EK:s konjunkturbarometer: Nya mörka moln över ekonomin

27.07.2022

De globala ekonomiska konjunkturerna är för närvarande exceptionellt osäkra i alla centrala regioner. Det återspeglas också i Finland. Enligt EK:s Konjunkturbarometer i juli har de finländska företagens konjunkturutsikter dalat inom alla huvudbranscher. Saldotalen som mäter konjunkturutsikterna har redan sjunkit nästan till samma nivå som under finans-, euro- och coronakrisen.

”I och med Rysslands anfallskrig minskade tillväxtprognosen för Finland från tre till drygt en procent för innevarande år. I början av året var den ekonomiska tillväxten stark, vilket innebär att den ekonomiska utvecklingen kommer att avta avsevärt om prognoserna realiseras. Enligt färska uppskattningar av företag kommer Finlands ekonomi att tvärbromsa, och inte heller en recession kan uteslutas”, säger EK:s direktör Sami Pakarinen.

Trots mörkare utsikter är konjunkturläget för företagen fortfarande nöjaktigt på det stora hela. Order flyter in, och produktionen och försäljningen har även bidragit till rekryteringen av ny personal. De kraftigt stigande kostnaderna väntas dock belasta företagens lönsamhet.

”När det gäller företagen syns detta framför allt i en tilltagande brist på material och energi, vilket resulterar i högre kostnader i synnerhet inom byggbranschen och industrin. Servicesektorn har däremot återhämtat sig från coronaviruspandemin, men tillväxten bromsas upp av bristen på kompetent arbetskraft. Det här är uppenbart till exempel inom logistik”, säger Pakarinen.

Sentimentet hos konsumenterna påverkar företagens utsikter

Den osäkerhet som kriget och de stigande energipriserna medför har i synnerhet påverkat sentimentet hos konsumenterna. Branscher som är mycket beroende av konsumenter såsom byggandet och handeln går mot en lågkonjunktur.

”Inom byggandet börjar lågkonjunkturen redan vara ett faktum, eftersom produktionsförväntningarna har rasat och antalet anställda minskar. Även utvecklingen inom servicesektorn avtar, och efterfrågan börjar vara otillräcklig. Inom industrin har konjunkturläget tills vidare varit hållbart, men orderingången och produktionstillväxten närmar sig en vändpunkt”, konstaterar Pakarinen.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Förfrågan gäller verksamhet i Finland. I juli 2022 frågade EK företagen om deras uppfattning om konjunkturutvecklingen under andra kvartalet 2022. Enkäten besvarades av 1 035 företag som sysselsatte ca 230 000 anställda i Finland.

Ytterligare information:
direktör Sami Pakarinen, tfn 050 343 4337