EK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi​eduskunnalle puolustusyhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Ulkoministeriö | 28.3.2024 | VN/36586/2023

Kiitämme lausuntomahdollisuudesta.  

Luonnoksessa esitetään, että eduskunta hyväksyisi puolustusyhteistyöstä Suomen ja Yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen (DCA). Sopimus syventää, täydentää ja nykyaikaistaa Suomen ja Yhdysvaltojen välistä jo ennestään tiivistä yhteistyötä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla. Sopimus perustuu Nato SOFA (Status of Forces Agreement) -sopimukseen ja täydentää sitä. Eduskunta ja tasavallan presidentti hyväksyivät Nato SOFA -sopimuksen Suomea sitovaksi maaliskuussa 2024, ja joka astui voimaan 27.4.2024. Lisäksi on huomioitava, että Suomi on tosiasiallisesti jo pitkään tätä ennen rauhankumppanina soveltanut Nato SOFA-sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjojen sisällöllisiä kirjauksia monilta osin. On myös hyvä huomioida, että Yhdysvalloilla on vastaava puolustusyhteistyösopimus jo mm. Norjan, Viron, Latvian ja Liettuan kanssa ja lisäksi mm. Ruotsi ja Tanska neuvottelivat omista sopimuksistaan samanaikaisesti Suomen neuvottelujen kanssa. Kokonaisuutena sopimuksilla on merkitystä Itämeren alueen ja Pohjoismaiden turvallisuuden kannalta.   

Kannatamme esitystä, jonka näemme vahvistavan Suomen turvallisuutta myös mahdollisesti merkittävästi nykyisestä heikkenevissä turvallisuustilanteissa. Esityksellä on merkitystä myös elinkeinoelämän kannalta, koska siinä käsitellään myös sopimustoimittajien asemaa. Yhdysvaltojen asevoimat tukeutuisivat myös Suomen alueella toimiessaan yksityisten toimittajien, kuten sopimustoimittajien tukeen. Samoin merkityksellisiä ovat Yhdysvaltojen rahoittamien infrastruktuuri-investointien mahdollistaminen sovituille tiloille ja alueille.  

Esitys on mielestämme perusteellisesti valmisteltu ja siinä on kattavasti käsitelty Suomen suvereniteetin ja kansallisen lainsäädännön kannalta haasteellisimpia kohtia. Esitetyt ratkaisut ovat perusteltuja.  

Lausuntopalvelu