EK:s konjunkturbarometer: Fortsatt svagt konjunkturläge för företagen

28.04.2023

Enligt EK:s Konjunkturbarometer i april har de finländska företagens konjunkturutsikter varit fortsatt svaga, liksom i början av året, men förväntningarna har blivit något ljusare. Trots att inflationen redan avtar, återspeglas den snabba uppgången i räntenivån ännu inte fullt ut i den ekonomiska utvecklingen. När det gäller världsekonomin är det fortfarande oklart hur mjuk landningen kommer att bli.

”Enligt företagen i Finland har konjunkturläget varit svagt under våren. Trots att konjunkturutsikterna inte längre är lika pessimistiska som på vintern är den ekonomiska tillväxten ännu inte hållbar. Vi befinner oss i en konventionell konjunkturcykel, där byggandet och industrin försvagas i täten medan servicesektorn fortsätter att hanka sig fram”, säger EK:s direktör Sami Pakarinen.

Företagens produktions- och försäljningsutveckling har dalat, och förväntningarna på de kommande månaderna är pessimistiska. När det gäller huvudsektorerna står byggandet inför de största problemen, eftersom uppgången i räntenivån helt klart minskar efterfrågan. Inom industrin har orderböckerna fortsatt att krympa, men sysselsättningsutvecklingen har backat upp efterfrågan på tjänster.

”Det största tillväxthindret är fortfarande en otillräcklig efterfrågan enligt 41 procent av företagen. En svag efterfrågan är ett problem för företagen oberoende av bransch. Värst är läget inom byggbranschen, där 63 procent av företagen menade att efterfrågan är otillräcklig. Senast var läget ännu värre under finanskrisen 2009”, säger Pakarinen.

Trots att efterfrågan har avtagit råder det fortfarande brist på kompetent arbetskraft

Kräftgången i ekonomin har inte nämnvärt lättat på företagens problem med att rekrytera kompetent arbetskraft. Enligt Konjunkturbarometern i april rapporterade fortfarande 26 procent av företagen att det förekom problem med tillgången till arbetskraft. I synnerhet servicesektorn har backat upp sysselsättningsläget, och företagen inom denna sektor har större svårigheter med tillgången till arbetskraft än företagen inom de övriga huvudsektorerna.

”Antalet anställda väntas minska under de närmaste månaderna, men samtidigt har företagen också behov av specialkompetens. Företagen har inte vilat på lagrarna utan i allt högre grad börjat rekrytera arbetskraft i utlandet. Enligt preliminära siffror från fjolåret ökade mängden utländsk arbetskraft i synnerhet från Asien. En lyckad arbetsrelaterad invandring är en ödesfråga för Finland”, konstaterar Pakarinen.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Förfrågan gäller verksamhet i Finland. I april 2023 frågade EK företagen om deras uppfattning om konjunkturutvecklingen under första kvartalet 2023. Enkäten besvarades av 1 111 företag som sysselsatte ca 250 000 anställda i Finland.