EK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 39 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö | 11.12.2023 | VN/4850/2023

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 39 §:n muuttamisesta.

Lakiehdotus liittyy EU:ssa jo sovittuun pienyritysdirektiivin implementointiin. Elinkeinoelämän keskusliitto EK kannattaa ehdotusta.

Esityksellä poistetaan ALV:n alarajahuojennus. Nykyään yritykset, joiden liikevaihto on vuositasolla alle 30 000 euroa, ovat saaneet osan maksamastaan arvonlisäverosta takaisin niin sanotun alarajahuojennuksen kautta. Alarajahuojennuksen poistaminen tarkoittaa näille alle 30 000 euroa vaihtaville toimijoille veron kiristystä, ellei ALV:n alarajaa nosteta.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n näkemyksen mukaan ALV:n alarajaa tulisi tässä yhteydessä tarkastella osana isompaa kokonaisuutta ja nostaa alarajaa ylöspäin. ALV:n alarajan nostaminen olisi omiaan lisäämään pienimpien ja sivutoimisten toimijoiden taloudellista toimintaa, ja olisi näin ollen kannatettavaa. ALV-rekisteröintivelvoite tarkoittaa velvoitetta antaa ALV-ilmoitukset ja tilittää verot. On perusteltua, että hallinnollinen taakka yritystoiminnan alkutaipaleella on mahdollisimman kevyt. Pienimpien toimijoiden keventynyt hallinnollinen taakka näkyisi myös Verohallinnossa vähentyneenä resurssitarpeena mahdollistaen Verohallinnon resurssien paremman kohdistamisen.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää kannatettavana muutosta, jonka perusteella ALV-velvollisuus alkaa vasta sen jälkeen, kun ALV:n alaraja on ylitetty. Tämä on omiaan poistamaan pienempien toimijoiden kasvun esteitä.