Konjunkturutsikterna blir mörkare i snabb takt – Konjunkturläget har inte längre förbättrats under hösten

30.10.2019

Enligt EK:s Konjunkturbarometer i oktober ansåg de finländska företagen att konjunkturläget avtagit under hösten inom alla huvudbranscher. I och med den avtagande utvecklingen i världsekonomin har läget försämrats i synnerhet inom industrin.

”Det är inte längre dags att vänta på när konjunkturerna blir sämre i Finland. Konjunkturuppgången avtog på hösten, och företagens förväntningar har blivit betydligt mörkare sedan sommaren. Efterfrågan avtar, orderböckerna blir tunnare och rekryteringsproblemen börjar lätta så småningom. Den svaga ekonomiska utvecklingen kommer att bli allt mer konkret i slutet av året”, säger Finlands näringsliv EK:s chefsekonom Sami Pakarinen.

Konjunkturförväntningarna avtog inom alla huvudbranscher. Konjunkturförväntningarna har sjunkit redan under en längre tid. I oktober var industrins saldotal -29, byggbranschens -28 och servicesektorns -16. Produktions- och försäljningsförväntningarna för slutet av året låg däremot ännu på en relativt god nivå inom huvudbranscherna med undantag för industrin.

”Mjuka indikatorer har historiskt sett varit mycket exakta, och därför ser det ut som om den ekonomiska utvecklingen i Finland kommer att tvärbromsa under slutet av året. De försvagade konjunkturerna kommer efter en tid även att påverka sysselsättningen. Inom industrin tyder konjunkturläget redan på nedgång, och antalet anställda väntas minska under de närmaste månaderna”, säger Pakarinen.

Problem med efterfrågan har snabbt blivit aktuella

Den avtagande utvecklingen på Finlands viktigaste exportmarknader återspeglas i hindren för produktions-tillväxt. Över 40 procent av representanterna för industrin ansåg att en alltför liten efterfrågan var ett problem. Även inom servicesektorn har efterfrågan fortsatt att avta. Tillgången till professionell arbetskraft är något bättre, men rekryteringsproblemen anses fortfarande vara allmänna. Arbetskraftsbristen är värst inom byggbranschen, men även där håller läget på att bli bättre i och med de avtagande konjunkturerna.

”Finlands ekonomi står nu inför nya utmaningar. Både exporten och investeringarna avtar samtidigt. Tillväxtprognoserna kommer ännu att revideras nedåt. Detta bådar inte heller gott för den offentliga ekonomin. Underskottet växer och skuldsättningen stiger raskt. Det är synd att de svåra beslut som en hållbar offentlig ekonomi kräver först är för länge alltför tidiga och sedan plötsligt alltför sena”, konstaterar Pakarinen.

”Det avtagande ekonomiska läget framhäver att det behövs allt mer sysselsättningsfrämjande åtgärder där en förbundsspecifik lönerunda passar bäst. Vi kommer vidare bara genom att främja lokala avtal och förbättra olika branschernas och företagens förmåga att anpassa sig till det kärva läget”, säger EK:s vd Jyri Häkämies.

Häkämies efterlyser sämja i det allt svårare ekonomiska läget.

”Finlands och de finländska företagens konkurrenter finns utanför våra gränser, och därför måste vi i Finland hitta lösningar på det föränderliga läget.”

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Förfrågan gäller verksamhet i Finland.

I oktober 2019 frågade EK företagen om deras uppfattning om konjunkturutvecklingen under tredje kvartalet 2019. Enkäten besvarades av 1 169 företag som sysselsatte över 250 000 anställda i Finland.

Ytterligare information:
Sami Pakarinen, tfn 050 343 4337 eller sami.pakarinen@ek.fi