Inga större förändringar väntas ske i konjunkturerna

02.11.2016

Den nöjaktiga konjunkturfasen fortsätter – tillväxten förblir anspråkslös

De finländska företagens konjunkturutsikter för följande halvår är försiktiga, och inga större förändringar väntas ske i läget. Företagen uppskattar att produktionen och försäljningen kommer att öka något, medan antalet anställda förblir oförändrat eller minskar något.

I oktober frågade EK företagen hur de ser på konjunkturutvecklingen vintern 2016–2017. Förfrågan gäller verksamheten i Finland.

Enligt konjunkturbarometern har återhämtningen under 2016 varit anspråkslös med undantag för byggandet. Det rådande läget anses vara sämre än normalt inom både industrin och servicesektorn, medan konjunkturläget är måttligt inom byggandet.

Ingen klar trend i konjunkturutsikterna – små förändringar på kort sikt

Saldotalet som beskriver de allmänna konjunkturutsikterna för hela näringslivet ligger nära noll, och inga väsentliga förändringar väntas inträffa i konjunkturläget under det kommande halvåret.

Trots en liten försämring var förväntningarna bäst i servicesektorn. Enligt enkäten i oktober var sektorns konjunkturutsikter +4 (+8 i juli). Saldotalet för konjunkturutsikterna inom byggbranschen var +1 i oktober (+16 i juli). Utsikterna inom industrin låg i sin tur på -1 (-5 i juli).

Fortsatt svag tillväxt

Orderingången inom industrin har varit så gott som oförändrad. Under de närmaste månaderna väntas den öka långsamt. Orderstocken har förbättrats något men är fortfarande lägre än normalt. Inom byggande väntas orderingången öka något under de närmaste månaderna. Orderstocken är nästan på en normal nivå.

Både inom industrin och byggandet har produktionsvolymerna ökat något i början av hösten. Under de närmaste månaderna väntas tillväxten fortsätta, men den blir anspråkslös i synnerhet inom industrin. Inom servicesektorn har försäljningen ökat något, och tillväxten väntas vara måttlig under följande halvår.

Kapacitetens driftsgrad har stigit till en måttlig nivå inom industrin. I oktober använde 75 procent av företagen hela sin kapacitet (70 % i juli).

Något större efterfrågan – stor spridning i lönsamheten

Antalet anställda har ökat något inom byggande och service, medan antalet anställda sjunkit lite inom industrin. Under de närmaste månaderna väntas personalstyrkan vara stabil utom inom industrin där den minskar något ytterligare.

Försäljningspriserna väntas sjunka inom industrin men vara relativt oförändrade inom de övriga sektorerna. Lönsamhetsprognoserna avviker mycket mellan företagen. I genomsnitt väntas lönsamheten vara oförändrad under de närmaste månaderna.

Efterfrågan anses vara något livligare än i början av året, men läget har inte förbättrats efter föregående barometer. Den svaga efterfrågan var fortfarande det största hindret för att expandera verksamheten. Inom hela näringslivet var detta ett problem för cirka en tredjedel av företagen. Rekryteringsproblemen är stora inom byggande och vissa servicesektorer men betydligt mindre inom industrin. Nästan vart fjärde företag i byggbranschen hade problem med rekryteringen. Endast 3–5 procent av företagen i de centrala branscherna ansåg att finansieringen var ett hinder för verksamheten.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Den enkät som sammanställdes i oktober 2016 besvarades av 1 332 företag som sysselsatte drygt 320 000 personer i Finland.