Den förväntade konjunkturuppgången har planat ut – tillväxten väntas fortsätta

01.08.2018

Enligt EK:s konjunkturbarometer i juli anser finländska företag att konjunkturerna stärktes under våren och i början av sommaren. Det rådande konjunkturläget ansågs vara bättre än i genomsnitt inom alla huvudbranscher. I synnerhet inom industrin är konjunkturläget bättre än i genomsnitt. Företagen förväntar sig att försäljningen och produktionen kommer att utvecklas positivt, men rekryteringsproblemen är fortfarande ett allmänt hinder för tillväxt.

Näringslivets förväntningar på konjunkturutvecklingen under de närmaste månaderna är fortfarande försiktigt positiva, men utsikterna har planat ut något i början av sommaren. Saldotalet som beskriver de allmänna konjunkturutsikterna sjönk till +13 för industrin (i april +18). Saldotalet för konjunkturutsikterna för företagen inom byggbranschen landade på -10 (-2 i april). Det senaste saldotalet för konjunkturutsikterna inom servicesektorn var +5 (i april +17).

Positiva produktions- och försäljningsutsikter

Företagens produktions- och försäljningsvolymer har ökat under de senaste månaderna. Tillväxten har varit snabbast inom servicesektorn och industrin, där orderingången har utvecklats positivt. Produktionsförväntningarna för de närmaste månaderna och slutet av året är positiva. Inom byggbranschen uppskattas tillväxten bli något lägre än inom de övriga sektorerna.

Inom industrin var orderstocken betydligt bättre än normalt, liksom också inom byggbranschen. Industrins produktionskapacitet utnyttjas i hög grad, eftersom 81 % av företagen bedömde att hela kapaciteten utnyttjades i juli (i april 88 %).

Antalet anställda ökade under våren och i början av sommaren. Under de följande tre månaderna väntas antalet anställda öka inom alla huvudsektorer.

Det förekommer fortfarande problem med att anställa kompetent arbetskraft. För sammanlagt 28 % var tillgången till kompetent personal ett hinder för tillväxt i juli (i april 28 %), och över hälften av byggföretagen hade rekryteringsproblem. Samtidigt ansåg en femtedel av alla företag att efterfrågan var svag. Lönsamheten väntas bli något bättre inom alla huvudsektorer under de närmaste månaderna.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Förfrågan gäller verksamhet i Finland.

I juli 2018 frågade EK företagen om deras uppfattning om konjunkturutvecklingen under tredje och fjärde kvartalet 2018. Enkäten besvarades av 1 169 företag som sysselsatte närmare 240 000 anställda i Finland.