ILOblogi: Monenlaiset sopimusrikkomukset agendalla

10.06.2015

ILOn työkonferenssin applikaatiokomitea, jonka keskeisenä tehtävänä on arvioida jäsenvaltioiden väitettyjä sopimusrikkomuksia, on viime viikon keskiviikosta lähtien käsitellyt yksittäisiä valtiokohtaisia tapauksia.

Komitea tarkastelee asiantuntijakomitean laatimien raporttien perusteella tapaa, jolla jäsenvaltiot täyttävät ILOn sopimusten mukaisia velvoitteitaan. Tämän vuoden työkonferenssissa käydään läpi 24 valtion menettelyä liittyen kymmeneen eri yleissopimukseen.

Tapauksen käsittely komitean istunnossa alkaa kyseisen valtion hallituksen kuulemisella. Hallitus selvittää komitealle käytäntöjään sekä saattaa pyytää komiteaa kiinnittämään huomiota valtion erityisolosuhteisiin. Hallituksen kuulemisen jälkeen tapausta käsittelevät työnantajien ja työntekijöiden edustajien puhemiehet. Tämän jälkeen mielipiteitä hallituksen toiminnan sopimuksenmukaisuudesta voivat esittää muiden maiden hallituksen edustajat sekä työnantajien ja työntekijöiden edustajat.

Puheaikaa on rajoitettu, mutta puheenvuorojen lukumäärää ei. Puheenvuoroja pidetäänkin lukuisia. Käsiteltävästä tapauksesta riippuen kommentit vaihtelevat hyvin asiallisista poliittisesti varsin latautuneisiin ja vain osittain käsiteltävää asiaa sivuaviin. Puheenvuorojen jälkeen hallituksella on mahdollisuus vastata väitteisiin ja esitettyihin kysymyksiin. Lopuksi työnantaja- sekä työntekijäpuoli pitävät loppupuheenvuoronsa.

Keskustelujen perusteella applikaatiokomitea laatii kustakin tapauksesta johtopäätöksen, jossa hallitukselle saatetaan suositella toimenpiteitä menettelyn tai lainsäädännön muuttamiseksi tai kehottaa vastaanotettavaksi ILOn tarjoamaa teknistä apua tai muuta yhteydenpitoa. Johtopäätökset lopullisesti hyväksytään ILOn työkonferenssin päätteeksi pidettävässä yleisistunnossa.

Applikaatiokomiteassa keskusteltiin vilkkaasti myös Espanjaa ja Italiaa koskevista tapauksista. Kummankin valtion osalta on kysymys siitä, ovatko maiden hallitukset noudattaneet vuonna 1966 voimaan tullutta ILOn työllisyyspolitiikkaa koskevaa yleissopimusta (numero 122). Molempien tapausten taustalla on maiden vaikea taloudellinen tilanne, lisääntynyt työttömyys sekä tehdyt uudistustoimet liittyen työllisyystoimiin ja työlainsäädäntöön.

Sekä Espanjan että Italian hallitukset totesivat, että ne ovat täyttäneet sopimuksessa asetetut velvoitteet liittyen aktiiviseen työllisyyspolitiikkaan ja tarpeellisiin toimenpiteisiin samoin kuin velvoitteet neuvotella työllisyyspolitiikasta työnantajien ja työntekijöiden edustajien kanssa (sosiaalidialogi).

Useiden maiden hallitukset sekä työnantajat esittivät useita hallituksia tukevia puheenvuoroja, joissa katsottiin hallitusten noudattaneen yleissopimusta ja tehneen tarpeellisia, tehokkaita päätöksiä ja toimenpiteitä. Tapauksia käsiteltäessä on tuotu esille, että applikaatiokomitessa voidaan tutkia sitä, onko valtio noudattanut työllisyyspolitiikkaa koskevaa yleissopimusta, mutta ei arvioida hallituksen työllisyyspolitiikkatoimien vaikuttavuutta.

Espanja toi käsittelyssä esille, että vaikeassa taloustilanteessa hallituksen on tullut tehdä rakenteellisia muutoksia, kuten vuonna 2012 toteutettu työllisyysuudistus (labour reform). Kuluvan vuoden tammikuussa perustuslakituomioistuin oli todennut muutoksen lailliseksi ja että se on työehtosopimusneuvotteluperiaatteiden mukainen.

Hallitus kertoi myös uudistaneensa julkisia työvoimapalveluita sekä ryhtyneensä toimiin vähentääkseen nuorisotyöttömyyttä. Espanjan hallitus mainitsi myös, että yrityksille on maksettu tukea toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen tekemisestä ja että harjoittelu- ja oppisopimuksiin on tehty muutoksia. Toimenpiteillä on hallituksen mukaan estetty lukuisten työpaikkojen väheneminen.

Italian valtiota oli pyydetty esittämään kannanottonsa nimenomaan suuriin alueellisiin ja sukupuolten välisiin eroihin työllisyydessä. Italia esitti keskustelussa tuoreita tilastotietoja, joiden mukaan työllisyystilanne on parantunut tehtyjen toimien vuoksi huomattavasti. Hallitus myös kertoi, että irtisanomissuojaan oli tehty muutoksia ja että vakituisten työsopimusten määrä on lisääntynyt.

Keskusteluissa tuotiin esille, että toteutetut rakenteelliset uudistukset vaativat aikaa ennen kuin selviä muutoksia voidaan todeta. Italian työnantajien edustaja esittikin, että komitea jatkaisi toteutettujen työllisyyspolitiikkatoimien tulosten seurantaa.

Applikaatiokomitea antaa tänään johtopäätöksensä myös Espanjan ja Italian tapauksista sen jälkeen, kun kaikki maakohtaiset tapaukset on käsitelty. Suurta mielenkiintoa on jo etukäteen herättänyt Qatarin tapaus, joka koskee ILOn pakkotyötä koskevaa yleissopimusta.

Suvi Lahti-Leeve, lakimies
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa

 

**********************

Mika Kärkkäinen ja Minna Etu-Seppälä EK:sta, Tuomas Telkkä PALTAsta ja Suvi Lahti-Leeve MaRasta kirjoittavat ILOblogia Geneven työkokouksesta.

Mika Kärkkäinen ja Minna Etu-Seppälä EK:sta, Tuomas Telkkä PALTAsta ja Suvi Lahti-Leeve MaRasta kirjoittavat ILOblogia Geneven työkokouksesta.