Förtroendeindikatorerna alltjämt svaga i januari

27.01.2016

Industrin

Förtroendeindikatorn i industrin steg med ett par poäng i januari men den är trots det svag. Det nya saldotalet för förtroendeindikatorn är -9 då det i december var -11. Förtroendet är klart sämre än långtidsmedeltalet för indikatorn (+1).

Den av EK publicerade förtroendeindikatorn beskriver konjunkturläget den tidpunkt enkäten utförs.

Man bedömer att tillväxten av produktionen kommer att bli obetydlig de närmaste månaderna och orderstocken är klart mindre än normalt. Lagren av färdiga varor är större än normalt. I januari uppgav 70 % av företagen att kapaciteten utnyttjas fullt ut (61 % i december).

Enligt den EU-jämförelse som utfördes i december är förtroendet för industrin i Finland det tredje sämsta i EU-länderna. Förtroendet var sämst i Luxemburg och Grekland, bäst i Sverige och Spanien.

Byggbranschen

Förtroendet för byggbranschen sjönk i januari. Trenden har dock under det senaste året klart pekat uppåt. Saldotalet för januari är -12 då det justerade saldotalet för december var -1. Indikatorns långtidsmedeltal för byggbranschen är -8.

Ordetstocken uppges vara en aning mindre än normalt. Man bedömer att personalstyrkan kommer att minska en aning då utvecklingen mäts med säsongjusterade tal.

Förtroendeindikatorn för den finländska byggbranschen var i december en aning bättre än den genomsnittliga nivån för EU-länderna.

Tjänstesektorn

Förtroendet för tjänstesektorn förstärktes en aning i januari. Förtroendeindikatorns saldotal är +11 poäng, då det i december var +9. Förtroendet var lite lägre än långtidsmedeltalet (+13).

Företagen i tjänstesektorn bedömde att det allmänna konjunkturläget har varit nästan oförändrat de senaste månaderna. Försäljningen har fortfarande ökat en aning och man förutspår en lite större ökning de närmaste månaderna.

Förtroendet för den privata tjänstesektorn var i decemberen en aning sämre än den genomsnittliga nivån i EU-länderna.

Minuthandeln

Förtroendeindikatorn för minuthandlen förbättrades i januari. Det nya saldotalet för indikatorn är -3 poäng då det för december var -12. Långtidsmedeltalet för indikatorn är -2.

Försäljningsvolymen minskade fortfarande något. Försäljningsutsikterna för de närmaste månaderna är ännu anspråkslösa men försäljningen förutspås inte nu längre minska så allmänt som under hösten. Lagren har hållit sig på normal nivå.

I Finland var förtroendet för företagen i minuthandeln i december det sämsta bland EU-länderna.

Metoder

Uppgifterna för förtroendeindikatorerna har insamlats och analyserats av EK. Enkäten är en del av EU-kommissionens harmoniserade enkätsystem. Alla tal är säsongjusterade. I början av år 2006 övergick man till Tramo-Seats- säsongjustering och tog då i bruk en avvägning som beaktar betydelsen av olika företagsstorlekar i ekonomin.

Från maj 2010 har man använt en ny branschklassificering TOL2008. Konjunkturläget i EU har jämförts i ljuset av de färskaste förtroendeindikatorerna som kommissionen har publicerat, så att man för varje land har räknat ut saldotalens avvikelser för det egna långtidsmedeltalet.