Företagens förtroende förbättrades en aning i mars

29.03.2016

Industrin

Industrins förtroende förbättrades en aning i mars. Det nya saldotalet för förtroendeindikatorn är -4, då det justerade saldotalet för februari var -7. Indikatorn är en aning sämre än långtidsmedeltalet (+1).

Det bättre förtroendet berodde i huvudsak på att lagren av färdiga varor minskade i stort sätt till normal nivå. Produktionen väntas öka en aning de närmaste månaderna. Orderstocken är mindre än normalt. I mars uppgav 67 % av industriföretagen att kapaciteten utnyttjas fullt ut (70 % i februari).

Den av EK publicerade förtroendeindikatorn beskriver företagens konjunkturläge den tidpunkt enkäten utförs. Enligt den EU-jämförelse som utfördes i februari är förtroendet för industrin i Finland näst sämst i EU-länderna. Förtroendet är sämst i Luxemburg och bäst i Sverige och Ungern.

Byggbranschen

Förtroendet för byggbranschen steg i mars. Saldotalet för indikatorn är -5 då det justerade saldotalet för januari var -9. Förtroendeindikatorn ligger nu på en aning högre nivå än indikatorns långtidsmedeltal (-8).

Orderstocken växte i mars, men personalstyrkan förutspås minska en aning under våren.

Förtroendeindikatorn för den finländska byggbranschen var i februari en aning bättre än den genomsnittliga nivån för EU-länderna.

Tjänstesektorn

Förtroendet för tjänstesektorn sjönk en aning i mars. Saldotalet är + 8, då det i februari var +10. Förtroendet är litet lägre än långtidsmedeltalet (+13).

Företagen i tjänstesektorn bedömer att konjunkturerna har blivit något sämre de senaste månaderna. Försäljningsvolymerna har ökat under årets första månader och försäljningen torde fortsätta öka de närmaste månaderna.

Förtroendet för företagen i den privata tjänstesektorn var i januari sämre än den genomsnittliga nivån för hela EU.

Minuthandeln

Förtroendeindikatorn för minuthandeln steg i mars. Det nya saldotalet för indikatorn är -7 då det i februari var -10. Förtroendet är lite lägre än långtidsmedeltalet för indikatorn (-2).

Försäljningsvolymen uppges ha minskat en aning under början av året. Under de närmaste månaderna väntas försäljningen ligga på ungefär samma nivå som förut. Lagren är litet större än normalt.

I Finland var förtroendet för företagen i minuthandeln i januari det sämsta i hela EU.

Metoder

Uppgifterna för förtroendeindikatorerna har insamlats och analyserats av EK. Enkäten är en del av EU-kommissionens harmoniserade enkätsystem. Alla tal är säsongjusterade. I början av år 2006 övergick man till Tramo-Seats- säsongjustering och tog då i bruk en avvägning som beaktar betydelsen av olika företagsstorlekar i ekonomin.

Från maj 2010 har man använt en ny branschklassificering TOL2008. Konjunkturläget i EU har jämförts i ljuset av de färskaste förtroendeindikatorerna som kommissionen har publicerat, så att man för varje land har räknat ut saldotalens avvikelser för det egna långtidsmedeltalet.