Förtroendeindikatorerna för september 2015: Endast en aning bättre förtroendeindikatorer

28.09.2015

Industrin

Förtroendeindikatorn för industriföretagen steg en aning i september, men konjunkturläget var trots det klart sämre än normalt. Det nya saldotalet för indikatorn är -10, då det justerade saldotalet för augusti var -13. Långtidsmedeltalet för indikatorn är +1.

Den av EK publicerade förtroendeindikatorn beskriver konjunkturläget den tidpunkt enkäten utförs.

Produktionen väntas vara oförändrad de närmaste månaderna. Orderstocken uppges ha vuxit en aning, men den är fortfarande på en klart lägre nivå än normalt. Lagren av färdiga varor var fortfarande något större än normalt. Graden av kapacitetsutnyttjande är alltjämt låg, då endast 55 procent av de industriföretag som i september besvarade enkäten uppger att kapaciteten utnyttjas fullt ut.

Enligt den EU-jämförelse som utfördes i augusti är förtroendet för industrin i Finland det näst sämsta i EU efter Grekland. Förtroendeindikatorerna är bäst i Slovenien och Spanien.

Byggbranschen

Förtroendet för byggbranschen steg med några poäng i september. Förtroendeindikatorns nya saldotal är i september -12, då saldotalet i augusti var -15 poäng. Indikatorns långtidsmedeltal är -8, varför förtroendet är lite sämre än normalt.

Orderstocken bedömdes vara lite mindre än normalt. Den med säsongutjämnade tal mätta personalstyrkan bedöms minska en aning de närmaste månaderna.

Förtroendeindikatorn för de finländska byggföretagen var nära den genomsnittliga nivån för EU-länderna.

Tjänstesektorn

Förtroendeindikatorn för tjänstesektorn sjönk en aning i september. Indikatorn sjönk till +2 poäng, då det justerade saldotalet för augusti var +4. Långtidsmedeltalet för indikatorn är +13.

Företagen i tjänstesektorn bedömde att det allmänna konjunkturläget fortfarande har försvagats något. Försäljningsvolymen har inte just ökat. Man förutspår dock en liten uppgång för slutet av året.

Förtroendet för den privata tjänstesektorn var i augusti sämre än den genomsnittliga nivån i EU-länderna.

Minuthandeln  

Det låga förtroendet för minuthandeln var nästan oförändrat i september. Det nya saldotalet är -16 (-17 i augusti). Långtidsmedeltalet för indikatorn är -2.

Försäljningsvolymen minskade fortfarande allmänt. Försäljningsutsikterna för de närmaste månaderna är också försiktiga, och man bedömer att försäljningen kommer att fortsätta minska. Lagren har vuxit en aning och är något större än normalt.

I Finland var förtroendet för företagen i minuthandeln det näst sämsta bland EU-länderna i augusti.

Metoder

Uppgifterna för förtroendeindikatorerna har insamlats och analyserats av EK. Enkäten är en del av EU-kommissionens harmoniserade enkätsystem. Alla tal är säsongjusterade. I början av år 2006 övergick man till Tramo-Seats- säsongjustering och tog då i bruk en avvägning som beaktar betydelsen av olika företagsstorlekar i ekonomin.

Från maj 2010 har man använt en ny branschklassificering TOL2008. Konjunkturläget i EU har jämförts i ljuset av de färskaste förtroendeindikatorerna som kommissionen har publicerat, så att man för varje land har räknat ut saldotalens avvikelser för det egna långtidsmedeltalet.