EK:s konjunkturbarometer: Konjunkturläget fortsätter att försämras

30.01.2023

Den globala ekonomin präglas för närvarande även av exceptionell osäkerhet, men den största oron för det ekonomiska läget har avtagit sedan hösten. Enligt EK:s konjunkturbarometer i januari har de finländska företagens konjunkturutsikter försämrats, men förväntningarna är något ljusare än på hösten.

”Enligt konjunkturenkäten har det ekonomiska läget i Finland försvagats ytterligare, vilket är i linje med förväntningarna. Läget har blivit svagare på bred basis, och en otillräcklig efterfrågan belastar 40 procent av de företag som svarade på enkäten. En positiv omständighet är att den värsta oron för den ekonomiska utvecklingen har lättat bland annat till följd av de måttligare energipriserna”, säger EK:s direktör Sami Pakarinen.

Företagens förväntningar på produktions- och försäljningsutvecklingen har dalat. Inom industrin har orderstocken minskat, och inom servicesektorn börjar återhämtningen från coronapandemin vara över. Problemen är störst i byggbranschen där uppgången i räntenivån har lett till att antalet osålda bostäder ökat. Näringslivets konjunkturförväntningar är inte lika pessimistiska som på hösten trots att nivån fortfarande är låg. De försämrade konjunkturerna kommer också att återspeglas i sysselsättningen under våren.

”På basis av barometersvaren verkar sysselsättningsutvecklingen att avta. En avtagande sysselsättning inverkar mycket på hur lågkonjunkturen utvecklas i Finland. Å andra sidan bildar problemen med tillgång till arbetskraft som 25 procent av företagen rapporterar om en buffert mot den sjunkande sysselsättningen”, konstaterar Pakarinen.

Det är dags att komma med lösningar

Den centrala indikatorn för den globala ekonomin är fortfarande inflationen. Inflationen avtar redan, och centralbankernas målmedvetenhet håller pristrycket i schack även framöver.

”Dröjsmålen i exportsektorns och hela arbetsmarknadens löneförhandlingar försvagar det aktuella konjunkturläget ytterligare. En lösning som säkerställer kostnadskonkurrenskraften och sysselsättningen skulle nu lugna ner läget även med tanke på löntagarnas köpkraft. Samtidigt främjas de finländska företagens tillväxtmöjligheter ute i världen och därigenom hela Finlands framgång. I den globala ekonomiska osäkerheten gäller det också att åtgärda den offentliga ekonomins utsikter, eftersom det är något som vi själva kan påverka”, säger EK:s vd Jyri Häkämies.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Förfrågan gäller verksamhet i Finland. I januari 2023 frågade EK företagen om deras uppfattning om konjunkturutvecklingen under fjärde kvartalet 2022. Enkäten besvarades av 1 133 företag som sysselsatte ca 250 000 anställda i Finland.