EK:s konjunkturbarometer: Återhämtningen i konjunkturläget dröjer

05.08.2015

Endast utsikterna för byggbranschen är något ljusare för slutet av året

De finländska företagens kortsiktiga förväntningar är fortfarande rätt anspråkslösa. Endast inom byggbranschen väntas konjunkturutsikterna ljusna något under slutet av 2015. Inom industrin och servicesektorn är konjunkturläget fortfarande anspråkslöst.

Enligt EK:s Konjunkturbarometer från juli uppskattar industriföretagen att deras produktion inte kommer att öka under de närmaste månaderna. Först i slutet av året väntas produktionen öka svagt. Även serviceföretagen förväntar sig att försäljningen kommer att öka långsamt under andra havlåret. Utsikterna för byggbranschen har ljusnat något, men även där blir ökningen i orderingången och produktionen på sin höjd måttlig.

Enligt alla huvudbranscher är konjunkturläget sämre än normalt. Antalet anställda väntas fortfarande minska något inom industrin och servicesektorn.

Mjuka utsikter för industrin och servicesektorn

Saldotalet som beskriver de allmänna konjunkturutsikterna för industrin landade i juli på -3 poäng (+3 i april). Enligt den nyaste enkäten uppgav 8 % av industriföretagen att konjunkturläget skulle förbättras under andra halvåret, medan 11 % uppgav att läget skulle försämras.

Saldotalet för konjunkturutsikterna inom byggbranschen var +10 i juli (-4 i april). Nu förväntade sig    20 % av företagen inom byggbranschen att de skulle förbättras medan 10 % förväntade sig att de skulle försämras.

Saldotalet för konjunkturutsikterna för företagen inom servicesektorn landade på -5 (+1 i april). Enligt enkäten i juli uppgav 12 % av företagen inom servicesektorn att läget skulle förbättras under de följande sex månaderna, medan 17 % förväntade sig att det skulle försämras.

Mycket skör tillväxt under slutet av året

Industriföretagens orderingång sjönk något i april–juni. Under de närmaste månaderna väntas orderingången öka något. I byggbranschen ökade orderingången något, och den långsamma tillväxten väntas fortsätta under de närmaste månaderna. Industriföretagens orderböcker är fortfarande något mindre än normalt, medan byggföretagens orderböcker ligger nära den normala nivån.

Industriföretagens lager av färdiga produkter ligger nära den genomsnittliga nivån. Antalet osålda lägenheter inom byggbranschen har fortsatt att minska något, men siffran är fortfarande något högre än normalt.

Inom industrin sjönk produktionsvolymen svagt i april–juni. Den svaga utvecklingen motsvarade uppskattningarna för tre månader sedan. Under nästa tremånadersperiod väntas produktionen vara oförändrad, och helt i slutet av året väntas den öka något.

Inom byggbranschen vände produktionsvolymen svagt uppåt i början av sommaren. Enligt säsongjusterade siffror väntas produktionsvolymen fortsätta att öka under slutet av året.

Inom servicesektorn var försäljningen oförändrad under andra kvartalet. Under de närmaste månaderna väntas försäljningen öka något. Variationen mellan olika servicebranscher är fortsatt stor.

Industrin har fortfarande en hel del överloppskapacitet. I juli använde 58 % av företagen hela sin kapacitet (62 % i april).

Personalstyrkan fortsätter att minska

Arbetskraften fortsatte att minska i april–juni inom alla tre huvudsektorer. Nedgången var kraftigast inom industrin. Under de närmaste månaderna väntas arbetskraften minska ytterligare inom industrin och servicesektorn. Inom byggbranschen väntas antalet anställda vara oförändrat.

Industrin bedömer att säljpriserna kommer att sjunka något. Inom byggbranschen och servicesektorn väntas priserna ligga nära den rådande nivån. Kostnadsutvecklingen väntas vara måttlig inom alla huvudsektorer, dvs. vara stabil eller stiga svagt.

 Industriföretagens lönsamhet var stabil under början av sommaren. Under de närmaste månaderna väntas den bli något bättre. Inom byggbranschen väntas lönsamheten vara oförändrad, medan servicesektorn bedömer att den kommer att sjunka något ytterligare.

Svag efterfrågan – men rekryteringsproblemen har ändå blivit vanligare inom byggandet

En otillräcklig efterfrågan är fortfarande det största operativa hindret. Sammanlagt 45 % av industri- och byggföretagen anser att efterfrågan är svag. Bland serviceföretagen anser 39 % att efterfrågan är svag. Rekryteringsproblemen har blivit betydligt vanligare inom byggbranschen (29 % av byggföretagen), men inom de andra sektorerna var de små. Finansieringssvårigheterna var också allmännast i byggbranschen, där 9 % av de företag som besvarade enkäten ansåg att de hade svårigheter med finansieringen.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Den enkät som sammanställdes i juli 2015 besvarades av 1 140 företag som sysselsatte cirka 230 000 personer i Finland.