Konjunkturutsikterna har avtagit avsevärt

31.10.2018

Det allmänna konjunkturläget är dock fortfarande bra – svåra rekryteringsproblem.

Enligt EK:s Konjunkturbarometer från oktober anser de finländska företagen att den starka konjunkturen fortsatte i slutet av sommaren och början av hösten. I synnerhet inom industrin ansågs det rådande konjunkturläget vara betydligt bättre än normalt. Även inom byggbranschen och servicesektorn var läget fortsatt bra. Produktionen och försäljningen har ökat relativt snabbt, och personal har rekryterats. Rekryteringsproblemen har blivit allt värre.

Förväntningarna på utvecklingen inom den närmaste tiden har dämpats i synnerhet inom byggbranschen. Inom industrin och servicesektorn var konjunkturläget dock oförändrat, medan det allmänna läget inom byggbranschen förväntas bli sämre. Saldotalet som beskriver de allmänna konjunkturutsikterna sjönk till -4 för industrin (i juli +13). Saldotalet för konjunkturutsikterna för företagen inom byggbranschen landade på -33 (-10 i juli). Det senaste saldotalet för konjunkturutsikterna inom servicesektorn var +3 (i juli +5).

Fortsatt bra utsikter för produktionen och försäljningen

Industri- och serviceföretagens produktions- och servicevolymer har ökat snabbt, och industrins orderingång har varit positiv. Inom byggbranschen var tillväxten låg. Under de närmaste månaderna väntas produktionen öka ytterligare inom industrin och servicesektorn, medan den väntas vara oförändrad inom byggbranschen.

Orderstocken var betydligt bättre än normalt inom industrin. Inom byggbranschen sjönk den något men låg nära den genomsnittliga nivån. Industrins produktionskapacitet utnyttjas i hög grad, eftersom 88 % av företagen bedömde att hela kapaciteten utnyttjades i oktober (i juli 81 %).

Antalet anställda ökade under tredje kvartalet inom alla sektorer. Under slutet av året väntas antalet anställda öka något mindre.

Rekryteringsproblemen har blivit allt värre. För sammanlagt 31 procent var tillgången till kompetent personal ett hinder för tillväxt i oktober (i juli 28 %), och över hälften av byggföretagen hade brist på arbetskraft. Samtidigt ansåg ca en femtedel av alla företag att efterfrågan var svag. Lönsamheten väntas bli något bättre under de närmaste månaderna inom industrin och servicesektorn och oförändrad inom byggbranschen.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Förfrågan gäller verksamhet i Finland.

I oktober 2018 bad EK företagen bedöma konjunkturutvecklingen under slutet av 2018 och i början av 2019. Enkäten besvarades av 1 213 företag som sysselsatte cirka 250 000 personer i Finland.