Sysselsättning och arbetsfred är viktigt för finländare

16.06.2015

Enligt Finlands näringsliv är uppgörelsen för det tredje året av sysselsättnings- och tillväxtavtalet mycket viktigt för hela Finland och finländarna. Tack vare avtalet utvecklas sysselsättningen och konkurrenskraften positivt, men det här löser inte enbart problemen med Finlands ekonomi.

Avtalet höjer lönerna med 16 euro per månad, dock med minst 0,43 procent. Kostnadseffekten är för de branscher EK representerar i genomsnitt 0,54 procent. Det ekonomiska läget förutsätter en moderat uppgörelse konstaterar Jyri Häkämies, verkställande direktör för Finlands näringsliv.

Man höll sig inte till avsikten med avtalet

– Vi är besvikna över att man inte höll sig till den ursprungliga avsikten med avtalet. Löntagarorganisationerna ville försvaga den redan avtalade principen att avtalet skulle ha grundat sig på kostnadseffekten. Uppgörelsen underlättar dock för sin del regeringens möjligheter att stöda den ekonomiska tillväxten bland annat genom samhällsfördraget bedömer Häkämies.

Fortsatta åtgärder för att stöda såväl exporten som hemmamarknaden är alltjämt nödvändiga.

– Uppgörelsen återställer inte konkurrenskraften. Vi behöver flexiblare verksamhetsformer i företagen, för att vi ska kunna klara oss i konkurrensen. Det kommer att ta år att hinna ifatt våra konkurrenter.  Man kan inte någon längre tid grunda sig på detta avtal konstaterar EK:s verkställande direktör Jyri Häkämies.

Häkämies anser det vara viktigt att man i de branschvisa kollektivavtalsförhandlingarna år 2016 kunde hantera kostnadsnivån och å andra sidan utveckla avtalen så att de blir allt flexiblare. Enligt honom är det väsentligt att också landets regering lyckas få till stånd betydande strukturella reformer.

Det är viktigt att både arbetsgivarna och löntagarorganisationerna ger allt sitt stöd åt landets regering i denna uppgift, säger Häkämies.

Positiv utveckling av köpkraften

Uppgörelsen om lönehöjningarna för 2016 garanterar en positiv utveckling av löntagarnas sammantagna köpkraft och sysselsättningen i nästa år och Man kan anta att den sammantagna köpkraften nästa år ökar med 0,5 procent när man beaktar ökad sysselsättning, ökade inkomster, inflationen och de skattelösningar man nu känner till.