Jokakesäinen blogi starttaa taas: Työn ILOA Genevessä

02.06.2015

Kansainvälisen työjärjestön ILOn 104. työkonferenssi on käynnistynyt keväisessä Genevessä. Työkonferenssi kokoaa yhteen joka kesäkuussa kolmikantaiset delegaatiot järjestön 185 jäsenvaltiosta keskustelemaan monenlaisista työelämää koskevista kysymyksistä. Konferenssi alkoi eilen ja sen on määrä kestää kaksi viikkoa. Konferenssiin osallistuvia jäsenvaltioiden, työnantajien ja työntekijöiden edustajien yhteismäärä on noin 4.000.

Konferenssin keskeisenä työskentelytapana ovat kolmikantaiset komiteat. Tänä vuonna komiteoissa keskustellaan mm. vähimmäistyöolosuhteiden turvaamisesta, pk-yritysten työllistämisedellytyksistä, harmaan talouden toimijoiden saattaminen virallisen talouden puolelle ja valtioiden ILO:n sopimusrikkomuksista.

Vähimmäistyöolosuhteiden turvaamista käsittelevässä komiteassa tarkastellaan, miten seuraaviin asioihin liittyvät trendit ovat kehittyneet maailmanlaajuisesti ja mitä ILO:lta ja jäsenmailta odotetaan näihin liittyvien mahdollisten ongelmien korjaamiseksi:

  • vähimmäispalkka
  • työsuhteen muodot (esim. määräaikainen ja osa-aikainen työ ja vuokratyö)
  • työajat
  • työsuojelu

Komitean keskustelu liittyy vuoden 2008 julistukseen sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta globalisaatiossa, jossa sovittiin tulevina vuosina aiheeseen liittyvistä jatkokeskusteluista.

Pk-yritysten työllistämisedellytyksiä komiteassa käydään yleiskeskustelu niistä työllistämisen esteitä, joita pystyään eri puolilta maailmaa tunnistamaan ja pohditaan, miten näitä esteitä pystyään poistamaan.  Keskustelut liittyvät mm. yritysten toimintaympäristöön, sääntelyn jäykkyyksiin, työaikakysymyksiin, vähimmäistyöolosuhteisiin.  Aihe on nostettu keskusteluun työkonferenssissa työnantajapuolen toiveesta. Työnantajapuoli haluaa korostaa, että pk-yritykset luovat globaalilla tasolla merkittävän osan työpaikoista ja niiden toimintaympäristöön tulee kiinnittää kaikkien toimijoiden huomiota.

Harmaan talouden toimijoiden saattamisesta virallisen talouden puolelle käydään keskustelua kolmannessa komiteassa. Komitean työskentely on jatkoa viime vuodelle ja tavoitteena on saada aikaan aiheesta suositus.  Komiteassa pohditaan keinoja edistää harmaan talouden työntekijöiden siirtymistä laillisen talouden piiriin ja tukea työpaikkojen luomista virallisessa taloudessa. Kysymyksellä on suuri merkitys joissakin kehittyvissä maissa, joissa jopa enemmistö työvoimasta voi saada elantonsa harmaan talouden piiristä.

Valtioiden sopimusrikkomuksia käsittelevässä komiteassa esillä on tapauksia, joissa jäsenvaltioiden väitetään rikkoneen ratifioimiaan sopimuksia. Pääosa näistä tapauksista tulee Euroopan ulkopuolelta. Tänä vuonna mielenkiinto kohdistuu siihen, millaista kuohuntaa järjestymisvapauden rikkomista koskevat tapaukset synnyttävät. Työnantajapuolen ja työntekijäpuolen välinen kiista siitä, sisältyykö ILO:n järjestäytymisvapautta koskevaan sopimukseen lakko-oikeus vai ei, on vaikeuttanut komitean työtä viime vuosina merkittävästi.

Komiteoiden työskentelyn ohella keskusteluja käydään täysistunnossa, jolle komiteat esittävät työnsä tulokset konferenssin päätteeksi.

Päivät Genevessä ovat työntäyteisiä. Aamuisin on työnantajien ryhmän yleinen kokous, minkä jälkeen kunkin komitean työnantajaedustajat kokoontuvat erikseen. Sen jälkeen alkaa komiteoiden työskentely, joka voi kestää myöhään iltaan asti. Kokoustamisen lomassa luodaan kontakteja maailmanlaajuisesti.

Suomen edustajana täällä voi tehdä kerta toisensa jälkeen saman havainnon: ne työelämän kysymykset, joiden parissa työskentelemme kotimaassa, ovat varsin erilaisia kuin ne, jotka puhuttavat Genevessä. Vai miltä kuulostaa, että keskeinen pk-yritysten työllistämisen este on maailmanlaajuisesti sähkön saamiseen liittyvät ongelmat! Tämä kokoontuminen auttaa ennen kaikkea laajentamaan katsantokantaa ja ajattelemaan asioita myös globaalista näkökulmasta.

Suomen delegaation työnantajapuolen edustajat tänä vuonna ovat:

Minna Etu-Seppälä, EK

Mika Kärkkäinen, EK

Tuomas Telkkä, PALTA

Suvi Lahti-Leeve, MaRa

Me kirjoittelemme ILOblogia työkonferenssin asioista ja tunnelmista!

ILO2