Samhällsfördraget – ett språng mot bättre sysselsättning

29.02.2016

Finlands näringsliv EK är nöjd när de långt utdragna förhandlingarna om ett samhällsfördrag äntligen roddes i land med ett relativt bra resultat. Även om organisationerna inte kunde nå det mål Finlands regering hade ställt, är överenskommelsen i alla fall en bra början på vägen mot bättre konkurrenskraft och sysselsättning.

– Avgörandet skapar bättre möjligheter än tidigare för de finländska företagen att klara sig i konkurrens och erbjuda arbetsplatser i Finland. Det medför också stabilitet och säkrar, får man hoppas, arbetsfred som är viktigt för konkurrenskraften, poängterar EK:s verkställande direktör Jyri Häkämies.

– Under de senaste tio åren har Finland blivit efter betydligt i konkurrens jämförd med relevanta andra europeiska länder.  Samhällsfördraget är bara en delvis lösning till detta problem. Mycket arbete återstår alltså.

Enligt EK är det nödvändigt att ändringarna i enlighet med förhandlingsresultatet införs täckande i kollektivavtalen. Alla måste vara med.

Det av centralorganisationerna uppnådda förhandlingsresultatet: 1) förlänger arbetstiden med 24 timmar per år, 2) sänker företagens socialskyddsavgifter och 3) omfattar en nollinje för lönerna för år 2017.

Företagens arbetsenhetskostander är för de följande fem åren i genomsnitt drygt tre procentenheter lägre än de skulle ha varit om man inte gemensamt avtalat om dessa åtgärder. Därtill ger en nollinje i fråga om lönehöjningarna år 2017 kalkylmässigt en 0,5 procentenhet bättre konkurrenskraft.

Enligt EK:s uppfattning ger avgörandet möjligheten för regeringen att lindra beskattningen och annullera de ytterligare inbesparingar som man hotat med. Skattelättnaderna skulle vara en viktig injektion för köpkraften.

Utvecklingen av lokalt avtalande ligger enligt förhandlingsresultatet i huvudsak på  de branschvisa organisationernas ansvar.

–På arbetsplatserna behövs smidighet och flexibilitet och möjligheter att i krissituationer tillsammans finna vägar att klara sig, påminner Häkämies.

Centralorganisationerna på arbetsmarknaden föreslår regeringen därtill en beredning av lagändringar på trepartbasis, med vars hjälp man kan erbjuda företag som inte är organiserade samma ställning i fråga om lokalt avtalande som det organiserade företagen.

Infografik om samhällsfördragets inverkan