Äimälä: Työrauhassa kohti pohjoismaista mallia

Työrauhakysymyksiä käsitellyt työryhmä on esittänyt poliittisten työtaisteluiden rajoittamista siten, että poliittinen työtaistelu saisi kestää enintään 24 tuntia. Vaikka kysymyksessä olisi huomattava parannus nykyiseen poliittisten työtaisteluiden rajoittamattomaan kestoaikaan, esitys jää vajaaksi. Sallitun enimmäiskeston tulisi olla selvästi lyhyempi, korkeintaan muutaman tunnin pituinen. Ay-liikkeen ilmoittamat laajat poliittiset lakot vain alleviivaavat lainsäädännön uudistamistarvetta.

Palkansaajapuolelta poliittisiin työtaisteluihin puuttumista on kritisoitu työntekijöiden työtaisteluoikeuden kohtuuttomana rajoituksena. Todellisuudessa kysymys on kuitenkin vain siirtymisestä pohjoismaiseen malliin.

Työnantajien näkökulmasta työnantaja ostaa työrauhan työehtosopimuksen voimassaoloajaksi sitoutumalla noudattamaan työehtosopimuksessa sovittua vähimmäistyöehtoja. Kaikki työtaistelut työehtosopimuksen voimassa ollessa ovat tämän peruslähtökohdan vastaisia. Mitä enemmän poliittisia työtaisteluita tai tukilakkoja esiintyy, sitä epätasapainoisemmaksi ja tarkoituksensa vastaiseksi työehtosopimusjärjestelmä muuttuu. Toinen osapuoli ei pidä kiinni siitä, mistä on yhteisesti sovittu.

Poliittiseen päätöksentekoon vaikutetaan siihen liittyvien menettelytapojen kautta, ennen kaikkea vaaleilla. Työtaisteluita ei ole tarkoitettu poliittisen päätöksenteon vaikutuskanavaksi. Mielenosoituksia voi järjestää työajan ulkopuolella.

Niinpä poliittiset työtaistelut on useissa Euroopan maissa joko kielletty kokonaan tai niitä on merkittävästi rajoitettu. Suomen lainsäädännön salliva suhtautuminen poliittisiin työtaisteluihin ilman mitään rajoituksia on kansainvälisesti poikkeuksellista.

Pidämme usein vertailukohtana muita Pohjoismaita. Sekä Ruotsissa, Norjassa että Tanskassa poliittisia työtaisteluita on rajoitettu voimakkaasti joko lainsäädännössä tai oikeuskäytännössä. Vain lyhytaikaiset poliittiset mielenilmaisut ovat sallittuja ja huomiota kiinnitetään siihen, että niistä ei saa aiheutua merkittävää haittaa työnantajalle. Tällainen linjaus on kohtuullinen ja luonteva. Myös Suomessa on korkea aika siirtyä muiden Pohjoismaiden käytäntöön.