EK:s Konjunkturbarometer: Fortsatt svaga konjunkturförväntningar

Konjunkturläget är dock fortfarande relativt gynnsamt – otillräcklig efterfrågan har blivit ett problem.

Enligt EK:s Konjunkturbarometer i maj anser de finländska företagen att det positiva konjunkturläget har fortsatt i början av året. Det rådande konjunkturläget ansågs vara starkare än i genomsnitt. Konjunkturläget har varit relativt gynnsamt inom alla huvudbranscher under våren. Denna utveckling är i linje med den ekonomiska tillväxten i Finland. Även produktionen och försäljningen samt antalet anställda ökade i början av året enligt enkäten. Utvecklingen var positiv inom alla huvudbranscher.

Däremot var konjunkturförväntningarna svaga inom alla huvudbranscher under våren. Saldotalet, som beskriver de allmänna konjunkturförväntningarna inom industrin, var enligt enkäten i april -8, vilket är något bättre än i januari, -11. Även inom byggbranschen ljusnade konjunkturutsikterna något under våren, men saldotalet var fortfarande anspråkslösa -8 (-19 i januari). Även förväntningarna inom servicesektorn var försiktiga, och saldotalet var -4 (-5 i januari).

Fortsatt positiva utsikter för produktionen och försäljningen

Produktionen och försäljningen förväntas öka måttligt i början av året inom alla huvudbranscher. Orderstocken inom industrin låg på den normala nivån. Inom byggbranschen låg orderstocken över den genomsnittliga nivån. Industrins produktionskapacitet utnyttjas fortfarande i hög grad, eftersom 84 % av företagen bedömde att hela kapaciteten utnyttjades i april (i januari 86 %). När det gäller antalet anställda har förväntningarna avtagit med undantag för service, där antalet anställda väntas öka under sommarmånaderna.

Osäkerheten i världsekonomin återspeglas i hindren för produktionstillväxt. Det centrala problemet inom både industrin och servicesektorn är en otillräcklig efterfrågan. Sammanlagt 28 % av dem som svarade inom näringslivet ansåg att den otillräckliga efterfrågan var det största hindret för produktions- eller försäljningstillväxt. Även rekryteringsproblemen fortsätter att vara ett stort problem, i synnerhet inom byggbranschen. Lönsamheten väntas bli lite bättre med undantag för byggbranschen, där den väntas avta något.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Förfrågan gäller verksamhet i Finland.

I april frågade EK företagen om deras uppfattning om konjunkturutvecklingen under början av 2019. Enkäten besvarades av 1 192 företag som sysselsatte över 250 000 anställda i Finland.

Ytterligare information:
Sami Pakarinen, tfn 050 343 4337 tai sami.pakarinen@ek.fi

Kommentit

Kommentoi