Konjunkturerna väntas bli gradvis bättre: Tillväxten blir dock relativt låg under första halvåret 2017

01.02.2017

De finländska företagens konjunkturutsikter för innevarande halvår är något ljusare än tidigare. Det allmänna konjunkturläget väntas bli gradvis bättre. De företag som svarade på enkäten uppskattar att produktionen och försäljningen kommer att öka något. Antalet anställda väntas vara så gott som oförändrat.

I januari frågade EK företagen hur de såg på konjunkturutvecklingen under första halvåret 2017. Förfrågan gäller verksamheten i Finland.

Enligt konjunkturbarometern blev den långsamma vändningen mot ett bättre läge något snabbare i slutet av 2016. Inom byggnad anses det rådande läget vara genomsnittligt. Inom industri och service anses konjunkturerna vara något sämre än i genomsnitt trots återhämtningen.

Högre förväntningar – konjunkturutsikterna återhämtar sig gradvis

Saldotalet, som beskriver hela näringslivets allmänna konjunkturutsikter, var något på plus i januari. Det allmänna konjunkturläget väntas återhämta sig så småningom under första halvåret.

Konjunkturförväntningarna var starkast inom byggnad. Saldotalet för konjunkturutsikterna var +19 i januari (+1 i oktober). Servicesektorns konjunkturutsikter var +13 i januari (+4 i oktober). Industrins utsikter förbättrades till +7 (-1 i oktober).

Måttlig tillväxt under första halvåret

Orderingången inom industrin ökade något under sista kvartalet 2016. Orderingången väntas öka mer under de närmaste månaderna. Orderstocken är fortfarande mindre än i genomsnitt. Inom byggnad väntas orderingången öka något i början av året. Orderstocken är något mindre än normalt.

Både inom industrin och byggandet ökade produktionsvolymerna något i slutet av fjolåret. Under de närmaste månaderna väntas tillväxten vara fortsatt måttlig inom industrin och inom byggnad rentav relativt snabb. Försäljningen har också ökat något inom servicesektorn. Under det första halvåret väntas tillväxten vara fortsatt måttlig.

Inom industrin har kapacitetsutnyttjandegraden hållit sig i närheten av det långsiktiga medelvärdet. I januari använde 73 procent av företagen hela sin kapacitet (75 % i oktober).

Relativt liten efterfrågan trots återhämtningen

Arbetskraften har ökat något inom byggnad och service. Inom industrin slutade arbetskraften att minska i slutet av året. Under de närmaste månaderna väntas antalet anställda vara stabilt inom industrin och servicesektorn och öka något inom byggsektorn.

Försäljningspriserna väntas vara oförändrade inom industrin och byggsektorn och öka något inom servicesektorn. Lönsamhetsprognoserna avviker mycket mellan företagen. I genomsnitt kommer lönsamheten att bevaras under de närmaste månaderna utom inom industrin, där den väntas stiga något.

Efterfrågan har ökat något, men marknadsläget är fortfarande svagt för många företag. Inom hela näringslivet anser ca en tredjedel av företagen att efterfrågan är anspråkslös. Rekryteringsproblemen är oförändrade – inom byggande och vissa servicesektorer är de stora men betydligt mindre inom industrin. Endast 2–4 procent av företagen i de centrala branscherna ansåg att finansieringen var ett hinder för verksamheten.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Den enkät som sammanställdes i januari 2017 besvarades av 1 324 företag som sysselsatte cirka 310 000 personer i Finland.