En klar vändning mot det bättre i konjunkturerna: Återhämtningen fortsätter och produktionen ökar under det följande halvåret

03.05.2017

Enligt EK:s senaste Konjunkturbarometer har konjunkturerna för Finlands näringsliv förbättrats i början av 2017. Vändningen som började i fjol fick vind i seglen inom alla huvudsektorer. Trots det förbättrade läget anser serviceföretagen att konjunkturerna är något sämre än i genomsnitt, medan industrin och byggbranschen anser att de redan är något bättre än i genomsnitt.

Konjunkturutsikterna för finländska företag för de följande sex månaderna är också bättre än tidigare. Den stigande trenden väntas fortsätta, och de företag som svarade på Konjunkturbarometern prognostiserar att produktionen och försäljningen kommer att öka i en relativt snabb takt under de närmaste månaderna. Även antalet anställda kommer att öka något.

I april frågade EK företagen om deras uppfattning om konjunkturutvecklingen under sommaren och hösten 2017. Förfrågan gäller verksamhet i Finland.

Konjunkturerna blir fortsatt bättre

Saldotalet som mäter de allmänna konjunkturutsikterna för hela näringslivet stärktes i april. Det allmänna konjunkturläget väntas bli bättre under sommaren och hösten 2017.

Konjunkturutsikterna var rätt likadana inom alla huvudsektorer. Industrins saldotal stärktes i april till +13 (+7 i januari). Inom byggande var konjunkturutsikterna +19 (+19 också i januari) medan servicesektorns förväntningar steg till +20 (+13 i januari).

Orderstocken har förbättrats och produktionen ökar

Antalet nya order inom industrin ökade avsevärt under första kvartalet 2017, och trenden väntas hålla i sig även under slutet av våren. Orderstocken har förbättrats och anses redan vara något bättre än i genomsnitt. Inom byggande väntas så gott som inga förändringar ske i antalet order, och orderstocken ligger på en normal nivå.

Inom alla huvudsektorer ökade produktionen och försäljningen i en allt snabbare takt under januari−mars. Under de närmaste månaderna väntas tillväxten fortfarande vara relativt snabb.

Inom industrin ligger driftsgraden relativt nära det långsiktiga medelvärdet. I april använde 74 procent av företagen hela sin kapacitet (73 % i januari).

Trots återhämtningen anser en del företag att efterfrågan är svag

Arbetskraften har ökat svagt såväl inom industrin och byggandet som inom servicesektorn. Även under den följande tremånadersperioden väntas antalet anställda öka något inom alla huvudsektorer.

På det stora hela är förväntningarna på lönsamheten relativt positiva även om det förekommer skillnader mellan företagen. När det gäller alla företag inom huvudsektorerna väntas lönsamheten dock bli bättre i genomsnitt.

Efterfrågan anses ha blivit starkare, men för många företag är en otillräcklig efterfrågan fortfarande ett problem. Cirka vart fjärde företag rapporterade att efterfrågan var svag. Rekryteringsproblemen är redan relativt allmänna i synnerhet inom bygg- och servicesektorn. Endast få företag hade problem med tillgången till finansiering.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Den enkät som sammanställdes i april 2017 besvarades av 1 285 företag som sysselsatte 260 000 personer i Finland.