Förtroendeindikatorerna för maj 2015: En liten uppgång i byggbranschen och handeln

27.05.2015

Industrin

Förtroendeindikatorn för industrin var fortfarande låg i maj. Produktionen väntas de närmaste månaderna ligga  nästan på samma nivå som tidigare och orderstocken är mindre än normalt.

I maj var förtroendeindikatorn för industriföretagen alltjämt rätt låg. Det nyaste saldotalet för indikatorn är -11, då det justerade saldotalet för april var -10.  Långtidsmedeltalet för indikatorn är +1. Den av EK publicerade förtroendeindikatorn beskriver konjunkturläget den tidpunkt enkäten utförs.

Produktionen väntas öka endast en aning under de närmaste månaderna. Orderstocken ör fortfarande klart mindre än normalt. Lagren av färdiga varor ökade och de när nu något större än normalt. Graden av kapacitetsutnyttjande är alltjämt låg, endast 62 procent av de industriföretag som besvarade enkäten uppger att kapaciteten utnyttjas fullt ut.

Enligt den EU-jämförelse som utfördes i april är förtroendet för industrin i Finland bland de lägsta i EU. Förtroendeindikatorerna är bäst i Ungern och Spanien, allra sämst i Luxemburg och Danmark.

Byggbranschen

Förtroendeindikatorn för byggbranschen förstärktes i maj, men den är ännu något under långtidsmedeltalet.

Förtroendet för byggbranschen steg något i maj. Förtroendeindikatorns nya saldotal är

-10, (det justerade talet för april -16). Indikatorns långtidsmedeltal är -8, vilket betyder att förtroendet fortfarande är lite sämre än normalt.

Orderstocken var ännu i maj lite mindre än normalt, även om man uppger att den har vuxit en aning. Den med säsongutjämnade tal mätta personalstyrkan uppges minska något de närmaste månaderna.

Förtroendeindikatorn för de finländska byggföretagen var i april en aning under nivån för EU-länderna i genomsnitt.

Tjänstesektorn

Förtroendeindikatorn för tjänstesektorn sjönk lite i maj. Indikatorn sjönk till +2, då det justerade talet för april var +4. Långtidsmedeltalet för indikatorn är +13.

Företagen i tjänstesektorn uppgav att det allmänna konjunkturläget fortfarande har försvagats något. Försäljningsvolymen har under våren varit nästan oförändrad. För de närmaste månaderna väntar man en liten tillväxt, men tillväxttakten är obetydlig.

Förtroendet för den privata tjänstesektorn var i april sämre än den genomsnittliga nivån i EU-länderna. Förtroendet var bäst på Cypern och i Storbritannien.

Minuthandeln  

Förtroendet för minuthandeln har förstärkts en aning, men är ännu klart lägre än normalt.

Saldotalet för minuthandlens förtroendeindikator steg i maj till -11, (det justerade talet för april var -17). Förtroendet ligger fortfarande på en klart lägre nivå än normalt då långtidsmedeltalet för indikatorn är -2.

Försäljningsvolymen minskade fortfarande allmänt. Försäljningsutsikterna är försiktiga, men man bedömer att försäljningen inte längre kommer att sjunka så mycket. Lagren har minskat så att de nu ligger på normal nivå.

I Finland var förtroendet för företagen i minuthandeln fortfarande bland de sämsta i EU-länderna. Högst var förtroendet i Spanien och Italien.

Metoder

Uppgifterna för förtroendeindikatorerna har insamlats och analyserats av EK. Enkäten är en del av EU-kommissionens harmoniserade enkätsystem. Alla tal är säsongjusterade. I början av år 2006 övergick man till Tramo-Seats- säsongjustering och tog då i bruk en avvägning som beaktar betydelsen av olika företagsstorlekar i ekonomin.

Från maj 2010 har man använt en ny branschklassificering TOL2008. Konjunkturläget i EU har jämförts i ljuset av de färskaste förtroendeindikatorerna som kommissionen har publicerat, så att man för varje land har räknat ut saldotalens avvikelser för det egna långtidsmedeltalet.

Ytterligare uppgifter:

Ledande ekonom Penna Urrila
penna.urrila(at)ek.fi

Tfn 09 4202 2606 eller 040 570 78 60
Ekonom Jouko Kangasniemi
jouko.kangasniemi(at)ek.fi

Tfn 09 4202 2608 eller 040 551 81 36

fornamn.efternamn@ek.fi