Konjunkturutvecklingen fortsätter i stabila och positiva tecken − rekryteringsproblemen har ökat

30.10.2017

Enligt EK:s konjunkturbarometer från oktober har konjunkturerna för Finlands näringsliv förbättrats under våren och hösten 2017. Inom industrin och byggandet anses det rådande allmänna läget vara starkare än i genomsnitt, och även inom servicesektorn har läget ljusnat och är nu något bättre än normalt.

De finländska företagens allmänna konjunkturutsikter för följande halvår är i regel fortsatt positiva. Konjunkturuppgången väntas fortsätta i slutet av året och början av nästa år. Saldotalet som beskriver de allmänna konjunkturutsikterna steg till +18 för industrin (i juli +10). Saldotalet för utsikterna inom byggandet sjönk till -2 (i juli +18), med det steg till +20 inom servicesektorn (i juli +16).

Produktionen ökar i slutet av året och början av nästa år

Företagens produktion och försäljning ökade måttligt i början av hösten. Industrins orderingång ökade avsevärt. Under de närmaste månaderna väntas tillväxten öka något inom alla huvudsektorer, och den relativt snabba tillväxten väntas fortsätta under första kvartalet 2018.

Inom industrin var orderstocken något starkare än i genomsnitt, medan den inom byggande var normal. Driftsgraden är fortfarande relativt hög, och till exempel inom industrin använde 86 procent av företagen all kapacitet (86 % även i juli).

Antalet sysselsatta har ökat något i synnerhet inom industrin och servicesektorn. Antalet anställda väntas öka måttligt under slutet av året. Lönsamheten väntas bli något bättre jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.

Rekryteringsproblemen har ökat och var redan den vanligaste flaskhalsen inom byggande och service. Sammanlagt 23 procent av dem som svarade hade rekryteringsproblem. Kapacitetsbrist och finansieringssvårigheter ansågs vara mycket mindre hinder.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Förfrågan gäller verksamhet i Finland.

I oktober 2017 bad EK företagen bedöma konjunkturutvecklingen under slutet av 2017 och i början av nästa år. Enkäten besvarades av 1 270 företag som sysselsatte drygt 260 000 personer i Finland.