EK:s konjunkturbarometer: Konjunkturutsikterna förblir svaga till årsskiftet och i början av år 2016

04.11.2015

I byggbranschen har man dock något ljusare förväntningar för den närmaste framtiden

De finländska företagens bedömningar om den närmaste framtiden är fortfarande försiktiga. Det svaga konjunkturläget förutspås allmänt pågå åtminstone till början av år 2016. Endast byggbranschen har något ljusare konjunkturutsikter, men också där beskrivs dagsläget ännu som sämre än normalt.

Ek frågade i oktober företagen vad de anser om konjunkturutsikterna för slutet av året och början av år 2016.

Konjunkturbarometern visar att industriföretagen tror att produktionen fortsätter öka en aning under slutet av året och att tillväxten i början av år 2016 blir lite snabbare. Nu är situationen dock klart sämre än normalt, orderstocken är liten och personalstyrkan fortsätter minska en aning.

Konjunkturerna har blivit något bättre i tjänstesektorn, men de är klart sämre än normalt. Tjänsteföretagens försäljning ökar något under de närmaste månaderna, men personalstyrkan utvecklas långsamt.

I byggbranschen bedömer man att tillväxten blir bättre än i de andra branscherna. Trots bättre utsikter är orderstocken i byggbranschen alltjämt medelmåttig.

De allmänna konjunkturutsikterna är dämpade

Saldotalet som mäter industrins allmänna konjunkturutsikter var i oktober på samma nivå som tidigare, -3 poäng (-3 också i juli). I oktober uppgav tio procent av industriföretagen att de tror på stigande konjunkturer för följande halvår, medan 13 procent ansåg att tiderna blir sämre.

Saldotalet för konjunkturutsikterna i byggbranschen var i oktober +8 (+10 i juli). Nu uppgav
21 % av byggnadsföretagen att de tror på bättre tider medan 13 % bedömde att konjunkturerna fortsätter att sjunka.

Saldotalet för konjunkturutsikterna i tjänsteföretagen var oförändrade i oktober, dvs. -5
(-5 också i juli). Nu uppgav 14 procent av företagen att läget blir bättre, medan 19 % av de svarande uppgav att tiderna blir sämre under följande halvår.

Produktionen ökar långsamt de närmaste månaderna

Antalet nya order i industrin var nästan oförändrat i juli-september. Man förutspår en liten uppgång i orderingången för slutet av året. I byggbranschen ökade antalet nya order, men man tror inte att orderingången ändrar under slutet av året. I industrin är orderstocken allmänt mindre än normalt, medan den i byggbranschen ligger bara en aning under den normala nivån.

I industrin har lagren av färdiga varor minskat till normal nivå. Däremot är antalet osålda bostäder hos byggnadsföretagen ännu lite större än normalt.

I industrin ökade produktionen i långsamt i juli-september. Utvecklingen motsvarade de uppskattningar man framförde för tre månader sedan. Också i slutet av året väntar man sig att produktionen ökar bara långsamt. Däremot har man för det första kvartalet år 2016 förväntningar om en något snabbare tillväxt.

I byggbranschen växte produktionsvolymen en aning i början av hösten. I slutet av året och under första kvartalet år 2016 bedömer att tillväxten blir snabbare.

Försäljningen av tjänster ökade något under början av hösten. Man tror att tillväxten blir rätt låg under följande halvår.

I industrin finns fortfarande mycket outnyttjad produktionskapacitet. I oktober uppgav 58 procent av de företag som besvarade enkäten att kapaciteten utnyttjas fullt ut (också i juli var graden av kapacitetsutnyttjande 58 %).

Personalstyrkan fortsatte minska en aning

I industrin minskade personalstyrkan fortfarande i början av hösten och man bedömer att den kommer att fortsätta minska under slutet av året. I byggbranschen var personalstyrkan nästan oförändrad och för slutet av året vänta man sig en liten ökning. Utvecklingen av personalstyrkan var lite bättre än väntat i tjänsteföretagen, eftersom personalstyrkan ökade något. Förväntningarna för slutet av året är dock anspråkslösa och man tror att personalstyrkan minskar något.

I industrin tror man att försäljningspriserna sjunker en aning i slutet av året. Också i tjänstesektorn torde priserna sjunka något, medan de i byggbranschen skulle vara oförändrade. Kostnadsutvecklingen förutspås vara rätt stabil i alla huvudbranscherna – kostnadsnivån skulle vara nästan oförändrad.

I industrin har lönsamheten i medeltal varit rätt stabil men variationerna mellan företagen är synnerligen stor. Man tror att den utvecklas på samma sätt under slutet av året. I byggbranschen och tjänstesektorn tror man inte heller på några större förändringar i lönsamheten.

Många företag rapporterar om svag efterfrågan

Svag efterfrågan är alltjämt det klart största hindret för verksamheten. I industrin uppgav 48 % och i byggbranschen 49 % av de företag som besvarade enkäten att efterfrågan är svag. Efterfrågan har ökat något i tjänstesektorn, men trots det uppgav 38 procent att efterfrågan fortfarande är svag. Rekryteringssvårigheterna är störst i byggbranschen (14 % av dem som besvarade enkäten) och i tjänstesektorn (13 %) medan de var obetydliga i industrin. Endast knappt 5 % av företagen upplevde att de hade finansieringssvårigheter.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Den enkät som sammanställdes i oktober 2015 besvarades av 1 332 företag som sysselsatte cirka 277 000 personer i Finland.