EK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ​eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain 32 ja 48 §:n muuttamisesta

Puolustusministeriö  | 15.5.2024 | VN/11210/2024

Kiitämme lausuntomahdollisuudesta. 

Kannatamme esityksen tavoitteita. On välttämätöntä, että esityksessä tarkoitettuihin kansallisen turvallisuuden riskeihin varaudutaan etupainotteisesti. Koventunut turvallisuustilanne antaa tähän perusteet.  

Koska rajajoukkojen tarkoitus on toimia kaikissa olosuhteissa ’ensivasteena’ raja-alueilla, niiden valmiuden sääntelyn mekanismin tulisi nähdäksemme olla vähintään yhtä joustava kuin puolustusvoimien joukoilla.  

Esityksessä painotetaan sitä, että rajaturvallisuustilanteesta johtuvaan kertausharjoitukseen käskettyjä joukkoja ei lähtökohtaisesti käytettäisi vaarallisiin, vaan enemmänkin tukitehtäviin vakituisen henkilöstön ohjauksessa ja valvonnassa, joskaan voimakeinojen käyttöä ei voida täysin poissulkea. Kuten esityksessäkin on todettu, erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että joukoilla on riittävä koulutus, kokemus ja ymmärrys tehtävistä ja myös edellisiin perustuva riittävä kyky toimia mahdollisissa yllätyksellisissä tilanteissa. 

Koska kertausharjoituksiin käskeminen voisi tapahtua normaalia kolmen kuukauden käskytysaikaa huomioimatta, kertausharjoitukset voisivat olla normaalia pidempiä kestoltaan ja lisäksi niissä voitaisiin ylittää myös reserviläisten normaalit kertausharjoitusvuorokausien yhteenlasketut enimmäismäärät ilman, että tähän tulisi saada asevelvollisen tai tämän työnantajan kirjallista suostumusta, on selvää, että tilanne aiheuttaisi hankaluuksia kertausharjoituksiin käskettävän yksityis- ja perhe-elämän ja työtehtävien järjestämiseen. Pidämme näistä syistä tärkeänä, että kertausharjoituksiin käskettävien määrä on aina tarpeen edellyttämä, mutta ei ylimitoitettu ja järjestelyihin pyritään ennen kertausharjoituksen alkamista varaamaan riittävä aika, kuitenkaan kertausharjoitusten tavoitteita vaarantamatta. Tällöin asevelvollinen ehtisi myös hakea vapautusta kertausharjoituksesta perusteiden täyttyessä ja hänen tilalleen voitaisiin määrätä ajoissa toinen asevelvollinen, jolloin kertausharjoitus pääsisi alkamaan häiriöittä. 

Muutoksen vuoksi työnantajien on perusteltua käydä läpi mahdolliset asevelvollisuuslain mukaiset henkilövarauksensa sen selvittämiseksi, onko asevelvollisen tehtävä työnantajan palveluksessa niin kriittinen, että hänet tulisi varata työnantajan palvelukseen.