Företagens konjunkturförväntningar har försvagats

31.07.2019

Konjunkturläget är dock fortfarande måttligt bra.

Enligt EK:s Konjunkturbarometer i juli ansåg de finländska företagen att konjunkturläget fortfarande var måttligt bra inom alla huvudbranscher under sommaren. Även produktionen och försäljningen samt antalet anställda ökade i början av året enligt enkäten.

– Företagen anser att det allmänna konjunkturläget fortfarande är positivt, men tillväxten avtar. I världsekonomin har risken för en svagare utveckling ökat, och detta medför onekligen konsekvenser också för Finland. I värsta fall kan tillväxten upphöra snabbt,  konstaterar Finlands Näringsliv EK:s chefsekonom Sami Pakarinen.

Konjunkturförväntningarna avtog inom alla huvudbranscher. Konjunkturförväntningarna har pekat nedåt redan i drygt ett år. I juli var industrins saldotal -12, byggbranschens -21 och servicesektorns -7. Produktions- och försäljningsförväntningarna under hösten låg däremot på en relativt god nivå inom huvudbranscherna med undantag för byggbranschen.

– De oroväckande signalerna från Europa och i synnerhet från Tyskland försvagar förväntningarna även i Finland. De handelspolitiska spänningarna ökar osäkerheten ytterligare. Detta gäller framför allt den exportberoende industrin. Där ligger orderstocken redan under den nivå som anses vara normal, säger Pakarinen.

Rekryteringsproblemen har fortsatt under sommaren

Tillgången till professionell arbetskraft var det största hindret för produktions- och försäljningstillväxt inom service och byggande. Inom service hade 29 % och inom byggande 43 % av företagen svårt att rekrytera arbetskraft. Industrin har också rekryteringsproblem, men där är det största hindret för en ökad produktion en otillräcklig efterfrågan.

– Framför allt tillgången till arbetskraft är en flaskhals för företagens tillväxt. Dessutom behövs det arbetskraft med tanke på Finlands offentliga ekonomi. Regeringens mål att uppnå en sysselsättningsgrad på 75 % kräver för närvarande ca 72 000 fler sysselsatta jämfört med nuläget. Sysselsättningsmålet i kombination med de svagare konjunkturerna är en svår ekvation. Därför gäller det att snabbt vidta alla tänkbara åtgärder. Det är klokt att förbereda sig i tid, säger Pakarinen.

 EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Förfrågan gäller verksamhet i Finland.

I juli 2019 frågade EK företagen om deras uppfattning om konjunkturutvecklingen under andra kvartalet 2019. Enkäten besvarades av 1 076 företag som sysselsatte över 250 000 anställda i Finland.

Ytterligare Information:

Sami Pakarinen
tfn 050 343 4337
sami.pakarinen@ek.fi