Förtroendeindikatorerna är fortfarande låga i oktober

27.10.2015

Industrin

Förtroendeindikatorn för industriföretagen steg något i oktober, eftersom lagren av färdiga produkter minskade en aning. Förtroendeindikatorns saldotal är fortfarande klart på minus och konjunkturerna är sämre än långtidsmedeltalet. Indikatorns saldotal för oktober är -6, då det justerade saldotalet för september var -9. Långtidsmedeltalet för indikatorn är +1.

Den av EK publicerade förtroendeindikatorn beskriver konjunkturläget den tidpunkt enkäten utförs.

Produktionen väntas öka bara en aning. Orderstocken ligger fortfarande på en klart lägre nivå än normalt. Lagren av färdiga varor minskade och är nu normalstora.

Enligt den EU-jämförelse som utfördes i september är förtroendet för industrin i Finland nu det tredje sämsta i EU före Grekland och Luxemburg. Förtroendeindikatorerna var bäst i Ungern och Spanien.

Byggbranschen

Förtroendeindikatorn för byggbranschen återhämtade sig från nedgången i början av hösten, men orderstocken är fortfarande mindre än normalt. Förtroendeindikatorns nya saldotal är nu +2, då saldotalet i september var -12 poäng. Indikatorns långtidsmedeltal är -8.

Förtroendeindikatorn för de finländska byggföretagen var i september nära den genomsnittliga nivån för EU-länderna.

Tjänstesektorn

Förtroendeindikatorn för tjänstesektorn steg en aning i september men ligger fortfarande under långtidsmedeltalet. Indikatorn steg i oktober till +6 poäng från +2 i september. Långtidsmedeltalet för indikatorn är +13.

Företagen i tjänstesektorn bedömde att det allmänna konjunkturläget fortfarande har försvagats något. Försäljningsvolymen har ökat bara en aning. Man förutspår dock lite bättre tillväxt för de närmaste månaderna.

Förtroendet för den privata tjänstesektorn var i september klart sämre än den genomsnittliga nivån i EU-länderna.

Minuthandeln  

Förtroendeindikatorn för minuthandlen ligger fortfarande under den normala nivån. Det nya saldotalet för indikatorn är -10 (-16 i september). Långtidsmedeltalet för indikatorn är -2.

Försäljningsvolymen minskade fortfarande rätt allmänt. Försäljningsutsikterna för de närmaste månaderna är också försiktiga, och man bedömer att försäljningen kommer att fortsätta minska. Lagren har varit en aning större än normalt.

I Finland var förtroendet för företagen i minuthandeln i september det näst sämsta före Grekland bland EU-länderna.

Metoder

Uppgifterna för förtroendeindikatorerna har insamlats och analyserats av EK. Enkäten är en del av EU-kommissionens harmoniserade enkätsystem. Alla tal är säsongjusterade. I början av år 2006 övergick man till Tramo-Seats- säsongjustering och tog då i bruk en avvägning som beaktar betydelsen av olika företagsstorlekar i ekonomin.

Från maj 2010 har man använt en ny branschklassificering TOL2008. Konjunkturläget i EU har jämförts i ljuset av de färskaste förtroendeindikatorerna som kommissionen har publicerat, så att man för varje land har räknat ut saldotalens avvikelser för det egna långtidsmedeltalet.

.