Konjunkturläget är svagt inom näringslivet, men utsikterna har förbättrats

27.01.2021

Enligt EK:s Konjunkturbarometer från januari anser de finländska företagen att konjunkturläget varit fortsatt svagt kring årsskiftet. Den ekonomiska återhämtningen från coronaviruspandemin fortsätter under de närmaste månaderna, eftersom konjunkturförväntningarna blir bättre.

”Konjunkturläget har varit fortsatt svagt, men utsikterna har helt klart blivit bättre sedan hösten. Coronaviruspandemin fortsätter att prägla ekonomin under de kommande månaderna, men de allt ljusare konjunkturutsikterna tyder på en ny gryning efter krisen. Huruvida det ekonomiska läget kommer att utvecklas enligt förväntningarna beror i hög grad på hur vaccinationerna framskrider”, konstaterar EK:s chefsekonom Sami Pakarinen.

Saldotalet för hela näringslivet har stigit till -5, medan det ännu i oktober var -31. Sedan hösten har konjunkturförväntningarna förbättrats i synnerhet inom industrin. Förväntningarna blev även bättre inom servicesektorn, som drabbats hårt av coronaviruspandemin.

”Finland återhämtar sig i samma takt som resten av världen. Inom industrin håller läget på att lätta, men servicesektorn lider fortfarande. Inom byggbranschen började problemen redan före pandemin, och de har inte lättat. Skillnaderna mellan olika branscher och företag är fortfarande stora”, säger Pakarinen.

Efterfrågan har ökat något men är fortfarande det största tillväxthindret

Sammanlagt 38 procent av företagen ansåg att efterfrågan är otillräcklig. Det näst största problemet var bristen på kompetent arbetskraft. Trots det svaga konjunkturläget rapporterade 14 procent av företagen att bristen på kompetent arbetskraft var ett problem. Den minskande befolkningen i arbetsför ålder återspeglas allt mer i företagens verksamhet.

”I fjol påverkade coronaviruspandemin Finlands ekonomi relativt måttligt, men de gamla problemen kvarstår även efter krisen. De verkliga problemen är strukturella, och därför bör ekonomins produktionspotential stärkas genom att prioritera sysselsättningen. Problemen inom den offentliga ekonomin har ju förvärrats ytterligare på grund av pandemin, och de kan inte lösas genom skuldsättning”, säger Pakarinen.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Förfrågan gäller verksamhet i Finland. I januari 2021 frågade EK företagen om deras uppfattning om konjunkturutvecklingen under fjärde kvartalet 2020. Enkäten besvarades av 1 391 företag som sysselsatte närmare 250 000 anställda i Finland.