Komission esitys maksuviivästyksistä huomattavan ylilyövä

10.10.2023

EU:n komissio esitti 12.9.2023 uutta asetusta kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta (COM 2023 533 final). EU:ssa laaditaan vuosittain noin 18 miljardia laskua, yli 500 laskua sekunnissa, joten kysymys on merkittävästä taloudellisesta rahavirrasta.

EK pitää sinänsä perusteltuna, että komissio tavoittelee maksuvirtojen luotettavuuden lisäämistä kannustamalla yrityksiä maksamaan velkansa ajallaan.

Nyt annettu asetusehdotus on kuitenkin poikkeuksellisen pitkälle menevä. Se puuttuisi toteutuessaan hyvin merkittävällä tavalla yritysten väliseen sopimusvapauteen.

Ehdotuksen mukaan jatkossa noudatettaisiin pakollista 30 päivän maksuaikaa. Viivästyskorosta, 50 euron suuruisista vakioperintäkuluista tai näihin vaikuttavista sopimusehdoista ja -käytänteistä ei olisi mahdollista sopia pätevästi toisin edes molempien sopijaosapuolten suostumuksella.

Julkisille viranomaisille esitetään myös uusia toimivaltuuksia valvoa yritysten välisiä maksuehtoja ja esim. tehdä fyysisiä yllätyskäyntejä elinkeinonharjoittajien toimitiloihin.

Ehdotus lisäisi yritysten hallinnollista taakkaa merkittävällä tavalla niiden ollessa velvoitettuja ilmoittamaan viranomaiselle esim. maksuissa alihankkijoille julkisissa hankinnoissa todisteet siitä, että ne ovat maksaneet asetusehdotuksen mukaisissa määräajoissa ja siinä säädetyin edellytyksin.

EK katsoo, että oikeampi tapa edistää maksuaikakulttuuria EU:ssa olisi julkisen vallan yksiköiden niiden juridisesta muodosta huolimatta velvoittaminen maksamaan saatavansa ajallaan yksityisille yrityksille. Näin julkinen valta toimisi esimerkkinä yksityisille toimijoille.

EK katsoo, että asetusehdotusta ei tule hyväksyä sellaisenaan. Tarvitaan lukuisia muutoksia, jotta asetus olisi hyväksyttävissä.

EK pitää erittäin perusteltuna, että Suomi jäsenvaltiona suhtautuu kriittisesti useisiin asetusehdotuksen kohtiin.