Förtroendeindikatorerna för juni 2015: Förtroendeindikatorn för industrin har förstärkts något

29.06.2015

Industrin

Förtroendeindikatorn för industriföretagen steg en aning i juni, men den är alltjämt på en rätt låg nivå. Saldotalet för indikatorn är i juni -8, då saldotalet för maj var -11. Långtidsmedeltalet för indikatorn är +1.

Den av EK publicerade förtroendeindikatorn beskriver konjunkturläget den tidpunkt enkäten utförs.

Produktionen väntas öka mycket långsamt under de närmaste månaderna. Orderstocken har vuxit något, men är fortfarande klart mindre än normalt. Lagren av färdiga varor minskade till nästan normal nivå. Graden av kapacitetsutnyttjande är alltjämt låg, endast 61 procent av de industriföretag som i juni besvarade enkäten uppger att kapaciteten utnyttjas fullt ut.

Enligt den EU-jämförelse som utfördes i maj är förtroendet för industrin i Finland det lägsta i EU. Förtroendeindikatorerna är bäst i Spanien och Storbritannien.

Byggbranschen

Förtroendet för byggbranschen minskade något i juni. Förtroendeindikatorns nya saldotal är -15, (i maj -10). Indikatorns långtidsmedeltal är -8, vilket betyder att förtroendet fortfarande är lite sämre än normalt.

Orderstocken bedömdes enligt enkäten i juni vara mindre än normalt. Den med säsongutjämnade tal mätta personalstyrkan uppges minska något de närmaste månaderna.

Förtroendeindikatorn för de finländska byggföretagen låg i maj på den genomsnittliga nivån för EU-länderna.

Tjänstesektorn

Förtroendeindikatorn för tjänstesektorn steg något i juni. Indikatorn steg till +2, då det justerade talet för maj var +1. Långtidsmedeltalet för indikatorn är +13.

Företagen i tjänstesektorn bedömde att det allmänna konjunkturläget gradvis försvagas under försommaren. Försäljningsvolymen har varit nästan oförändrad, men man förutspår en liten uppgång i försäljningen de närmaste månaderna.

Förtroendet för den privata tjänstesektorn var i maj sämre än den genomsnittliga nivån i EU-länderna. Förtroendet var bäst i Ungern och Storbritannien.

Minuthandeln  

Förtroendet för minuthandeln sjönk igen på nytt i juni efter den lilla uppgången i maj. Det nya saldotalet för minuthandelns förtroendeindikator är -21, (det justerade talet för maj var -14). Förtroendet ligger fortfarande på en klart lägre nivå än normalt då långtidsmedeltalet för indikatorn är -2.

Försäljningsvolymen minskade fortfarande allmänt. Försäljningsutsikterna är mycket anspråkslösa, och man bedömer att försäljningen kommer att fortsätta minska. Lagren ligger däremot nu på nästan normal nivå.

I Finland var förtroendet för företagen i minuthandeln det klart sämsta bland EU-länderna. Högst var förtroendet i Spanien och Italien.

Metoder

Uppgifterna för förtroendeindikatorerna har insamlats och analyserats av EK. Enkäten är en del av EU-kommissionens harmoniserade enkätsystem. Alla tal är säsongjusterade. I början av år 2006 övergick man till Tramo-Seats- säsongjustering och tog då i bruk en avvägning som beaktar betydelsen av olika företagsstorlekar i ekonomin.

Från maj 2010 har man använt en ny branschklassificering TOL2008. Konjunkturläget i EU har jämförts i ljuset av de färskaste förtroendeindikatorerna som kommissionen har publicerat, så att man för varje land har räknat ut saldotalens avvikelser för det egna långtidsmedeltalet.