Konjunkturförväntningarna har svalnat sedan hösten

30.01.2019

Konjunkturläget är dock fortfarande positivt – rekryteringsproblemen fortsätter.

Enligt EK:s Konjunkturbarometer från januari anser de finländska företagen att det positiva konjunkturläget fortsatt kring årsskiftet. Det rådande konjunkturläget ansågs vara starkare än i genomsnitt. I slutet av året var konjunkturläget bra inom alla huvudbranscher. Även produktionen och försäljningen ökade i slutet av året enligt enkäten. Tillväxten inom byggbranschen, som utvecklats svagare, förbättrades till samma nivå som inom de övriga branscherna. Antalet anställda fortsatte också att öka inom alla huvudbranscher.

Konjunkturförväntningarna försämrades kring årsskiftet inom alla huvudbranscher. Saldotalet som beskriver industrins allmänna konjunkturförväntningar sjönk enligt enkäten i januari till -10, medan det ännu i oktober var -4. Konjunkturutsikterna inom byggbranschen förbättrades något i slutet av året, men saldotalet var fortfarande anspråkslösa -19 (i oktober -33). Även förväntningarna inom servicesektorn försämrades från hösten till -6 (i oktober +3).

Fortsatt bra utsikter för produktionen och försäljningen

Produktionen och försäljningen förväntas öka måttligt i början av året inom alla huvudbranscher. Orderstocken minskade inom industrin till den normala nivån. Inom byggbranschen ökade orderstocken och var bättre än i genomsnitt. Industrins produktionskapacitet utnyttjas fortfarande i hög grad, eftersom 86 % av företagen bedömde att hela kapaciteten utnyttjades i januari (i oktober 88 %). När det gäller antalet anställda är förväntningarna positiva med undantag för industrin, där antalet anställda inte längre väntas öka.

Rekryteringen är fortfarande ett stort problem inom de flesta branscher, men läget har förbättrats något sedan hösten. Bland alla representanter för näringslivet som svarade på enkäten i januari ansåg 27 procent att tillgången till kompetent arbetskraft var ett hinder för tillväxt. Rekryteringsläget var svårast inom byggbranschen. Även efterfrågan har avtagit. Lönsamheten väntas bli något bättre med undantag för byggbranschen, där den väntas avta något.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Förfrågan gäller verksamhet i Finland.

I januari 2019 bad EK företagen bedöma konjunkturutvecklingen under slutet av 2018 och i början av 2019. Enkäten besvarades av 1 184 företag som sysselsatte över 250 000 anställda i Finland.

Ytterligare information:
Sami Pakarinen, tfn 050 343 4337 tai sami.pakarinen@ek.fi