EK:s konjunkturbarometer: Måttlig förväntad tillväxt inom service och byggande

03.08.2016

Den svaga konjunkturfasen inom industrin fortsätter under andra halvåret 2016

Konjunkturutsikterna för finländska företag för de följande sex månaderna är tudelade. Service- och byggföretagen förväntar sig en måttlig förbättring i konjunkturerna, medan den svaga konjunkturfasen väntas fortsätta inom industrin under hela återstoden av året.

I juli frågade EK företag hur de förväntar sig att konjunkturerna kommer att utvecklas under andra halvåret 2016. Förfrågan gäller verksamheten i Finland.

Enligt konjunkturbarometern har konjunkturerna för industriföretag inte återhämtat sig i början av året, och nuläget är sämre än i genomsnitt. Produktionen väntas inte öka under slutet av året och antalet anställda väntas minska något. Lönsamhetsprognoserna avviker mycket mellan företagen.

Även inom servicesektorn har konjunkturläget förbättrats något, men det är fortfarande sämre än i genomsnitt. Under slutet av året väntas konjunkturerna bli något bättre, och försäljningen borde öka måttligt. Konjunkturerna inom byggsektorn har förbättrats i enlighet med förväntningarna enligt den tidigare förfrågan. Nuläget anses redan vara något bättre än i genomsnitt, och konjunkturerna prognostiseras bli ännu bättre i slutet av året.

Fortfarande anspråkslösa utsikter för industrin

Saldotalet som beskriver de allmänna konjunkturutsikterna för industrin landade i juli på -5 poäng (+4 i april). I juli förväntade sig 10 procent av industriföretagen att marknadsläget skulle bli bättre i slutet av året, medan 15 procent av företagen förväntade sig ett sämre läge.

Saldotalet för konjunkturutsikterna inom byggbranschen var +16 i juli (+28 i april). Sammanlagt 21 procent såg framemot en bättre utveckling i slutet av året, medan 5 procent förväntade sig sämre konjunkturer.

Konjunkturutsikterna inom service fortsatte att ljusna något. Det senaste saldotalet för sektorn är +8 (+4 i april). Enligt förfrågan i juli förväntade sig 16 procent av serviceföretagen att konjunkturerna skulle bli bättre, medan 8 procent såg fram emot svagare konjunkturer under slutet av 2016.

Måttlig tillväxt inom service och byggande under slutet av året

Antalet nya order inom industrin sjönk något i början av sommaren. Under de närmaste månaderna väntas orderingången vara stabil. Orderstocken har förbättrats något men är fortfarande betydligt lägre än normalt. Inom byggande var orderingången så gott som oförändrad i början av sommaren, men den väntas öka under de närmaste månaderna. Orderstocken är redan nästan på en normal nivå.

Inom industrin är lagren för färdiga produkter och inom byggande är antalet osålda bostäder relativt normala.

Inom industrin steg produktionsvolymen något i början av sommaren. Under följande kvartal väntas produktionen rentav minska något, medan försiktiga tillväxtförväntningar ställs på sista kvartalet.

Inom byggande har produktionen ökat något i början av sommaren. Den jämna tillväxten väntas fortsätta under hela slutet av året. Inom service ökar försäljningen måttligt, och trenden väntas hålla i sig i början av hösten. Försäljningen väntas öka något i slutet av året.

Trots en förbättring är driftsgraden fortfarande relativt låg inom industrin. I juli använde 70 procent av företagen hela sin kapacitet (56 % i april).

Lönsamhetsprognoserna avviker mycket mellan företagen

Antalet anställda inom industrin har i början av sommaren varit så gott som oförändrat, men antalet anställda förväntas minska något under de närmaste månaderna. Inom byggande har antalet anställda inte minskat nämnvärt. På hösten väntas siffran dock öka något när läget granskas per säsong. Antalet anställda inom service har ökat en aning. I början av hösten väntas inga förändringar i prognosen.

Industrin bedömer att säljpriserna kommer att sjunka något. Inom byggande väntas priserna stiga och inom service vara stabila. Kostnaderna väntas sjunka något inom industrin. Inom byggnad och service väntas kostnaderna däremot stiga långsamt. Industriföretagen bedömer att lönsamheten kommer att vara oförändrad i genomsnitt. Förväntningarna är dock väldigt varierande. Inom bygg- och servicesektorn väntas lönsamheten bli något bättre.

Något bättre efterfrågan

Efterfrågan anses ha blivit något bättre, men den är fortfarande anspråkslös på det stora hela och utgör det största hindret för verksamheten. Efterfrågan ansågs vara svag bland 27 procent av industriföretagen, 25 procent av byggföretagen och 31 procent av serviceföretagen. Rekryteringsproblemen har ökat i synnerhet inom byggande, där de redan är det största hindret för verksamheten (34 % av företagen). Inom service (18 %) och i synnerhet inom industrin (7 %) var de mindre. De finansiella problemen inom både industrin och servicesektorn ansågs vara relativt små, men 12 procent av byggföretagen rapporterade om sådana problem.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Den enkät som sammanställdes i juli 2016 besvarades av 1 167 företag som sysselsatte cirka 290 000 personer i Finland.