ILO-blogi: Geneven työkonferenssi saavutti tuloksia

13.06.2016

ILO:n vuosittainen työkonferenssi on jälleen saatu onnistuneesti päätökseen. Perjantaina 10.6. täysistunnossa hyväksyttiin raportit neljästä kolmikantaisesta komiteasta, jotka olivat työskennelleet intensiivisesti kaksiviikkoisen konferenssin ajan. Raporttien osana hyväksyttiin komiteoiden mahdolliset päätöslauselmat ja päätelmät.

ILO2016_400x145Sopimusrikkomukset agendalla joka vuosi

Konferenssin muut aiheet vaihtelevat mutta jäsenvaltioiden ILO-sopimusten rikkomuksia käsittelevä komitea kokoontuu joka vuosi. Sovitun menettelyn mukaisesti tämän vuoden pitkän listan 40 tapauksesta karsittiin lyhyt lista 24 tapauksesta, joista kustakin hyväksyttiin päätelmät. Tapausten valinnassa haetaan tasapainoa erilaisten sopimusten välille mutta myös maantieteellisesti ja niin, että listoilla olisi sekä kehitys- että kehittyneiden maiden tapauksia. EU-maista lyhyellä listalla olivat tänä vuonna Irlanti, Tšekki ja Yhdistyneet kuningaskunnat.

Oikeudellisesti merkittävät tapaukset

Oikeudellisesti merkittävät ja mielenkiintoiset tapaukset, kuten työ- ja kilpailuoikeuden yhtymäkohtiin pureutuva Irlannin tapaus, eivät välttämättä ole inhimillisesti tärkeimpiä. Jälkimmäisissä käsitellään esimerkiksi järjestäytymiseen liittyvää hengenvaaraa tai lapsi- tai pakkotyötä. ILO:ssa kuitenkin käsitellään kaikenlaisia tapauksia. Tasapainon hakeminen on ilmentymä kansainvälisen oikeuden ja politiikan erottamattomuudesta, mutta myös ylläpitää järjestön globaalia merkitystä.

Siirtyminen sodasta rauhaan

Keskustelu sodasta rauhaan siirtymistä koskevan suosituksen päivittämisestä on suunnitellusti kaksivuotinen ja jatkuu ensi vuonna. Tavoitteena on uudistaa vuodelta 1944 oleva suositus nykypäivään sopivaksi: laajentaa sen fokusta jälleenrakentamisesta ja toipumisesta ennaltaehkäisyyn ja valmiuksiin. Uudistuksen johtoajatuksena on työllisyyden ja työpaikkojen luomisen ja ILO:n kunnon työ -agendan merkitys kriisien hoitamisessa ja rauhan ja kestävyyden rakentamisessa.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus

Sosiaalista oikeudenmukaisuutta koskeva julistus hyväksyttiin vuonna 2008 finanssikriisin, taloudellisen taantuman ja lisääntyvän työttömyyden oloissa. Jo silloin sovittiin tarkastelusta kahdeksan vuotta myöhemmin, jolloin toimintaa voitaisiin päivittää vastaamaan jatkuvasti muuttuvaa maailmaa. Julistusta tarkastellut komitea hyväksyi nyt päätöslauselman, jossa kehotetaan ILO:a ja sen jäsenvaltioita konkreettiseen toimintaan globalisaation haasteisiin vastaamiseksi. Päätöslauselmassa nimetään seitsemän ensisijaisesti edistettävää asiaa. Ensimmäisenä listassa mainitaan työllisyys, johon vaikutetaan mm. luomalla hyvä toimintaympäristö tuottaville, kannattaville ja kestäville yrityksille.

Globaalit toimitusketjut

Globaaleja toimitusketjuja käsitelleen komitean työskentely oli monella tapaa intensiivistä. Pienryhmän jo työstämiä päätelmiä käsiteltiin komitean viimeisessä istunnossa aamuyöhön asti. Ratkaiseviksi kysymyksiksi nousivat globaalien toimitusketjujen ja erilaisten ongelmien välinen suhde sekä jatkotyön määritteleminen. Molempiin löydettiin lopulta kolmikannan osapuolia riittävästi tyydyttävät ratkaisut. Hyväksytyssä tekstissä ei väitetä yksioikoisesti, että rajat ylittävät toimitusketjut olisivat työntekoon liittyvien epäkohtien aiheuttaja. Toisaalta ongelmien olemassaolo tunnustetaan ja annetaan tunnustusta myös sille, että niihin on pyritty puuttumaan. Jatkotyönä ILO:lle annetaan tehtäväksi tarkastella asiaa ja erillisellä päätöksellä kutsua koolle kolmikantainen tekninen tai muu asiantuntijaryhmä arvioimaan ongelmia aiheuttavia epäonnistumisia; tunnistamaan hallinnollisia haasteita; ja harkitsemaan mikä jatkotoimenpiteet voisivat olla tarpeen.

Vierailijat Suomesta

Suomesta työkonferenssissa vierailivat työ- ja oikeusministeri Jari Lindström sekä eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Tarja Filatov ja jäsenet Anders Adlercreutz ja Jaana Laitinen-Pesola. Täysistunnossa pitämässään puheenvuorossa ministeri viittasi YK:n kestävän kehityksen 2030-agendaan ja korosti työn, itsensä työllistämisen ja yrittäjyyden merkitystä köyhyyden vastustamisessa. Tämä heijasti komiteoidenkin työkonferenssissa esittämiä näkemyksiä.

Lue aiemmat ILO-blogin kirjoitukset