Ingen uppgång i indikatorerna för december

28.12.2015

Industrin

I december var förtroendet i industrin fortfarande lågt. Det nya talet för förtroendeindikatorn är -11, då saldotalet för november var -10. Förtroendet i industrin är klart sämre än långtidsmedeltalet för indikatorn (+1).

Den av EK publicerade förtroendeindikatorn beskriver konjunkturläget den tidpunkt enkäten utförs.

Trots det dåliga saldotalet bedömer man att produktionen kommer att öka en aning de närmaste månaderna. Orderstocken ligger fortfarande på en klart lägre nivå än normalt. Lagren av färdiga varor var något större än normalt. I december uppgav bara 62 % av företagen att kapaciteten utnyttjas fullt ut (65 % i november).

Enligt den EU-jämförelse som utfördes i november är förtroendet för industrin i Finland det tredje sämsta i EU-länderna. Förtroendet var sämst i Grekland och Luxemburg, bäst i Ungern och Litauen. 

Byggbranschen

Förtroendet för byggbranschen sjönk en aning i december, men ligger trots det på en någorlunda god nivå och förtroendet är klart bättre än i början av året. Det nya saldotalet är -2 jämfört med +2 i november. Indikatorns långtidsmedeltal för byggbranschen är -8.

Ordetstocken uppges vara en aning mindre än normalt. Man bedömer att personalstyrkan kommer att öka en aning då utvecklingen mäts med säsongjusterade tal. 

Förtroendeindikatorn för den finländska byggbranschen var i november en aning bättre än den genomsnittliga nivån för EU-länderna.

Tjänstesektorn

Den uppåtgående trenden för förtroendeindikatorn i tjänstesektorn bröts i december. Förtroendeindikatorns saldotal sjönk en aning till +9 (+10 poäng i november). Långtidsmedeltalet för indikatorn är +13. 

Företagen i tjänstesektorn bedömde att det allmänna konjunkturläget har varit nästan oförändrat de senaste månaderna. Försäljningen har ökat en aning och man förutspår också en rätt moderat ökning de närmaste månaderna.

Förtroendet för den privata tjänstesektorn var i november en aning sämre än den genomsnittliga nivån i EU-länderna.

Minuthandeln

Förtroendeindikatorn för minuthandlen var i december fortfarande svag och är nu klart sämre än långtidsmedeltalet. Det nya saldotalet för december är -15 poäng då det för november var -14. Långtidsmedeltalet för indikatorn är -2.

Försäljningsvolymen minskade allmänt. Försäljningsutsikterna för de närmaste månaderna är också synnerligen anspråkslösa. Lagren har däremot minskat en aning och ligger nu på en normal nivå.

I Finland var förtroendet för företagen i minuthandeln i november igen det sämsta bland EU-länderna.

Metoder

Uppgifterna för förtroendeindikatorerna har insamlats och analyserats av EK. Enkäten är en del av EU-kommissionens harmoniserade enkätsystem. Alla tal är säsongjusterade. I början av år 2006 övergick man till Tramo-Seats- säsongjustering och tog då i bruk en avvägning som beaktar betydelsen av olika företagsstorlekar i ekonomin.

Från maj 2010 har man använt en ny branschklassificering TOL2008. Konjunkturläget i EU har jämförts i ljuset av de färskaste förtroendeindikatorerna som kommissionen har publicerat, så att man för varje land har räknat ut saldotalens avvikelser för det egna långtidsmedeltalet.