Det svaga konjunkturläget fortsätter – endast obetydliga förväntningar på återhämtning

03.02.2016

Långsam produktionstillväxt och personalstyrkan minskar alltjämt

Inga större ändringar har skett i de finländska företagens bedömningar om den första halvan av året. Man förutspår att det allmänna konjunkturläget kommer att fortsätta vara svagt och att personalstyrkan kommer att minska något.

I industrin och byggbranschen väntar man sig en liten återhämtning, men särskilt i industrin bedömer man att nuläget är betydligt sämre än normalt. I tjänstesektorn förbättrades konjunkturerna en aning under fjolåret men man väntar sig inte bättre tider för den första hälften av år 2016.

Ek frågade i januari företagen vad de anser om konjunkturutsikterna för den första hälften av år 2016.

Konjunkturbarometern visar att industriföretagen tror att produktionen fortsätter öka mycket långsamt de närmaste månaderna. Orderstocken är liten och personalstyrkan fortsätter minska en aning.

Konjunkturerna har blivit något bättre i tjänstesektorn, men de är klart sämre än normalt. Tjänsteföretagens försäljning uppskattas öka moderat under de närmaste månaderna, men lönsamheten väntas inte blir bättre och personalstyrkan skulle ännu minska något.

I byggbranschen bedömer man att tillväxten blir bättre än i de andra branscherna. Trots bättre utsikter är orderstocken i byggbranschen alltjämt mindre än normalt och många företag upplever att efterfrågan är svag.

Inga större förändringar i konjunkturutsikterna

Saldotalet som mäter industrins allmänna konjunkturutsikter steg i januari en aning, dvs. till +3 poäng (-3 i oktober). I januari uppgav 12 procent av industriföretagen att de tror på stigande konjunkturer för följande halvår, medan åtta procent ansåg att tiderna blir sämre.

Saldotalet för konjunkturutsikterna i byggbranschen var i januari +4 (+8 i oktober).  Nu uppgav 13 % av byggnadsföretagen att de tror på bättre tider medan nio % bedömde att konjunkturerna fortsätter att sjunka.

Saldotalet för konjunkturutsikterna i tjänsteföretagen steg i januari en aning till -3 (-5 i oktober). Nu uppgav 12 procent av företagen att läget blir bättre, medan 15 % av de svarande uppgav att tiderna blir sämre under följande halvår.

Produktionen ökar långsamt särskilt i industrin

Antalet nya order i industrin ökade en aning i oktober-december. Man förutspår en liten uppgång i orderingången också för de tre följande månaderna. I byggbranschen var antalet nya order nästan oförändrat. Man tror att antalet order kommer att öka en aning de närmaste månaderna. Orderstocken är minder än normalt särskilt i industrin, men också i byggbranschen.

I industrin har lagren av färdiga varor ökat något och de är nu större än i medeltal. Antalet osålda bostäder hos byggnadsföretagen är lite större än normalt.

I industrin ökade produktionen långsamt i oktober-december. Också i januari-mars bedömer man att produktionen ökar lite, och ingen större tillväxt förutspås. I byggbranschen växte produktionsvolymen en aning i slutet av året. Underårets första kvartal skulle tillväxten vara moderat och fortsätta på samma sätt under våren.

Försäljningen av tjänster ökade något i slutet av fjolåret. Man tror att tillväxten ökar en aning under innevarande halvår.

I industrin har graden av produktionskapaciteten blivit en aning bättre, men är ännu rätt låg. I januari uppgav 68 procent av de företag som besvarade enkäten att kapaciteten utnyttjas fullt ut (i oktober 58 %).

Personalstyrkan minskar en aning – inga större förändringar i lönsamheten

I industrin minskade personalstyrkan fortfarande något under slutet av fjolåret och man bedömer att den kommer att fortsätta minska lita de närmaste månaderna. I byggbranschen var personalstyrkan oförändrad, men man tror att den kommer att minska litet de närmaste månaderna när man beaktar den med säsongjusterade tal. I tjänsteföretagen minskade personalstyrkan lite i slutet av fjolåret och man tror att den kommer att fortsätta minska något de närmaste månaderna.

I industrin tror man att försäljningspriserna slutar sjunka i början av detta år. Också i tjänstesektorn och byggbranschen bedömer man att den obetydliga prisnedgången kommer att upphöra inom den närmaste framtiden. Man tror att det inte kommer att ske några större förändringar i kostnadsutvecklingen – endast i tjänstesektorn skulle priserna stiga lite.

I industrin har lönsamheten i medeltal varit rätt stabil men variationerna mellan företagen är betydande. Spridningen är stor beträffande förväntningarna om lönsamheten. I byggbranschen tror man att lönsamheten förbättras lite medan den i tjänstesektorn i genomsnitt är oförändrad.

Efterfrågan har stigit en aning

Man uppger att efterfrågan har ökat en aning men den svaga efterfrågan är alltjämt det klart största hindret för verksamheten. I industrin uppgav 42 %, i byggbranschen 45 % och i tjänstesektorn 35 % av de företag som besvarade enkäten att efterfrågan är svag. Rekryteringssvårigheterna är störst i byggbranschen (19 % av dem som besvarade enkäten) och i tjänstesektorn (10 %) medan de var obetydliga i industrin (5 %). Finanseringssvårigheterna blev lite allmännare i byggbranschen, där 8 % av företagen uppgav att de har finansieringssvårigheter, i de andra branscherna är de inte så vanliga.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Den enkät som sammanställdes i januari 2016 besvarades av 1 444 företag som sysselsatte cirka 334 000 personer i Finland.