Lähipiirin liiketoimet syyniin?

14.04.2014
Piia Vuoti

Piia Vuoti, EK

Komission vastikään antamassa osakkeenomistajien oikeuksia koskevassa direktiiviehdotuksessa luodaan EU-tasolla uutta sääntelyä lähipiiriliiketoimille. Ehdotuksen mukaan sellaiset lähipiirin liiketoimet, joiden arvo on yli 5 prosenttia yhtiön varoista tai jotka ovat muutoin merkittäviä, tulisi viedä yhtiökokouksen hyväksyttäväksi ennen liiketoimen päättämistä.  Sääntelyehdotusta perustellaan muun muassa vähemmistöosakkaiden suojaamisella.

Tosiasiassa esimerkiksi meillä Suomessa sääntely hankaloittaisi pörssiyhtiöiden normaalia liiketoimintaa sekä lisäisi kustannuksia ja byrokratiaa yhtiöille, jotka jo nyt raportoivat myös lähipiirin toimista säännöllisesti. Lisäksi meillä vähemmistöosakkaiden asema on tehokkaasti turvattu osakeyhtiölaissa. Pörssiyhtiöt noudattavat toiminnassaan myös korkeatasoista corporate governancea, jolla säännellään yhtiön johtoa ja sen suhdetta osakkeenomistajiin.  Asiassa ei kaiken kaikkiaan ole meillä ollut merkittäviä ongelmia.  Meillä ei siten nähdäkseni ole tarvetta lisätoimenpiteisiin tai ehdotettuihin sääntelymuutoksiin.

Kuitenkin direktiiviehdotus toisi myös meille regulaatiota, joka hankaloittaisi yritysten toimintaedellytyksiä ja muuttaisi toimivaa säädösympäristöä. Samoin on tilanne monessa muussa jäsenmaassa.  Oletettuja epäkohtia paikataan raskaalla lainsäädännöllä, joka pureutuu syvälle kansallisen yhtiöoikeuden ytimeen.

Herää taas kysymys, mitä sääntelyä tarvitaan EU-tasolla, milloin kansalliset toimet olisivat tarkoituksenmukaisempia ja mihin EU-sääntelyssä kannattaisi keskittyä? Sääntelijöiltä vaaditaan ainakin ymmärrystä ehdotusten tosiasiallisista hyödyistä ja haitoista – mitä ehdotukset tuovat yritysten käytännön arkeen ja olisiko hyötyjä saavutettavissa muulla tavoin?

Meidän osalta voidaan todeta, että toimivaa ratkaisua ei pidä olennaisesti muuttaa eikä liiketoimintaympäristöä perusteettomasti hankaloittaa.  Nykyisellä hyvällä avoimuus- ja seuraamussääntelyllä lopputulos on parempi, ilman että vaikeutetaan merkittävästi yhtiöiden tavanomaista liiketoimintaa. 

Piia Vuoti
asiantuntija
Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Katso myös EK:n tiedote Komissio ehdottaa muutoksia osakkeenomistajien oikeuksiin