Det allmänna konjunkturläget är fortfarande rätt svagt

04.05.2016

Konjunkturutsikterna för finländska företag för de följande sex månaderna är fortfarande försiktiga, och det förutspås ingen väsentlig förbättring. Det svaga konjunkturläget för industrin och servicesektorn uppskattas ljusna mycket långsamt. Inom byggande väntas konjunkturerna bli bättre på ett mer allmänt plan.

I april frågade EK företag hur de förväntar sig att konjunkturerna kommer att utvecklas under sommaren och hösten 2016.

Enligt konjunkturbarometern är det aktuella läget för industriföretag för närvarande sämre än i genomsnitt. Produktionen väntas växa svagt under de följande sex månaderna. Orderstocken är mindre än normalt även om den ökat något. Personalen väntas fortfarande minska något. Lönsamheten väntas dock bli något bättre.

Även serviceföretagens konjunkturläge är sämre än normalt på det stora hela. Försäljningen ökar långsamt. Inga större förändringar väntas ske i antalet anställda, och lönsamheten är oförändrad.

Inom byggande har konjunkturerna förbättrats något under början av året, och det aktuella läget anses vara måttligt. Även förväntningarna på den närmaste framtiden är ljusare än i de andra sektorerna: konjunkturerna förväntas bli något bättre under sommaren och hösten.

Fortsatt försiktiga utsikter för industrin och servicesektorn

Saldotalet som beskriver de allmänna konjunkturutsikterna för industrin var så gott som oförändrat i april och uppgick till +4 (+3 i januari). I april förväntade sig 13 procent av industriföretagen bättre konjunkturer under de följande sex månaderna. Sammanlagt 9 procent av företagen förväntade sig sämre konjunkturer.

Saldotalet för konjunkturutsikterna inom byggande steg till +28 i april (+4 i januari). Sammanlagt 31 procent av de svarande företagen förväntade sig bättre konjunkturer och 3 procent sämre.

Konjunkturutsikterna för företag inom servicesektorn stärktes något, och det senaste saldotalet är +4 (-3 i januari). I april förväntade sig 17 procent av serviceföretagen bättre konjunkturer, medan 13 procent förväntade sig en sämre utveckling under de följande sex månaderna.

Långsam förväntad tillväxt under de närmaste månaderna

Orderingången inom industrin har ökat något under början av året. Orderingången väntas också öka svagt under de närmaste månaderna. Inom byggande var orderingången så gott som oförändrad, men den väntas öka under de närmaste månaderna. Inom industrin är orderstocken mindre än normalt även om den ökat något. Inom byggande har orderstocken däremot stigit till en normal nivå.

Industriföretagens lager av färdiga produkter ligger nära den genomsnittliga nivån. Antalet osålda bostäder bland byggföretag har sjunkit till en normal nivå.

Produktionsvolymen var så gott som oförändrad under första kvartalet inom industrin. I april–juni väntas produktionen öka något, och tillväxten blir svag även i slutet av sommaren och början av hösten.

Inom byggande har produktionen ökat något under början av året. Tillväxten väntas vara måttlig även under de närmaste månaderna.

Inom servicesektorn har försäljningsvolymen ökat långsamt under början av året. Under de närmaste månaderna väntas tillväxten också vara svag, medan tillväxten väntas öka något mer under slutet av sommaren och början av hösten.

Driftsgraden inom industrin avtog på nytt, och för närvarande finns det en hel del överloppskapacitet. I april använde endast 56 procent av företagen hela sin kapacitet (68 % i januari).

Antalet anställda inom industrin fortsätter att minska något

Inom industrin har antalet anställda fortsatt att minska, och utvecklingen väntas hålla i sig under de närmaste månaderna. Inom byggande har antalet anställda ökat i början av året. Antalet anställda väntas öka något även under de närmaste månaderna när läget granskas utifrån periodiserade siffror. Inom servicesektorn minskade antalet anställda något under början av året, men någon förändring i situationen väntas inte ske under de närmaste månaderna.

Försäljningspriserna väntas hålla sig på den nuvarande nivån inom industrin. Inom servicesektorn fortsatte priserna att sjunka något, medan de steg svagt inom byggsektorn. Kostnaderna väntas sjunka något inom industrin. Inom bygg- och servicesektorn väntas kostnaderna stiga endast lite.

Industriföretagen bedömer att lönsamheten förbättras något, men spridningen i förväntningarna är stor mellan företagen. Inom bygg- och servicesektorn väntas lönsamheten vara oförändrad.

Svag övergripande efterfrågan

Efterfrågan anses fortfarande vara svag, och detta utgör det största operativa hindret. Efterfrågan ansågs vara svag bland 27 procent av industriföretagen, 46 procent av byggföretagen och 40 procent av serviceföretagen. Rekryteringsproblemen var vanligast inom byggande (29 %) och service (12 %), medan de var mer sällsynta inom industrin (5 %). De finansiella problemen var rätt små, och endast 3–5 procent av företagen inom huvudsektorerna ansåg att de var ett verkligt problem.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Den enkät som sammanställdes i april 2016 besvarades av 1 368 företag som sysselsatte cirka 340 000 personer i Finland.