De tillspetsade rekryteringsproblemen överskuggar det goda konjunkturläget

02.05.2018

Enligt EK:s Konjunkturbarometer i april har konjunkturläget för finländska företag blivit fortsatt bättre i början av året. I synnerhet inom industrin har utvecklingen varit stark. Det rådande läget anses vara bättre än i genomsnitt inom alla huvudsektorer. Rekryteringsproblemen har dock tillspetsats.

De allmänna konjunkturutsikterna för finländska företag för de följande sex månaderna är fortfarande positiva. Konjunkturläget väntas ljusna något under det följande halvåret. Saldotalet som beskriver de allmänna konjunkturutsikterna var +18 för industrin (i januari +17). Inom byggbranschen väntas läget vara så gott som oförändrat, och saldotalet är -2 (i januari +4). Utsikterna för servicesektorn steg till +17 (i januari +15).

Tillväxten väntas fortsätta under de närmaste månaderna

Företagens produktion och försäljning har i allmänhet fortsatt att öka. Inom service var tillväxten något lägre än väntat. Industrins orderingång ökade fortfarande. Under de närmaste månaderna väntas tillväxten fortfarande vara relativt snabb, och även förväntningarna på tredje kvartalet är positiva.

Orderstocken har ökat inom industrin och är betydligt större än normalt. Även inom byggbranschen är orderstocken större än normalt. Driftsgraden inom industrin är hög, eftersom 88 procent av företagen utnyttjade hela sin kapacitet (i januari 80 %).

Arbetskraften fortsatte att öka inom industrin och servicesektorn. Under de följande tre månaderna väntas antalet anställda öka måttligt inom alla huvudsektorer. Lönsamheten väntas bli något bättre inom alla huvudsektorer.

Rekryteringsproblemen har förvärrats inom alla sektorer. I synnerhet inom service har läget tillspetsats i början av året. Sammanlagt 28 procent av aktörerna inom näringslivet ansåg att rekryteringsproblemen blivit ett hinder för tillväxt (i januari 22 %). Kapacitetsbristen har ökat något inom industrin, men bristen på finansiering är inte ett nämnvärt problem.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Förfrågan gäller verksamhet i Finland.

I april 2018 frågade EK företagen om deras uppfattning om konjunkturutvecklingen under andra och tredje kvartalet 2018. Enkäten besvarades av 1 251 företag som sysselsatte närmare 260 000 anställda i Finland.