Indikatorerna för november visar ingen klar trend

27.11.2015

Industrin

De ökade lagren av färdigvaror minskade i november förtroendet i industrin. Förtroendeindikatorn sjönk till -10 poäng, då det justerade saldotalet för oktober var -7. Långtidsmedeltalet för indikatorn är +1.

Den av EK publicerade förtroendeindikatorn beskriver konjunkturläget den tidpunkt enkäten utförs.

Produktionen väntas öka bara en aning de närmaste månaderna. Orderstocken ligger fortfarande på en klart lägre nivå än normalt. Lagren av färdiga varor ökade något och var större än normalt. I november uppgav 65 % av företagen att kapaciteten utnyttjas fullt ut (58 % i oktober).

Enligt den EU-jämförelse som utfördes i oktober är förtroendet för industrin i Finland nu klart sämre än den genomsnittliga nivån i EU-länderna. Förtroendet var sämst i Grekland och Luxemburg, bäst i Slovenien och Sverige.

Byggbranschen

Förtroendet för byggbranschen var oförändrat i november. Det nya saldotalet är +2 liksom det också var i oktober. Indikatorns långtidsmedeltal för byggbranschen är -8.

Ordetstocken uppges ha vuxit en aning och ligger nu på normal nivå. Man bedömer att personalstyrkan kommer att öka en aning då utvecklingen jämförs med säsongjusterade tal.

Förtroendeindikatorn för den finländska byggbranschen var i september en aning bättre än den genomsnittliga nivån för EU-länderna.

Tjänstesektorn

Förtroendeindikatorn för tjänstesektorn har nu stigit nästan till nivån för indikatorns långtidsmedeltal. Indikatorn steg i november till +10 poäng från +6 i oktober. Långtidsmedeltalet för indikatorn är +13.

Företagen i tjänstesektorn bedömde att det allmänna konjunkturläget har varit nästan oförändrat. Försäljningen har ökat en aning och man förutspår en något snabbare ökning de närmaste månaderna.

Förtroendet för den privata tjänstesektorn var i oktober sämre än den genomsnittliga nivån i EU-länderna.

Minuthandeln

Förtroendeindikatorn för minuthandlen sjönk klart jämfört med det justerade talet för oktober och ligger nu också under långtidsmedeltalet. Det nya saldotalet för indikatorn är -14 poäng när det justerade talet för oktober var -3. Långtidsmedeltalet för indikatorn är -2.

Försäljningsvolymen minskade fortfarande rätt allmänt. Försäljningsutsikterna för de närmaste månaderna är också försiktiga, och man bedömer att försäljningen kommer att fortsätta minska. Lagren ökade en aning och är nu något större än normalt.

I Finland var förtroendet för företagen i minuthandeln i september det näst sämsta före Grekland bland EU-länderna.

Metoder

Uppgifterna för förtroendeindikatorerna har insamlats och analyserats av EK. Enkäten är en del av EU-kommissionens harmoniserade enkätsystem. Alla tal är säsongjusterade. I början av år 2006 övergick man till Tramo-Seats- säsongjustering och tog då i bruk en avvägning som beaktar betydelsen av olika företagsstorlekar i ekonomin.

Från maj 2010 har man använt en ny branschklassificering TOL2008. Konjunkturläget i EU har jämförts i ljuset av de färskaste förtroendeindikatorerna som kommissionen har publicerat, så att man för varje land har räknat ut saldotalens avvikelser för det egna långtidsmedeltalet.