Den allmänna konjunkturbilden är fortfarande positiv, men kapacitetsbristen och rekryteringsproblemen har ökat

31.07.2017

Enligt EK:s konjunkturbarometer i juli har konjunkturen för Finlands näringsliv stärkts gradvis under hela början av året. Enligt industrin och byggbranschen är det rådande läget något bättre än i genomsnitt, och även inom service blev läget något bättre än i genomsnitt.

De finländska företagens allmänna konjunkturutsikter för följande halvår har varit relativt goda, och konjunkturen förväntas bli bättre under slutet av 2017. Saldotalet som beskriver de allmänna konjunkturutsikterna var +10 för industrin (i april +13). Utsikterna för byggbranschen var +18 (+19) och för service +16 (+20).

Måttlig tillväxt under slutet av året

Ökningen i företagens produktion och försäljning var relativt snabb under andra kvartalet, och orderingången inom industrin ökade avsevärt. Under de närmaste månaderna förväntas tillväxten fortsätta i nästan samma takt inom industrin och servicesektorn. I byggbranschen förväntas tillväxten avta något.

Orderstocken är något starkare än i genomsnitt inom både industrin och byggbranschen. Driftsgraden är redan hög inom industrin och byggbranschen. I juli använde hela 86 % av industriföretagen hela sin kapacitet (74 % i april).

Arbetskraften har ökat något i början av sommaren. Personalen väntas öka något även under de närmaste månaderna. Lönsamheten förväntas bli något bättre.

I och med den förbättrade konjunkturen har kapacitetsbristen och rekryteringsproblemen blivit allt vanligare, och å andra sidan lider allt färre företag av en låg efterfrågan. Bland alla svarande inom näringslivet ansåg 18 % att efterfrågan var låg. Nästan lika många företag, dvs. 17 %, hade rekryteringsproblem.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Förfrågan gäller verksamhet i Finland.

I juli frågade EK företagen om deras uppfattning om konjunkturutvecklingen under slutet av 2017. Enkäten besvarades av 1 171 företag som sysselsatte cirka 250 000 personer i Finland.