnuntaityökorotuksiin ilmoitetaan työntekijälle kesä-, heinä- ja elokuun aikana sunnuntai- tai muulta pyhä- tai juhlapäivältä maksetut korotukset ilman perusosaa. Tässä ilmoitetaan myös viikkovapaakorvaukset. Mikäli sunnuntaina tehty työ on samalla ylityötä, viedään ylityöstä tulevat lisät ylityökorotuksiin. Korotukset ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 400 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 400 tai 400,30

Paperiteollisuus (1700)
Sunnuntaityökorotuksiin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana sunnuntai- tai muuna pyhä- tai juhlapäivinä tehdyt ja niiltä maksetut korotukset ilman perusosaa. Tässä ilmoitetaan myös viikkovapaakorvaukset. Mikäli sunnuntaina tehty työ on samalla ylityötä, viedään ylityöstä tulevat lisät ylityökorotuksiin. Korotukset ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 400 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 400 tai 400,30

HUOM!: Paperiteollisuudessa tähän merkitään sunnuntai-, juhlapyhätyö- ja seisokkityötunteja vastaavat korotusosuudet, mutta ei mahdollisia ylityökorotuksia.
Tässä sarakkeessa ilmoitetaan myös työntekijälle maksetut viikkolepokorvaukset sekä helatorstaiviikon lauantailta maksettava ylimääräinen tuntipalkka.

Saha- ja levyteollisuus (1600)
Sunnuntaityökorotuksiin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana sunnuntai- tai muuna pyhä- tai juhlapäivinä tehdyt ja niiltä maksetut korotukset ilman perusosaa. Tässä ilmoitetaan myös viikkovapaakorvaukset. Mikäli sunnuntaina tehty työ on samalla ylityötä, viedään ylityöstä tulevat lisät ylityökorotuksiin. Korotukset ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 400 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 400 tai 400,30

HUOM!: Tässä ilmoitetaan myös suurjuhlapyhäkorvaukset sekä suurjuhlapyhien aattoina maksetut aattokorvaukset.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Sunnuntaityökorotuksiin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana sunnuntai- tai muuna pyhä- tai juhlapäivinä tehdyt ja niiltä maksetut korotukset ilman perusosaa. Tässä ilmoitetaan myös viikkovapaakorvaukset. Mikäli sunnuntaina tehty työ on samalla ylityötä, viedään ylityöstä tulevat lisät ylityökorotuksiin. Korotukset ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 400 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 400 tai 400,30.

65

Vuorotyölisät (LisTaika)

49

Ahtausala (5224)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, työaikaan liittyvät lisät, kuten ilta-, yövuoro- ja saunalisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30

HUOM!: Ahtausalalla tässä ilmoitetaan myös saunalisä sekä mahdolliset paikalliset kompensaatiot (4,125% tai 8,25%), joita maksetaan työaikamuodoissa 27 ja 37. (liite "paikalliset työaikasopimukset").

Vartiointiala (8000)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, työaikaan liittyvät lisät, kuten lauantaityö-, ilta- ja yötyölisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30.

Asfalttiala (4392), Huvi-, teema- ja elämyspuistot (9321)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, työaikaan liittyvät lisät, kuten vuorotyölisät sekä ilta- ja yötyölisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30.Teknologiateollisuus (2400)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, työaikaan liittyvät lisät, kuten vuorotyölisät sekä ilta- ja yötyölisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30.

HUOM! Teknologiateollisuudessa tässä ilmoitetaan myös ns. lauantailisä.

Peruselintarviketeollisuus (1000)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, työaikaan liittyvät lisät, kuten vuorotyölisät sekä ilta- ja yötyölisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30

HUOM!: Elintarviketeollisuudessa tässä ilmoitetaan myös aamutuntilisät.

Graafinen teollisuus (1800)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, työaikaan liittyvät lisät, kuten vuorotyölisät sekä ilta- ja yötyölisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30

HUOM!: Graafisessa teollisuudessa tässä ilmoitetaan myös lauantailisä.

Lihanjalostusteollisuus (1010)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, työaikaan liittyvät lisät, kuten vuorotyölisät sekä ilta- ja yötyölisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30

HUOM!: Lihanjalostusteollisuudessa tässä ilmoitetaan myös aamutuntilisät.

Panimoteollisuus (1100)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, työaikaan liittyvät lisät, kuten vuorotyölisät sekä ilta- ja yötyölisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30

HUOM!: Panimo- ja virvoitusjuomateollisuudessa tässä ilmoitetaan myös aamutuntilisät.

Paperiteollisuus (1700)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, työaikaan liittyvät lisät, kuten vuorotyölisät sekä ilta- ja yötyölisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30

HUOM!: Paperiteollisuudessa tässä sarakkeessa ilmoitetaan myös saunalisän perusosa. Saunalisälle mahdollisesti maksettavat sunnuntai- ja ylityökorotukset ilmoitetaan kuitenkin sunnuntai- ja ylityökorotusten yhteydessä.

Puusepänteollisuus (3100)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, työaikaan liittyvät lisät, kuten vuorotyölisät sekä ilta- ja yötyölisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30

HUOM!: Puusepänteollisuudessa tässä ilmoitetaan myös lauantaityölisä.

Autoliikenne (4930)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, työaikaan liittyvät lisät, kuten vuorotyölisät sekä ilta- ja yötyölisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30

HUOM!: Tässä ilmoitetaan myös vapaapäivätyölisät.

Pahvin- ja paperinjalostusala (1729)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, työaikaan liittyvät lisät, kuten vuorotyölisät sekä ilta- ja yötyölisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30

HUOM!: Tässä ilmoitetaan pahvin- ja paperinjalostusalalla myös lauantailisä.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, työaikaan liittyvät lisät, kuten vuorotyölisät sekä ilta- ja yötyölisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30.

66

Muut erilliset lisät (LisOlos)

50

Tiiliteollisuus (2320)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30.

HUOM! Tiiliteollisuudessa tässä ilmoitetaan myös palvelusaikalisä sekä mahdollinen kaivoslisä.

Vartiointiala (8000)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30.

HUOM! Vartiointialalla tässä ilmoitetaan myös mahdolliset perehdytyslisät.

Teknologiateollisuus (2400)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30.

Tässä ilmoitetaan ne tilapäisestä poikkeamasta työskentelyolosuhteissa johtuvat ja poikkeuksellisen haitan tai hankaluuden perusteella maksetut erilliset lisät, joita ei ole otettu huomioon työn vaativuutta määriteltäessä.

Kumiteollisuus (2210)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30

HUOM! Kumiteollisuudessa tässä ilmoitetaan myös puhdistautumislisä.

Lasiteollisuus (2311), Autolasi- ja kuvastinteollisuus (2312)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30

HUOM! Lasikeraamisessa teollisuudessa tässä ilmoitetaan myös erittäin raskaan ja likaisen työn lisä.

Ahtausala (5224)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30

HUOM!: Ahtausalalla tässä ilmoitetaan mm. mahdolliset kirvesmieslisät ja kouluttajalisät, mutta ei mitään henkilökohtaiseen tuntipalkkaan sisältyviä eriä.

Peruselintarviketeollisuus (1000)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30

HUOM!: Elintarviketeollisuudessa tässä ilmoitetaan mm. palvelusvuosilisät, työnopastuslisä ja pakkasvarastolisä.

Energiateollisuus (3510)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30

HUOM!: Energiateollisuudessa tässä ilmoitetaan TES:ssä mainitut erilliset lisät lukuun ottamatta ammattitutkintolisiä ja edellisessä kohdassa ilmoitettavia työaikaan liittyviä lisiä. Tässä ilmoitettavia lisiä ovat erittäin likaisen työn lisä, lämpölisä, kärkimieslisä, mastolisä ja luokkahitsaajan lisä. Tässä ilmoitetaan myös mahdolliset paikallisesti sovitut vastaavat lisät.

Graafinen teollisuus (1800)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30

HUOM!: Graafisessa teollisuudessa tässä ilmoitetaan myös perehdyttämis- ja työnopastuslisä.

Öljy-, kaasu- ja petrokemian teollisuus (1920), Kemian perusteollisuus (2010), Muovi- ja kemian tuoteteollisuus (2200)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30

HUOM!: Kemianteollisuudessa tässä ilmoitetaan myös tuntipalkkaisten työntekijöiden palvelusaikalisät. Kuukausipalkkaisten työntekijöiden palvelusaikalisät kysytään omassa kentässään.

Lihanjalostusteollisuus (1010)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30

HUOM!: Lihanjalostusteollisuudessa tässä ilmoitetaan mm. palvelusvuosilisät, työnopastuslisä ja pakkasvarastolisä.

Panimoteollisuus (1100)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30

HUOM!: Panimo- ja virvoitusjuomateollisuudessa tässä ilmoitetaan mm. palvelusvuosilisät, työnopastuslisä ja pakkasvarastolisä.

Paperiteollisuus (1700)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30

HUOM!: Paperiteollisuudessa tässä ilmoitetaan myös opastuslisät, elektroniikkalisät, hitsarilisät ja ammattimieslisät.

Putkiasennusala (4322)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30

HUOM!: Putkiasennusalalla (talotekniikka-ala) tässä ilmoitetaan mm. etumieslisä ja erityistyölisät.

Sähköasennusala (4321)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30

HUOM!: Sähköasennusalalla tässä ilmoitetaan erittäin likaisen ja raskaan työn lisä, vaativan ja hankalan työn lisä, kärkimieslisä ja autonkuljettajalisä

Autoliikenne (4930)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30

HUOM!: Tässä ilmoitetaan myös palvelusvuosilisät.

Tieto- ja verkostoteknologia-ala (6110)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30

Huom. Tieto- ja verkostoteknologia-alalla tässä ilmoitetaan mm. erittäin likaisen työn lisä, kärkimieslisä, tunnelilisä, mastolisä, lämpölisä, luokkahitsaajan lisä, yhdistelmälisä.

Huom. Kuukausipalkkasten kohdalla jo kuukausipalkassa ilmoitettuja kiinteitä lisiä ei tule ilmoittaa tässä toista kertaa.

Tietoala (6120)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30

Huom.: Tässä ilmoitetaan myös erittäin likaisen työn lisä, kärkimieslisä, tunnelilisä, mastolisä, lämpölisä, luokkahitsaajan lisä, yhdistelmälisä

Posliiniteollisuus (2340)
llmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30

HUOM! Lasikeraamisessa teollisuudessa tässä ilmoitetaan myös erittäin raskaan ja likaisen työn lisä.

Huvi-, teema- ja elämyspuistot (9321)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30

Pahvin- ja paperinjalostusala (1729)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30

HUOM! Tässä ilmoitetaan pahvin- ja paperinjalostusalalla myös työnopastuslisä.

Jakajat (Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta) (5320)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30.

HUOM! Jakajille tässä ilmoitetaan mahdolliset perehdyttämislisät, harjaantumislisät, vieraan piirin lisät ja vapaapäivävuorottajan lisät (ansiotakuu).

Tekstiilihuoltoala (9601)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30.

HUOM! Tektiilihuoltoalalla tässä ilmoitetaan myös mahdolliset palvelusaikalisät, erittäin raskaan ja likaisen työn lisät sekä poikkeuksellisen vaikean ja vaarallisen työn lisät.

Autonrengasala (4530)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30.

HUOM! Autonrengasalalla tässä ilmoitetaan mm. mahdollinen ulkotyölisä ja raskaan renkaan lisä.

Betoniteollisuus (2360)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30.

HUOM! Betoniteollisuudessa tässä ilmoitetaan myös palvelusaikalisä sekä mahdollinen kaivoslisä.

Kalkki- ja sementtiteollisuus (2350)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30.

HUOM! Kalkki- ja sementtiteollisuudessa tässä ilmoitetaan myös palvelusaikalisä sekä mahdollinen kaivoslisä.

Kivenjalostusteollisuus (2370)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30.

HUOM! Kivenjalostusteollisuudessa tässä ilmoitetaan myös palvelusaikalisä ja kaivoslisä.

Muu rakennusaineteollisuus (2390)
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30.

HUOM! Muu rakennusaineteollisuudessa tässä ilmoitetaan myös palvelusaikalisä ja kaivoslisä.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30.

67

Työajan tasaamislisät (TyLyhK)

51

Graafinen teollisuus (1800)
Graafisessa teollisuudessa tässä ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana maksetut uusiin työaikamääräyksiin siirtymisen yhteydessä solmittuihin yötyötä koskeviin ns. kompensaatiosopimuksiin perustuvat lisät . Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 500 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 500 tai 500,30.

Teknologiateollisuus (2400)
Ilmoitetaan työntekijälle neljänneksen aikana ansaitut työajan tasaamislisät ja kolmivuorotyössä työajan lyhentämisestä maksettavat lisät. Lisät ilmoitetaan neljännesvuosipalkkatilastoon vain tehdyiltä säännöllisiltä työtunneilta, ei poissaoloajoilta maksetuista palkkaeristä. Tieto ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 200 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 200 tai 200,30.

HUOM: Ko. lisät ovat päivä- ja kaksivuorotyössä 6,3%, keskeytyvässä kolmivuorotyössä 11,0% ja keskeytymättömässä kolmivuorotyössä 14,3% työntekijän vuosineljänneksittäin määräytyvästä säännöllisen työajan keskituntiansiosta.

Autonrengasala (4530)
Ilmoitetaan työntekijälle maksetut työajan tasaamislisät ja kolmivuorotyössä työajan lyhentämisestä maksettavat lisät. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 200 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 200 tai 200,30

HUOM!: Autonrengasalalla tässä ilmoitetaan työajan lyhenemisestä maksetut lisät. (11,0 %, 14,3 %).

HUOM!: Työajan tasaamislisät ilmoitetaan neljännesvuosipalkkatilastoon vain tehdyiltä säännöllisiltä työtunneilta, ei poissaoloajoilta maksetuista palkkaeristä.

Peruselintarviketeollisuus (1000), Lihanjalostusteollisuus (1010)
Ilmoitetaan työntekijälle maksetut työajan tasaamislisät ja kolmivuorotyössä työajan lyhentämisestä maksettavat lisät. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 200 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 200 tai 200,30

HUOM!: Elintarviketeollisuudessa tässä ilmoitetaan työajan lyhenemisestä keskeytyvässä ja keskeytymättömässä 3-vuorotyössä maksetut lisät (3,2 %, 10,5 %, 15,6 %).

HUOM!: Työajan tasaamislisät ilmoitetaan neljännesvuosipalkkatilastoon vain tehdyiltä säännöllisiltä työtunneilta, ei poissaoloajoilta maksetuista palkkaeristä.

Jalometalliala (3210)
Ilmoitetaan työntekijälle maksetut työajan tasaamislisät ja kolmivuorotyössä työajan lyhentämisestä maksettavat lisät. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 200 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 200 tai 200,30

HUOM!: Jalometallialalla tässä ilmoitetaan työajan lyhenemisestä maksetut lisät. (6,3 %, 11 %, 14,3 %).

HUOM!: Työajan tasaamislisät ilmoitetaan neljännesvuosipalkkatilastoon vain tehdyiltä säännöllisiltä työtunneilta, ei poissaoloajoilta maksetuista palkkaeristä.

Kemian perusteollisuus (2010)
Ilmoitetaan työntekijälle maksetut työajan tasaamislisät ja kolmivuorotyössä työajan lyhentämisestä maksettavat lisät. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 200 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 200 tai 200,30

HUOM!: Kemian perusteollisuudessa työajan lyhentämisen johdosta maksetut korvaukset ilmoitetaan tässä kentässä vain, jos ne maksetaan erillisinä lisinä. Näitä lisiä ei tule ilmoittaa tässä kentässä, jos ne sisältyvät jo muihin tämän tiedustelun palkkatietoihin.

HUOM!: Työajan tasaamislisät ilmoitetaan neljännesvuosipalkkatilastoon vain tehdyiltä säännöllisiltä työtunneilta, ei poissaoloajoilta maksetuista palkkaeristä.

Nahkateollisuus (1500), Kenkäteollisuus (1520)
Ilmoitetaan työntekijälle maksetut työajan tasaamislisät ja kolmivuorotyössä työajan lyhentämisestä maksettavat lisät. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 200 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 200 tai 200,30

HUOM!: Kenkä- ja nahkateollisuudessa tässä ilmoitetaan työajan lyhenemisestä keskeytyvässä ja keskeytymättömässä 3-vuorotyössä maksetut lisät (9,5 %, 14,3 %).

HUOM!: Työajan tasaamislisät ilmoitetaan neljännesvuosipalkkatilastoon vain tehdyiltä säännöllisiltä työtunneilta, ei poissaoloajoilta maksetuista palkkaeristä.

Kumiteollisuus (2210)
Ilmoitetaan työntekijälle maksetut työajan tasaamislisät ja kolmivuorotyössä työajan lyhentämisestä maksettavat lisät. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 200 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 200 tai 200,30

HUOM!: Kumiteollisuudessa tässä ilmoitetaan työajan lyhenemisestä maksetut lisät. (11 %, 14,3 %).

HUOM!: Työajan tasaamislisät ilmoitetaan neljännesvuosipalkkatilastoon vain tehdyiltä säännöllisiltä työtunneilta, ei poissaoloajoilta maksetuista palkkaeristä.

Autolasi- ja kuvastinteollisuus (2312)
Ilmoitetaan työntekijälle maksetut työajan tasaamislisät ja kolmivuorotyössä työajan lyhentämisestä maksettavat lisät. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 200 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 200 tai 200,30

HUOM!: Lasikeraamisessa teollisuudessa (autolasi- ja kuvastinteollisuus) tässä ilmoitetaan työajan lyhenemisestä maksetut lisät. (3,9 %, 10,5 %, 14,9 %).

HUOM!: Työajan tasaamislisät ilmoitetaan neljännesvuosipalkkatilastoon vain tehdyiltä säännöllisiltä työtunneilta, ei poissaoloajoilta maksetuista palkkaeristä.

Lasiteollisuus (2311)
Ilmoitetaan työntekijälle maksetut työajan tasaamislisät ja kolmivuorotyössä työajan lyhentämisestä maksettavat lisät. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 200 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 200 tai 200,30

HUOM!: Lasikeraamisessa teollisuudessa (lasiteollisuus) tässä ilmoitetaan työajan lyhenemisestä maksetut lisät. (3,9 %, 10,5 %, 14,9 %).

HUOM!: Työajan tasaamislisät ilmoitetaan neljännesvuosipalkkatilastoon vain tehdyiltä säännöllisiltä työtunneilta, ei poissaoloajoilta maksetuista palkkaeristä.

Posliiniteollisuus (2340)
Ilmoitetaan työntekijälle maksetut työajan tasaamislisät ja kolmivuorotyössä työajan lyhentämisestä maksettavat lisät. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 200 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 200 tai 200,30

HUOM!: Lasikeraamisessa teollisuudessa (posliiniteollisuus) tässä ilmoitetaan työajan lyhenemisestä maksetut lisät. (3,9 %, 10,5 %, 14,9 %).

HUOM!: Työajan tasaamislisät ilmoitetaan neljännesvuosipalkkatilastoon vain tehdyiltä säännöllisiltä työtunneilta, ei poissaoloajoilta maksetuista palkkaeristä.

Saha- ja levyteollisuus (1600)
Ilmoitetaan työntekijälle maksetut työajan tasaamislisät ja kolmivuorotyössä työajan lyhentämisestä maksettavat lisät. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 200 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 200 tai 200,30

HUOM!: Mekaanisessa metsäteollisuudessa tässä ilmoitetaan työajan lyhentämisen perustella maksetut 5,9 %:n, 7,8 %:n ja 14,8 %:n korvaukset.

HUOM!: Työajan tasaamislisät ilmoitetaan neljännesvuosipalkkatilastoon vain tehdyiltä säännöllisiltä työtunneilta, ei poissaoloajoilta maksetuista palkkaeristä.

Muovi- ja kemian tuoteteollisuus (2200)
Ilmoitetaan työntekijälle maksetut työajan tasaamislisät ja kolmivuorotyössä työajan lyhentämisestä maksettavat lisät. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 200 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 200 tai 200,30

HUOM!: Muovi- ja kemian tuoteteollisuudessa työajan lyhentämisen johdosta maksetut korvaukset ilmoitetaan tässä kentässä vain, jos ne maksetaan erillisinä lisinä. Näitä lisiä ei tule ilmoittaa tässä kentässä, jos ne sisältyvät jo muihin tämän tiedustelun palkkatietoihin.

HUOM!: Työajan tasaamislisät ilmoitetaan neljännesvuosipalkkatilastoon vain tehdyiltä säännöllisiltä työtunneilta, ei poissaoloajoilta maksetuista palkkaeristä.

Panimoteollisuus (1100)
Ilmoitetaan työntekijälle maksetut työajan tasaamislisät ja kolmivuorotyössä työajan lyhentämisestä maksettavat lisät. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 200 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 200 tai 200,30

HUOM!: Panimo- ja virvoitusjuomateollisuudessa tässä ilmoitetaan työajan lyhenemisestä keskeytyvässä ja keskeytymättömässä 3-vuorotyössä maksetut lisät (3,2 %, 10,5 %, 15,6 %).

HUOM!: Työajan tasaamislisät ilmoitetaan neljännesvuosipalkkatilastoon vain tehdyiltä säännöllisiltä työtunneilta, ei poissaoloajoilta maksetuista palkkaeristä.

Puusepänteollisuus (3100)
Ilmoitetaan työntekijälle maksetut työajan tasaamislisät ja kolmivuorotyössä työajan lyhentämisestä maksettavat lisät. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 200 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 200 tai 200,30

HUOM!: Puusepänteollisuudessa tässä ilmoitetaan työajan lyhentämisen perustella maksetut 5,9 %:n, 7,8 %:n ja 14,8 %:n korvaukset.

HUOM!: Työajan tasaamislisät ilmoitetaan neljännesvuosipalkkatilastoon vain tehdyiltä säännöllisiltä työtunneilta, ei poissaoloajoilta maksetuista palkkaeristä.

Tekstiili- ja muotiala (1350)
Ilmoitetaan työntekijälle maksetut työajan tasaamislisät ja kolmivuorotyössä työajan lyhentämisestä maksettavat lisät. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 200 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 200 tai 200,30

HUOM!: Tekstiili- ja muotialalla tässä ilmoitetaan työajan lyhentämisestä maksettavat prosentuaaliset lisät (5,8 %, 8,7 %, 14,9 %).

HUOM!: Työajan tasaamislisät ilmoitetaan neljännesvuosipalkkatilastoon vain tehdyiltä säännöllisiltä työtunneilta, ei poissaoloajoilta maksetuista palkkaeristä.

Tekstiilihuoltoala (9601)
Ilmoitetaan työntekijälle maksetut työajan tasaamislisät ja kolmivuorotyössä työajan lyhentämisestä maksettavat lisät. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 200 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 200 tai 200,30

HUOM!: Tekstiilihuoltoalalla työajan lyhentämisen johdosta maksetut korvaukset ilmoitetaan tässä kentässä vain, jos ne maksetaan erillisinä lisinä. Näitä lisiä ei tule ilmoittaa tässä kentässä, jos ne sisältyvät jo muihin tämän tiedustelun palkkatietoihin.

HUOM!: Työajan tasaamislisät ilmoitetaan neljännesvuosipalkkatilastoon vain tehdyiltä säännöllisiltä työtunneilta, ei poissaoloajoilta maksetuista palkkaeristä.

Teollisuuseristysala (4382)
Ilmoitetaan työntekijälle maksetut työajan tasaamislisät ja kolmivuorotyössä työajan lyhentämisestä maksettavat lisät. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 200 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 200 tai 200,30

HUOM!: Tässä ilmoitetaan pelti- ja teollisuuseristysalalla työajan lyhenemisestä maksetut lisät (6,3 %, 11 %, 14,3 %).

HUOM!: Työajan tasaamislisät ilmoitetaan neljännesvuosipalkkatilastoon vain tehdyiltä säännöllisiltä työtunneilta, ei poissaoloajoilta maksetuista palkkaeristä.

Pelti- ja teollisuuseristysala (4381)
Ilmoitetaan työntekijälle maksetut työajan tasaamislisät ja kolmivuorotyössä työajan lyhentämisestä maksettavat lisät. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 200 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 200 tai 200,30

HUOM!: Tässä ilmoitetaan pelti- ja teollisuuseristysalalla työajan lyhenemisestä maksetut lisät (6,3 %, 11 %, 14,3 %).

HUOM!: Työajan tasaamislisät ilmoitetaan neljännesvuosipalkkatilastoon vain tehdyiltä säännöllisiltä työtunneilta, ei poissaoloajoilta maksetuista palkkaeristä.

Kalkki- ja sementtiteollisuus (2350)
Ilmoitetaan työntekijälle maksetut työajan tasaamislisät ja kolmivuorotyössä työajan lyhentämisestä maksettavat lisät. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 200 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 200 tai 200,30

HUOM!: Tässä ilmoitetaan työajan lyhenemisestä 3-vuorotyössä maksetut lisät (8.7%, 14.3%, 16,8%.).

HUOM!: Työajan tasaamislisät ilmoitetaan neljännesvuosipalkkatilastoon vain tehdyiltä säännöllisiltä työtunneilta, ei poissaoloajoilta maksetuista palkkaeristä.

Tiiliteollisuus (2320), Betoniteollisuus (2360), Kivenjalostusteollisuus (2370), Muu rakennusaineteollisuus (2390)
Ilmoitetaan työntekijälle maksetut työajan tasaamislisät ja kolmivuorotyössä työajan lyhentämisestä maksettavat lisät. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 200 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 200 tai 200,30

HUOM!: Tässä ilmoitetaan työajan lyhenemisestä 3-vuorotyössä maksetut lisät (8.7%, 14.3%, 16.8%.).

HUOM!: Työajan tasaamislisät ilmoitetaan neljännesvuosipalkkatilastoon vain tehdyiltä säännöllisiltä työtunneilta, ei poissaoloajoilta maksetuista palkkaeristä.

Vartiointiala (8000)
Ilmoitetaan työntekijälle maksetut työajan tasaamislisät ja kolmivuorotyössä työajan lyhentämisestä maksettavat lisät. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 200 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 200 tai 200,30

HUOM!: Vartiointialalla tämä tieto kysytään vain kuukausipalkkaisilta työntekijöiltä. Tuntipalkkaisilla työntekijöillä tämä kenttä jää tyhjäksi (tai nollatäyttö).

HUOM!: Työajan tasaamislisät ilmoitetaan neljännesvuosipalkkatilastoon vain tehdyiltä säännöllisiltä työtunneilta, ei poissaoloajoilta maksetuista palkkaeristä.

Veneenrakennusteollisuus (3012)
Ilmoitetaan työntekijälle maksetut työajan tasaamislisät ja kolmivuorotyössä työajan lyhentämisestä maksettavat lisät. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 200 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 200 tai 200,30

HUOM!: Veneenrakennusteollisuudessa tässä ilmoitetaan työajan lyhenemisestä 3-vuorotyössä maksetut lisät. (8,6% ja 14,8%).

HUOM!: Työajan tasaamislisät ilmoitetaan neljännesvuosipalkkatilastoon vain tehdyiltä säännöllisiltä työtunneilta, ei poissaoloajoilta maksetuista palkkaeristä.

Öljy-, kaasu- ja petrokemian teollisuus (1920)
Ilmoitetaan työntekijälle maksetut työajan tasaamislisät ja kolmivuorotyössä työajan lyhentämisestä maksettavat lisät. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 200 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 200 tai 200,30

HUOM!: Öljy-, kaasu- ja petrokemian teollisuudessa työajan lyhentämisen johdosta maksetut korvaukset ilmoitetaan tässä kentässä vain, jos ne maksetaan erillisinä lisinä. Näitä lisiä ei tule ilmoittaa tässä kentässä, jos ne sisältyvät jo muihin tämän tiedustelun palkkatietoihin.

HUOM!: Työajan tasaamislisät ilmoitetaan neljännesvuosipalkkatilastoon vain tehdyiltä säännöllisiltä työtunneilta, ei poissaoloajoilta maksetuista palkkaeristä.

Öljytuote- ja säiliöautoala (4990)
Ilmoitetaan työntekijälle maksetut työajan tasaamislisät ja kolmivuorotyössä työajan lyhentämisestä maksettavat lisät. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 200 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 200 tai 200,30

HUOM!: Öljytuote- ja säiliöautoalalla työajan lyhentämisen johdosta maksetut korvaukset ilmoitetaan tässä kentässä vain, jos ne maksetaan erillisinä lisinä. Näitä lisiä ei tule ilmoittaa tässä kentässä, jos ne sisältyvät jo muihin tämän tiedustelun palkkatietoihin.

HUOM!: Työajan tasaamislisät ilmoitetaan neljännesvuosipalkkatilastoon vain tehdyiltä säännöllisiltä työtunneilta, ei poissaoloajoilta maksetuista palkkaeristä.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Ilmoitetaan työntekijälle maksetut työajan tasaamislisät ja kolmivuorotyössä työajan lyhentämisestä maksettavat lisät. Lisät ilmoitetaan neljännesvuosipalkkatilastoon vain tehdyiltä säännöllisiltä työtunneilta, ei poissaoloajoilta maksetuista palkkaeristä. Tieto ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 200 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 200 tai 200,30.

68

Tehdyt työtunnit yhteensä (TehdTun)

56

Jakajat (Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta) (5320)
”Piiriajan tunnit ” (TehdTun): Vuosineljänneksen aikana mitatut työtunnit yhteensä. Jakajilla työtunnit yhteensä = urakkatyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 140 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 140 tai 140,25.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Vuosineljänneksen aikana työtuntijärjestelmän mukaisesti tehtyjen työtuntien yhteissumma. Tiedon tulee perustua ajankäytön seurantaan eikä arvioon tai teoreettiseen laskelmaan. Tieto muodostuu aika-, urakka- ja palkkiotyötuntien summasta. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25.

69

Palkat yhteensä (PalkYht)

57

Jätehuolto (8101), Kiinteistönhoitoala (8110), Siivouspalvelut (8120)
Ilmoitetaan kaikki neljännesvuoden työtunteja vastaavat palkkasummat yhteensä laskemalla yhteen ilmoitetut palkat, korotusosuudet ja lisät. Summa ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40 HUOM: MIKÄLI HENKILÖN TIEDOT ILMOITETAAN KUUKAUSIPALKKOINA, JÄTETÄÄN TÄMÄ KENTTÄ TYHJÄKSI.

HUOM!: Tässä ilmoitetaan myös mahdolliset työtunteja vastaavat provisiot ja luontoisedut.

Autoliikenne (4930)
Ilmoitetaan kaikki neljännesvuoden työtunteja vastaavat palkkasummat yhteensä laskemalla yhteen ilmoitetut palkat, korotusosuudet ja lisät. Summa ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40 HUOM: MIKÄLI HENKILÖN TIEDOT ILMOITETAAN KUUKAUSIPALKKOINA, JÄTETÄÄN TÄMÄ KENTTÄ TYHJÄKSI.

HUOM!: Tässä ilmoitetaan myös mahdolliset työtunteja vastaavat suorituspalkat ja luontoisedut.

Kiinteistöpalveluala (8111)
Ilmoitetaan kaikki neljännesvuoden työtunteja vastaavat palkkasummat yhteensä laskemalla yhteen ilmoitetut palkat, korotusosuudet ja lisät. Summa ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 630040
HUOM: MIKÄLI HENKILÖN TIEDOT ILMOITETAAN KUUKAUSIPALKKOINA, JÄTETÄÄN TÄMÄ KENTTÄ TYHJÄKSI.

HUOM!: Tässä ilmoitetaan myös mahdolliset työtunteja vastaavat suorituspalkat ja luontoisedut.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Ilmoitetaan kaikki neljännesvuoden työtunteja vastaavat palkkasummat yhteensä laskemalla yhteen ilmoitetut palkat, korotusosuudet ja lisät. Summa ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40
HUOM: MIKÄLI HENKILÖN TIEDOT ILMOITETAAN KUUKAUSIPALKKOINA, JÄTETÄÄN TÄMÄ KENTTÄ TYHJÄKSI.

70

Suorituspalkat (SuorPalk)

52

Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana maksetut myyntiprovisiot, tuotantopalkkiot ja muut suorituspalkat, mikäli ne ovat henkilön säännöllistä ansiota. Tässä ei saa ilmoittaa tulos- ja voittopalkkioita, vaan ne ilmoitetaan vuositason tietoina kohdassa tulos- ja voittopalkkiot vuodessa. Suorituspalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 80 euroa 20 senttiä ilmoitetaan joko 80 tai 80,20.

71

Luontoisedut (LuonEdut)

53

Ohjelmapalveluala (7990), Hiihtokeskusala (9322)
Ilmoitetaan työntekijälle helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana maksettujen kaikkien ennakonpidätyksen alaisten luontoisetujen verotusarvo yhteensä. Luontoisedut ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 60 euroa ilmoitetaan joko 60 tai 60,00

Golf-ala (9311), Huvi-, teema- ja elämyspuistot (9321)
Ilmoitetaan työntekijälle kesä-, heinä- ja elokuun aikana maksettujen kaikkien ennakonpidätyksen alaisten luontoisetujen verotusarvo yhteensä. Luontoisedut ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 60 euroa ilmoitetaan joko 60 tai 60,00

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana maksettujen kaikkien ennakonpidätyksen alaisten luontoisetujen verotusarvo yhteensä. Luontoisedut ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 60 euroa ilmoitetaan joko 60 tai 60,00.

72

TES:n keskimääräiset lisät (TesKes)

54

Paperiteollisuus (1700)
Ilmoitetaan vuosineljänneksen aikana maksetut erät, jotka luetaan mukaan laskettaessa työehtosopimuksen mukaista keskimääräistä lisien ja palkkioiden osuutta. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 1408 euroa ilmoitetaan joko 1408 tai 1408,00

HUOM!: Paperiteollisuudessa tähän merkitään vuosineljänneksen aikana maksetut erät, jotka luetaan mukaan laskettaessa tes 15 §:n mukaista keskimääräistä lisien ja palkkioiden osuutta.
Keskimääräinen lisä saadaan laskemalla yhteen työntekijälle edelliseen vuosineljännekseen sisältyvien palkkakausien aikana kausipalkan tuntipalkan lisäksi maksetut lisät. Lisiä ovat olosuhde-, sauna- ja vuorotyölisät sekä suorituspalkkatyöstä maksetun kausipalkan tuntipalkan ylittävät osuudet ilman yli-, sunnuntai- ja seisokkityön korotusosuuksia. Lisien yhteissumma jaetaan saman ajanjakson aikana tehdyillä työtunneilla.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Ilmoitetaan vuosineljänneksen aikana maksetut erät, jotka luetaan mukaan laskettaessa työehtosopimuksen mukaista keskimääräistä lisien ja palkkioiden osuutta. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 1408 euroa ilmoitetaan joko 1408 tai 1408,00.

73

Keskimääräiset urakka- ja tuotantopalkkiot (KurTuPa)

55

Paperiteollisuus (1700)
Ilmoitetaan vuosineljänneksen aikana tehtyjen työtuntien mukaan maksetut urakka- ja tuotantopalkkiot. Tieto ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 704 euroa 20 senttiä ilmoitetaan joko 704 tai 704,20

HUOM!: Nämä ovat niitä osuuksia, jotka mainituista palkkalajeista menevät TES:n keskimääräisten lisien summaan nel-jänneksen aikana.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Ilmoitetaan vuosineljänneksen aikana tehtyjen työtuntien mukaan maksetut urakka- ja tuotantopalkkiot. Tieto ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 704 euroa 20 senttiä ilmoitetaan joko 704 tai 704,20.

74

Täyteajan tunnit (TayteTun)

72

Täyteajan tunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana täyteajan palkkoja vastaavat tunnit. Täyteajan tunnit eivät ole tehtyä työaikaa, joten ne eivät sisälly vuosineljänneksen aikana tehtyjen työtuntien yhteissummaan (”Tehdyt työtunnit yhteensä” -tieto). Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 45 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 45 tai 45,25.

75

Täyteajan palkat (TaytePal)

73

Täyteajan palkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana maksetut arkipyhät, pekkaset, vuorovapaat, koulutusajan palkat, takuupalkat ym. Täyteajan palkat eivät ole tehtyä työaikaa, joten ne eivät sisälly vuosineljänneksen ”palkat yhteensä” -tietoon.

76

Ennakonpidätyksen alainen rahapalkka vuodessa (EPLRahap)

58

Viestinvälitys- ja logistiikka-ala (5300)
Vuoden aikana työsuhteen perusteella rahassa maksettujen kaikkien palkkaerien yhteissumma. Tässä ilmoitettava tieto saadaan, kun työnantajan verottajalle ilmoittaman palkansaajakohtaisen vuosi-ilmoituksen palkkasummasta vähennetään palkkasummaan mahdollisesti sisältyvät työn tekemisestä palkansaajalle aiheutuneet kustannukset (EPL 15 §). Palkkasumma ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 35280 euroa 20 senttiä ilmoitetaan joko 35280 tai 35280,20

Muut alat, joilla tieto kysytään:
(Huom: Paperiteollisuuden TES - neuvottelukunnan pyynnöstä sekä Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliiton yhteisten tarpeiden vuoksi tieto kerätään jatkossa jaksosta 4Q2015 alkaen paperiteollisuuden työntekijöiden neljännesvuosipalkkatiedustelun yhteydessä).

Vuoden aikana työsuhteen perusteella rahassa maksettujen kaikkien palkkaerien yhteissumma. Tässä ilmoitettava tieto saadaan, kun työnantajan verottajalle ilmoittaman palkansaajakohtaisen vuosi-ilmoituksen palkkasummasta vähennetään palkkasummaan mahdollisesti sisältyvät työn tekemisestä palkansaajalle aiheutuneet kustannukset (EPL 15 §). Palkkasumma ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 35280 euroa 20 senttiä ilmoitetaan joko 35280 tai 35280,20.

77

Luontoisedut vuodessa (LuonEduV)

59

Viestinvälitys- ja logistiikka-ala (5300)
Vuoden aikana työsuhteen perusteella palkkaetuna saamien luontoisetujen (esim. autoetu, ravintoetu, asuntoetu yms.) verotusarvot. Tässä tarkoitetaan samaa luontoisetujen arvoa kuin työnantajan palkansaajakohtaisessa vuosi-ilmoituksessa verottajalle. Luontoisetua ei sisällytetä ennakonpidätyksen alaiseen rahapalkkaan. Luontoisedut ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa ilmoitetaan joko 800 tai 800,00

Muut alat, joilla tieto kysytään:
(Huom: Tieto on muuttunut vapaaehtoiseksi jaksolla 4Q2010).

Vuoden aikana työsuhteen perusteella palkkaetuna saamien luontoisetujen (esim. autoetu, ravintoetu, asuntoetu yms.) verotusarvot. Tässä tarkoitetaan samaa luontoisetujen arvoa kuin työnantajan palkansaajakohtaisessa vuosi-ilmoituksessa verottajalle. Luontoisetua ei sisällytetä ennakonpidätyksen alaiseen rahapalkkaan. Luontoisedut ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa ilmoitetaan joko 800 tai 800,00.

78

Tulos- ja voittopalkkiot vuodessa (TulosJaV)

60

Vuoden aikana maksetut suoritukset, jotka perustuvat yrityksen taloudellisiin tunnuslukuihin, tuottavuuden kehitykseen ja muihin tulosmittareihin, jotka ovat sidoksissa yrityksessä asetettuihin kehitystavoitteisiin. Tulosperusteisia eriä ovat tulospalkkiot, käteiset voittopalkkiot ja voitonjako. Tähän ei sisällytetä rahastoitavia tulos- ja voittopalkkioita. Tulos- ja voittopalkkiot ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 3200 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 3200 tai 3200,40.

79

Tulospalkkiot vuodessa (TulosEiV)

61

Tulospalkkiot. Tulospalkkiot ovat aika- ja suorituspalkkojen lisäksi maksettuja suorituksia, joiden perusteena on yleensä toiminnalliset tavoitteet, kuten tuottavuus- ja kehitystavoitteiden saavuttaminen. Tulospalkkioihin luetaan tulospalkkiolisät. Tässä kohdassa ei ilmoiteta käteisiä voittopalkkioita ja voitonjakoa eikä rahastoitavia tulos- ja voittopalkkioita. Tulospalkkiot ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 2800 euroa 10 senttiä ilmoitetaan joko 2800 tai 2800,10.

80

Voittopalkkiot vuodessa (VoittoPk)

62

Käteinen voittopalkkio ja voitonjako. Käteisessä voittopalkkiossa palkkion määrä perustuu olennaisilta osiltaan tai kokonaan taloudelliseen tulokseen. Voitonjaolla tarkoitetaan rahasuorituksia, jotka yrityksen yhtiökokous on päättänyt yrityksen tuottamasta voitosta suorittaa henkilöstölleen osakkeenomistajille maksettavien osinkojen ohella. Tässä kohdassa ei ilmoiteta tulospalkkioita eikä rahastoitavia tulos- ja voittopalkkioita. Tieto ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 400 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 400 tai 400,30.

81

Tehdyt työtunnit vuodessa (TehdtunV)

63

Viestinvälitys- ja logistiikka-ala (5300)
Tähän merkitään kaikki työntekijän vuoden aikana työtuntijärjestelmän mukaisesti ja ylityönä tekemien todellisten tuntien yhteissumma. Määrittelyltään sama kuin neljännesvuositiedustelussa ilmoitettava Tehdyt työtunnit yhteensä -tieto. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 1450 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 1450 tai 1450,25

Muut alat, joilla tieto kysytään:
(Huom: Paperiteollisuuden TES - neuvottelukunnan pyynnöstä sekä Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliiton yhteisten tarpeiden vuoksi tieto kerätään jatkossa jaksosta 4Q2015 alkaen paperiteollisuuden työntekijöiden neljännesvuosipalkkatiedustelun yhteydessä).

Tähän merkitään kaikki työntekijän vuoden aikana työtuntijärjestelmän mukaisesti ja ylityönä tekemien todellisten tuntien yhteissumma. Määrittelyltään sama kuin neljännesvuositiedustelussa ilmoitettava Tehdyt työtunnit yhteensä -tieto. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 1450 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 1450 tai 1450,25.

82

Tehdyn työajan rahapalkka vuodessa (TtrPalkV)

64

Viestinvälitys- ja logistiikka-ala (5300)
Tähän merkitään kaikki työntekijän vuoden aikana tehdyiltä työtunneilta maksettujen palkkaerien yhteissumma. Määrittelyltään sama kuin neljännesvuositiedustelussa ilmoitettava Palkat yhteensä -tieto. Palkkasumma ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 26100 euroa 10 senttiä ilmoitetaan joko 26100 tai 26100,10

Muut alat, joilla tieto kysytään:
(Huom: Paperiteollisuuden TES - neuvottelukunnan pyynnöstä sekä Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliiton yhteisten tarpeiden vuoksi tieto kerätään jatkossa jaksosta 4Q2015 alkaen paperiteollisuuden työntekijöiden neljännesvuosipalkkatiedustelun yhteydessä).

Tähän merkitään kaikki työntekijän vuoden aikana tehdyiltä työtunneilta maksettujen palkkaerien yhteissumma. Määrittelyltään sama kuin neljännesvuositiedustelussa ilmoitettava Palkat yhteensä -tieto. Palkkasumma ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 26100 euroa 10 senttiä ilmoitetaan joko 26100 tai 26100,10.

83

Vuosilomapalkat (VlPalkV)

65

Viestinvälitys- ja logistiikka-ala (5300)
Vuoden aikana vuosilomalain, työehtosopimuksen tai yrityskohtaisen sopimuksen perusteella annetun vuosiloman ajalta maksettu palkka tai loman pitämättä jäämisestä maksettu korvaus sekä lomaraha. Palkkasumma ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 2410 euroa 10 senttiä ilmoitetaan joko 2410 tai 2410,10

Muut alat, joilla tieto kysytään:
(Huom: Tieto on muuttunut vapaaehtoiseksi jaksolla 4Q2010).

Vuoden aikana vuosilomalain, työehtosopimuksen tai yrityskohtaisen sopimuksen perusteella annetun vuosiloman ajalta maksettu palkka tai loman pitämättä jäämisestä maksettu korvaus sekä lomaraha. Palkkasumma ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 2410 euroa 10 senttiä ilmoitetaan joko 2410 tai 2410,10.

84

Vapaapäivien palkat vuodessa (VpPalkV)

66

Viestinvälitys- ja logistiikka-ala (5300)
Vuoden aikana työehtosopimuksen, yrityskohtaisen tai henkilökohtaisen sopimuksen perusteella maksettuja palkkoja. Palkkasumma ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 1310 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 1310 tai 1310,30

Muut alat, joilla tieto kysytään:
(Huom: Tieto on muuttunut vapaaehtoiseksi jaksolla 4Q2010).

Vuoden aikana työehtosopimuksen, yrityskohtaisen tai henkilökohtaisen sopimuksen perusteella maksettuja palkkoja. Palkkasumma ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 1310 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 1310 tai 1310,30.

85

Sairausajan palkat vuodessa (SaiPalkV)

67

Viestinvälitys- ja logistiikka-ala (5300)
Työkyvyttömyyteen sekä lapsen syntymään ja hoitoon liittyvät palkat ovat palkansaajan sairauden, lääkärintarkastus- ja hoitokäynnin tai lääkinnällisen kuntoutuksen tahi työ- tai työmatkatapaturman tai todetun ammattitaudin aiheuttaman työkyvyttömyyden perusteella aiheutuneelta työkyvyttömyysajalta tahi lapsen syntymän, adoptoinnin tai sairauden perusteella aiheutuneelta poissaoloajalta maksettuja palkkoja. Palkkasumma ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 1860 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 1860 tai 1860,30

Muut alat, joilla tieto kysytään:
(Huom: Tieto on muuttunut vapaaehtoiseksi jaksolla 4Q2010).

Työkyvyttömyyteen sekä lapsen syntymään ja hoitoon liittyvät palkat ovat palkansaajan sairauden, lääkärintarkastus- ja hoitokäynnin tai lääkinnällisen kuntoutuksen tahi työ- tai työmatkatapaturman tai todetun ammattitaudin aiheuttaman työkyvyttömyyden perusteella aiheutuneelta työkyvyttömyysajalta tahi lapsen syntymän, adoptoinnin tai sairauden perusteella aiheutuneelta poissaoloajalta maksettuja palkkoja. Palkkasumma ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 1860 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 1860 tai 1860,30.

86

Muut ennakonpidätyksen alaiset palkat vuodessa (MuuEPLV)

68

Viestinvälitys- ja logistiikka-ala (5300)
Vuoden aikana maksetut kaikki muut edellä mainitsemattomat ennakonpidätyksen alaiset palkkaerät. Palkkasumma ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 690 euroa 20 senttiä ilmoitetaan joko 690 tai 690,20

Muut alat, joilla tieto kysytään:
(Huom: Tieto on muuttunut vapaaehtoiseksi jaksolla 4Q2010).

Vuoden aikana maksetut kaikki muut edellä mainitsemattomat ennakonpidätyksen alaiset palkkaerät. Palkkasumma ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 690 euroa 20 senttiä ilmoitetaan joko 690 tai 690,20.

87

Sunnuntai- ja ylityölisät vuodessa (SunYliLV)

69

Viestinvälitys- ja logistiikka-ala (5300)
Vuoden aikana maksettujen sunnuntai- ja ylityökorotusten yhteissumma. Palkkasumma ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 690 euroa 20 senttiä ilmoitetaan joko 690 tai 690,20

Muut alat, joilla tieto kysytään:
(Huom: Tieto on muuttunut vapaaehtoiseksi jaksolla 4Q2010).

Vuoden aikana maksettujen sunnuntai- ja ylityökorotusten yhteissumma. Palkkasumma ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 690 euroa 20 senttiä ilmoitetaan joko 690 tai 690,20.

88

Ylityötunnit vuodessa (YliTunV)

70

Viestinvälitys- ja logistiikka-ala (5300)
Vuoden aikana tehtyjen todellisten ylityötuntien yhteissumma mukaan lukien sunnuntaina tehtyjen ylityötuntien yhteissumma. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 250 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 250 tai 250,25

Muut alat, joilla tieto kysytään:
(Huom: Tieto on muuttunut vapaaehtoiseksi jaksolla 4Q2010).

Vuoden aikana tehtyjen todellisten ylityötuntien yhteissumma mukaan lukien sunnuntaina tehtyjen ylityötuntien yhteissumma. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 250 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 250 tai 250,25.

89

Henkilökohtaiset palkat kalenterivuodessa (VTaulPal)

115

1.1.2012 alkaen palkkamalliin kuuluvien P-, N- ja C-liitteiden henkilöiden tehdyltä työajalta maksetut henkilökohtaiset palkat kumulatiivisesti kalenterivuosittain.

90

Tuottavuuspalkkaosat 1 kalenterivuodessa (VTuotPa1)

116

Palkkamalliin kuuluvien P-liitteen henkilöiden tehdyltä työajalta maksetut tuottavuuspalkkaosat 1 kumulatiivisesti kalenterivuosittain.

91

Tuottavuuspalkkaosat 2 kalenterivuodessa (VTuotPa2)

117

Palkkamalliin kuuluvien P-liitteen henkilöiden tehdyltä työajalta maksetut tuottavuuspalkkaosat 2 sekä N- ja C-liitteiden ryhmäpalkanosan piirissä olevien maksetun ryhmäpalkanosan tavoitetason ylittävä osuus kumulatiivisesti kalenterivuosittain.Kenttäluettelo ja tietotyypit
Nro Tietokenttä EK-nro Tietokentän nimi Tietokentän tyyppi Datan malli

1

Tilastointivuosi

(1)

Vuosi

numeerinen

2017

2

Tilastointineljännes

(2)

Nelj

numeerinen

9

3

Jakson alkamispäivä

(3)

JaksoAp

numeerinen

99.99.9999

4

Jakson päättymispäivä

(4)

JaksoLp

numeerinen

99.99.9999

5

Teollisuusala

(5)

TeolAla

numeerinen

999

6

Osasto

(6)

OsastoId

numeerinen

9999

7

Jäsennumero

(7)

YritysId

numeerinen

999999

8

Toimipaikkanumero

(8)

ToimipId

numeerinen

999

9

Vastaajayksikön tunnus

(9)

VastId

numeerinen

999999

10

Työpaikalla käytössä oleva työn vaativuuden määritystapa

(10)

VaativTp

numeerinen

9

11

Vaativuusluokkien portaiden lukumäärä

(11)

VaativLk

numeerinen

99

12

Kuntanumero

(12)

KuntaNro

numeerinen

999

13

Kalleusluokka

(13)

PKL

numeerinen

9

14

Henkilötunnus

(14)

Hetu

teksti

090999-999X

15

Yrityksen oma henkilönumero

(15)

OmaHeNro

teksti

9999999999WXYZ

16

Sukupuoli

(16)

SP

numeerinen

9

17

Työsuhteen alkamispäivämäärä

(17)

TsAlkPvm

numeerinen

99.99.9999

18

Työsuhteen päättymispäivämäärä

(18)

TsLopPvm

numeerinen

99.99.9999

19

Työsopimuksen kesto

(19)

TsKesto

numeerinen

9

20

Työsuhteen laji

(20)

TsLaji

numeerinen

9

21

Ammattinumero

(23)

AmmId

numeerinen

9999

22

Ammatti sanallisena

(89)

AmmSanal

teksti

AAAAA

23

Kokemusvuosiluokka

(24)

KokemVL

numeerinen

9

24

TES-koodi aakkosnumeerisena

(74)

TesEK

teksti

9999

25

Työsopimuksen kesto

(75)

TsOpett

numeerinen

9

26

Muu työsopimus

(76)

TsMuut

numeerinen

9

27

Kokemusvuodet

(77)

Kokemv

numeerinen

99

28

Tehtävänimike koodina (6 numeroa)

(78)

TehtId

numeerinen

999999

29

Lomaan oikeuttava palvelusaika

(79)

LomaOikV

numeerinen

99

30

Lomaoikeus

(80)

LomaOik

numeerinen

9

31

Tuntipalkkajakaja

(81)

TuPalkJa

numeerinen

99999

32

Työaikamuoto

(21)

TyoaikaM

numeerinen

99

33

Säännöllinen viikkotyöaika sadasosatunteina

(22)

SVTAika

numeerinen

9999

34

Palkkauksen peruste

(25)

PalkkPer

numeerinen

9

35

Palkkaryhmä

(26)

PrVaativ

teksti

99

36

Työnvaativuusryhmä

(27)

TVR

teksti

99

37

Tehtäväkohtainen (työkohtainen) palkka

(28)

TehtPalk

numeerinen

999999

38

Henkilökohtainen palkanosa (snt)

(29)

HeKoPalk

numeerinen

99999

39

Peruspalkka

(30)

PerTuPa

numeerinen

999999

40

Työkohtainen lisä

(31)

TyKoLisa

numeerinen

9999

41

Ammattitutkintolisä

(32)

AmTutLis

numeerinen

9999

42

Kausipalkan tuntipalkka

(33)

KauPalk

numeerinen

9999

43

Keskimääräinen kausipalkan tuntipalkka

(34)

KaKauPal

numeerinen

9999

44

KK-palkkaisten aikapalkkana oleva kuukausipalkka

(35)

KkPalkka

numeerinen

9999,99

45

KK-palkkaisten palkkiopalkan ja osaurakkapalkan kiinteä osa

(36)

KkSuorPK

numeerinen

9999,99

46

KK-palkkaisten palkkiopalkan ja osaurakkapalkan muuttuva osa

(37)

KkSuorPM

numeerinen

9999,99

47

KK-palkkaisten palvelusaikalisä

(38)

LisPalvv

numeerinen

9999,99

48

Kokemukseen perustuva palkanosa (snt)

(82)

KokPPalk

numeerinen

99999

49

Erityisvastuuseen perustuvat lisät (snt)

(83)

EriVaLis

numeerinen

99999

50

Palkkausjärjestelmämuutoksista syntyneet palkanosat (snt)

(84)

PJarMuPa

numeerinen

99999

51

Sovittu palkanosa (snt)

(85)

SovPalk

numeerinen

99999

52

Erikseen seurattavat palkanosat (snt)

(86)

EriSeurP

numeerinen

99999

53

Kiinteät suorituspalkat (snt)

(87)

KiSuorP

numeerinen

99999

54

Muut kiinteän palkan osat yhteensä (snt)

(88)

MuuKYht

numeerinen

99999

55

Aikatyötunnit

(39)

AikaTun

numeerinen

999,99

56

Aikapalkat

(40)

AikaPalk

numeerinen

99999,99

57

Urakkatyötunnit

(41)

UrakTun

numeerinen

999,99

58

Urakkapalkat

(42)

UrakPalk

numeerinen

99999,99

59

Palkkiotyötunnit

(43)

PalkTun

numeerinen

999,99

60

Palkkiopalkat

(44)

PalkPalk

numeerinen

99999,99

61

Ylityötunnit

(45)

YliTun

numeerinen

999,99

62

Ylityökorotukset

(46)

YliKor

numeerinen

99999,99

63

Sunnuntaityötunnit

(47)

SunnTun

numeerinen

999,99

64

Sunnuntaityökorotukset

(48)

LisSuko

numeerinen

99999,99

65

Vuorotyölisät

(49)

LisTaika

numeerinen

99999,99

66

Muut erilliset lisät

(50)

LisOlos

numeerinen

99999,99

67

Työajan tasaamislisät

(51)

TyLyhK

numeerinen

99999,99

68

Tehdyt työtunnit yhteensä

(56)

TehdTun

numeerinen

999,99

69

Palkat yhteensä

(57)

PalkYht

numeerinen

99999,99

70

Suorituspalkat

(52)

SuorPalk

numeerinen

99999,99

71

Luontoisedut

(53)

LuonEdut

numeerinen

99999,99

72

TES:n keskimääräiset lisät

(54)

TesKes

numeerinen

99999,99

73

Keskimääräiset urakka- ja tuotantopalkkiot

(55)

KurTuPa

numeerinen

99999,99

74

Täyteajan tunnit

(72)

TayteTun

numeerinen

99,99

75

Täyteajan palkat

(73)

TaytePal

numeerinen

9999,99

76

Ennakonpidätyksen alainen rahapalkka vuodessa

(58)

EPLRahap

numeerinen

999999,99

77

Luontoisedut vuodessa

(59)

LuonEduV

numeerinen

99999,99

78

Tulos- ja voittopalkkiot vuodessa

(60)

TulosJaV

numeerinen

99999,99

79

Tulospalkkiot vuodessa

(61)

TulosEiV

numeerinen

99999,99

80

Voittopalkkiot vuodessa

(62)

VoittoPk

numeerinen

99999,99

81

Tehdyt työtunnit vuodessa

(63)

TehdtunV

numeerinen

9999,99

82

Tehdyn työajan rahapalkka vuodessa

(64)

TtrPalkV

numeerinen

99999,99

83

Vuosilomapalkat

(65)

VlPalkV

numeerinen

99999,99

84

Vapaapäivien palkat vuodessa

(66)

VpPalkV

numeerinen

99999,99

85

Sairausajan palkat vuodessa

(67)

SaiPalkV

numeerinen

99999,99

86

Muut ennakonpidätyksen alaiset palkat vuodessa

(68)

MuuEPLV

numeerinen

99999,99

87

Sunnuntai- ja ylityölisät vuodessa

(69)

SunYliLV

numeerinen

99999,99

88

Ylityötunnit vuodessa

(70)

YliTunV

numeerinen

999,99

89

Henkilökohtaiset palkat kalenterivuodessa

(115)

VTaulPal

numeerinen

999999,99

90

Tuottavuuspalkkaosat 1 kalenterivuodessa

(116)

VTuotPa1

numeerinen

999999,99

91

Tuottavuuspalkkaosat 2 kalenterivuodessa

(117)

VTuotPa2

numeerinen

999999,99


 
ALKUUN ↑