Tio lösningar för företagens kassakris i EK:s Nödhjälpspaket

19.03.2020

Tillfälliga åtgärder för att rädda företag och arbetsplatser.

1. Höjning av Finnveras fullmakter med 10 miljarder euro och en väsentlig ökning av dess riskdelningsförmåga

Med hjälp av Finnveras garantier kan banker, arbetspensionsbolag och andra företagsfinansiärer fortsätta att finansiera företag i den akuta krisen. Finnvera bör ta mer företagsspecifika risker med alla dess produkter.

• Om coronakrisen eskalerar bör staten på förhand säkerställa dess specialfinansierares förmåga att finansiera företagssektorn. Finnveras nya garantifullmakter bör omedelbart höjas med 10 miljarder euro.

• Finnveras risktagningsförmåga ökas så att den i en akut finansieringskris relaterad till coronaviruset kan finansiera företag som inte haft ekonomiska problem före 31.12.2019 med upp till 100 procent. Då kunde Finnvera till exempel garantera bankernas krediter och arbetspensionsbolagens ArPL-lån upp till 100 procent (i dag är gränsen 80 %).

Även om statens risker ökar talar de övergripande samhällsrelaterade fördelarna för åtgärder för att rädda företag och undvika en långvarig depression.

2. Tolv månader längre betalningstid för skatter som förfaller inom tre månader

Myndigheterna bör på eget initiativ erbjuda tolv månader längre betalningstid för skatter (moms, förskottsinnehållning, arbetsgivarprestationer och punktskatter). Åtgärden bör vidtas så fort som möjligt och senast 1.4.2020.

3. Finnvera motverkar arbetsgivarföretagens kassakris med kapitallån på 2 miljarder euro

Beslut fattas om fullmakt för att genomföra ett kapital-/hybridlåneprogram på 2 miljarder euro, och villkoren för detta instrument fastställs snabbt.

• Instrumentet består av kapital- eller hybridlån eller andra motsvarande lån som helt eller delvis kan efterskänkas om företagets ekonomiska situation inte möjliggör återbetalning
• Från statens balansräkning och med statens risk, programmet genomförs av Finnvera
• Objekten utgörs av sysselsättande företag som påverkas av coronaviruset
• Lån beviljas fram till 30.9.2020
• Företrädesrätten är sämre än för främmande kapital, lånen kan upptas i företagens eget kapital och stärka företagens kreditvärdighet, men de medför inga ägarrättigheter
• Minimiränta enligt EU:s bestämmelser om statsunderstöd (efter förändringar som coronaviruset orsakat).
• Maximal risk för staten 2 miljarder euro, men en del av lånen kommer att återbetalas.

4. Tillfälliga lönesubventioner för att förebygga uppsägningar och permitteringar

Vi stöder sysselsättningsförutsättningarna för de arbetsgivare inom den privata sektorn som råkar ut för allvarliga problem på grund av coronaepidemin.

• TE-förvaltningen beviljar utifrån ansökan lönesubventioner till arbetsgivare som
o förbinder sig till att minska eller undvika permitteringar och/eller uppsägningar som villkor för lönesubventioner
o verkar inom branscher där coronaepidemin lett till en dramatiskt minskad efterfrågan, särskilt turism- och restaurangbranschen
o bedömer att de måste permittera eller minska på personalen med minst 25 procent av antalet anställda omvandlat till årsverken
• Subventionsnivån är 70 procent av bruttolönen för de anställda under tre månader före coronakrisen som undviker permittering och/eller uppsägning tack vare subventionerna.
• Prövningsbaserat stöd (ingen rätt till ändringssökande).
• TE-förvaltningen avgör beviljandet av subventionerna inom två dagar.

5. Dagpenningen för permitteringstiden överförs tillfälligt till staten

Det föreslås att självrisktiden för arbetslöshetsdagpenning som betalas under permitteringstiden slopas för sex månader. Finansieringsansvaret för tidsperioden ändras så att dagpenningen för självrisktiden betalas ur statens medel.

6. Arbetsgivarens arbetslöshetspensionspremie och sjukförsäkringspremie överförs tillfälligt till staten

• Ändras lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner så att staten utöver sin andel tillfälligt även finansierar den privata sektorns andel i sin helhet.
• Ändras lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner så att staten tillfälligt även finansierar den privata sektorns andel i sin helhet.

Bägge reformerna genomförs så fort som möjligt, dock senast 1.6.2020 för att därefter gälla till 31.12.2020.

7. Effektivt utnyttjande av EU:s coronafinansiering på det nationella planet

EU:s nya coronafinansieringsinstrument kommer att införas i bland annat strukturfonderna, Europeiska investeringsfonden och på annat håll. Det behövs en centraliserad ledning och en effektiv kommunikation så att finländska företag till fullo ska kunna utnyttja finansieringskällorna.

Det vore naturligt att delegera ledningsansvaret till arbets- och näringsministeriet, och dessutom kunde näringslivets organisationer fungera som informationskanaler för sina medlemmar.

8. Dröjsmålsräntan på skatter tillfälligt 0 procent

Från och med 16.3.2020 införs en dröjsmålsränta på 0 procent på förfallna skatter fram till 31.12.2020 på myndigheternas initiativ. Företagen behöver inte ansöka om sänkt dröjsmålsränta. Det finns inte heller någon myndighetsprövning, eftersom skatteförvaltningens resurser då allokeras till fel ställen.

9. Snabb handläggning av momsåterbäring

Skatteförvaltningen bör omedelbart få mer resurser för handläggning av momsåterbäringar så att de kan utbetalas snabbt och därigenom förbättra företagens kassaflöde

10. Övriga åtgärder

• Förseningsavgifterna för skattedeklarationer bör slopas när det gäller skatter på eget initiativ 1.3–30.7.2020, vilket bidrar till att beakta underskottet i företagens administrativa personal på grund av sjukskrivningar.
• Samfundslagstiftningen ändras så att den identifierar undantagsförhållanden av motsvarande slag som coronakrisen och underlättar ordnandet av bolagsstämmor och andra möten i syfte att betala utdelning.
• Alla lagstiftningsprojekt som orsakar kostnader eller byråkrati för företagen läggs på is.
• Konkurslagstiftningen ändras tillfälligt så att företag inte kan sökas i konkurs på grund av obetalda skatter och andra offentliga avgifter om detta beror på coronakrisen.