Förtroendeindikatorerna i stora drag oförändrade

26.02.2016

Industrin

Förtroendeindikatorn var i februari oförändrad. Det nya saldotalet för förtroendeindikatorn är -8, dvs. samma som i januari. Förtroendet är klart sämre än långtidsmedeltalet för indikatorn (+1).

Förväntningarna i fråga om produktionen är försiktiga och man bedömer att den kommer att vara nästan oförändrad de närmaste månaderna. Orderstocken är mindre än normalt och lagren av färdiga varor är något större än normalt. I februari uppgav 70 % av företagen att kapaciteten utnyttjas fullt ut (68 % i januari).

Den av EK publicerade förtroendeindikatorn beskriver konjunkturläget den tidpunkt enkäten utförs. Enligt den EU-jämförelse som utfördes i januari är förtroendet för industrin i Finland näst sämst i EU-länderna. Förtroendet var bäst i Sverige och Ungern.

Byggbranschen

Förtroendet för byggbranschen sjönk en aning i februari. Det nya saldotalet för indikatorn är -9 då det justerade saldotalet för januari var -8. Indikatorns långtidsmedeltal för byggbranschen är -8.

Ordetstocken uppges vara en aning mindre än normalt. Personalstyrkan kommer att minska en aning de närmaste månaderna.

Förtroendeindikatorn för den finländska byggbranschen var i januari mycket nära den genomsnittliga nivån för EU-länderna.

Tjänstesektorn

Förtroendet för tjänstesektorn sjönk i februari med ett poäng. Förtroendeindikatorns nya saldotal är +10. Förtroendet var bara litet lägre än långtidsmedeltalet (+13).

Konjunkturutvecklingen i företagen i tjänstesektorn har de senaste månaderna varit rätt stabil. Försäljningen ökade i slutet av år 2015 och i början av detta år. Man bedömer att försäljningsvolymen kommer att öka en aning de närmaste månaderna.

Förtroendet för den privata tjänstesektorn var i januari en aning sämre än den genomsnittliga nivån i EU-länderna.

Minuthandeln

Förtroendeindikatorn för minuthandlen försämrades en aning i februari. Det nya saldotalet för indikatorn är -9 då det i januari var -4. Förtroendet är lite lägre än normalt då långtidsmedeltalet för indikatorn är -2.

Försäljningsvolymen uppges ha minskat en aning de senaste månaderna och försäljningen torde också sjunka under våren. Lagren har hållit sig på normal nivå.

I Finland var förtroendet för företagen i minuthandeln i januari det tredje sämsta bland EU-länderna efter Rumänien och Belgien.

Metoder

Uppgifterna för förtroendeindikatorerna har insamlats och analyserats av EK. Enkäten är en del av EU-kommissionens harmoniserade enkätsystem. Alla tal är säsongjusterade. I början av år 2006 övergick man till Tramo-Seats- säsongjustering och tog då i bruk en avvägning som beaktar betydelsen av olika företagsstorlekar i ekonomin.

Från maj 2010 har man använt en ny branschklassificering TOL2008. Konjunkturläget i EU har jämförts i ljuset av de färskaste förtroendeindikatorerna som kommissionen har publicerat, så att man för varje land har räknat ut saldotalens avvikelser för det egna långtidsmedeltalet.