Vi får ännu vänta på en klar vändning i konjunkturerna

08.05.2015

Utsikterna har förbättrats men produktionsutsikterna är dämpade. De finländska företagens förväntningar för sommaren och början av hösten är fortfarande försiktiga. De allmänna konjunkturutsikterna har blivit en aning positivare jämfört med föregående enkät, men trots det väntar man sig ingen tydlig vändning till det bättre.   Förväntningarna i byggbranschen ligger ännu på minus.

Enligt den av EK i april utförda Konjunkturbarometern är industriföretagen ganska försiktiga i sina bedömningar om orderingången och produktionen för de närmaste månaderna. Det finns i alla fall vissa förväntningar på tillväxt under sensommaren och början av hösten. Försäljningen av tjänster har också utvecklats svagt, men man tror att nedgången nu upphör under de tre följande månaderna. I tjänstesektorn har man också små förväntningar på tillväxt under det tredje kvartalet.

För närvarande är konjunkturläget i alla huvudbranscherna sämre än i genomsnitt och man uppger att läget har blivit bara en aning bättre under början av året. Personalstyrkan minskar fortfarande allmänt i alla huvudbranscherna.

En aning bättre konjunkturutsikter men trots det inget klart uppsving i sikte

Saldotalet som mäter industrins allmänna konjunkturutsikter för de närmaste månaderna steg i april till +3 (-4 i januari). I den färskaste enkäten uppgav 13 procent av industriföretagen att de tror på stigande konjunkturer för följande halvår, medan 10 procent ansåg att tiderna blir sämre.

Saldotalet för konjunkturutsikterna i byggbranschen var i april -4 (-21 i januari).  Av de byggnadsföretag som besvarade enkäten trodde 13 % på bättre tider medan 17 % bedömde att konjunkturerna fortsätter att sjunka.

Saldotalet för konjunkturutsikterna i tjänsteföretagen var i april +1 (i januari -12).

I april uppgav 18 procent av de företag som svarade på enkäten att läget blir bättre följande halvår medan 17 % av de svarande uppgav att tiderna blir sämre under följande halvår.

Produktionsutsikterna för de närmaste månaderna dämpade, lite bättre utsikter för hösten

Antalet nya order i industrin blev något lägre i januari-mars jämfört med slutet av fjolåret. aning De närmaste månaderna väntar man sig en rätt stabil orderingång. I byggbranschen tror man också att nedgången i orderingången upphör i slutet av våren. Såväl i industrin som i byggbranschen är nivån på orderstocken alltjämt något under den normala.

I industrin har lagren av färdiga varor hållit sig nära den genomsnittliga nivån. Antalet osålda bostäder hos byggnadsföretagen har minskat en aning, men är fortfarande ganska högt.

I industrin låg produktionen i januari-mars på samma nivå som tidigare. Man tror att de närmaste månaderna är svaga, produktionsvolymerna kan till och med sjunka något.  Däremot har man förväntningar på en rätt god tillväxt för slutet av sommaren och hösten. I byggbranschen har produktionsvolymen hållit sig på en ganska stabil nivå och inga större förändringar väntas ske de närmaste månaderna. Försäljningen av tjänster har också minskat, men man tror att nedgången avstannar de närmaste månaderna och man väntar sig tillväxt under det tredje kvartalet. Skillnaderna mellan de olika tjänstebranscherna är rätt stora.

Graden av kapacitetsutnyttjande i industriföretagen är fortfarande lägre än i genomsnitt. I april uppgav 62 procent av de företag som besvarade enkäten att produktionskapaciteten utnyttjas fullt ut (65 % i januari).

Personalstyrkan minskar fortfarande allmänt

Personalstyrkan minskade i januari-mars i alla tre huvudbranscherna. Man bedömer att antalet sysselsatta kommer att fortsätta minska också i slutet av våren och under försommaren.

Både i industrin och i tjänstesektorn tror man att försäljningspriserna inte längre kommer att sjunka de närmaste månaderna. I byggbranschen tror man att priserna fortsätter att sjunka. Kostnadsutvecklingen bedöms vara moderat: i industrin och byggbranschen skulle kostnaderna sjunka en aning och i tjänstesektorn skulle de stiga rätt långsamt.

Lönsamheten ganska stabil

I industrin har lönsamheten varit rätt stabil och man bedömer att inga större förändringar kommer att ske de närmaste månaderna. I byggbranschen uppger man att lönsamheten skulle vara på samma nivå medan man i tjänstesektorn bedömer att lönsamheten fortsätter sjunka något.

Svag efterfrågan uppges fortfarande vara det klart största hindret för verksamheten. I industrin uppgav 42 % av de företag som besvarade enkäten att efterfrågan är svag, i byggbranschen

57 % och i tjänstesektorn 41 %. Det förekommer inte några större rekryteringssvårigheter med undantag för en del av tjänstesektorn. Finansieringssvårigheterna hade däremot allmänt ökat i byggbranschen, där 15 procent av de företag som besvarade enkäten har svårigheter med finansieringen.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Den enkät som sammanställdes i april 2015 besvarades av 1 386 företag som sysselsatte cirka 280 000 personer i Finland.

Tilläggsuppgifter:
Penna Urrila, penna.urrila(at)ek.fi
tfn 09 420 226 06 eller 040 570 7860