Talouskeskiviikko: Pienyrityksille huojennuksia arvonlisäverotukseen

24.01.2018

EU:n komissio antoi 18.1. ehdotuksen pienyrityksille suunnatusta arvonlisäveron uusista säännöistä. Ehdotetuilla säännöillä huojennettaisiin arvonlisäverotuksesta aiheutuvaa byrokratiaa ja kustannuksia erityisesti EU-maiden rajat ylittävässä kaupankäynnissä. Ehdotus on tervetullut askel, sillä pienet yritykset edustavat ehdotonta valtaosaa kaikista rekisteröidyistä yrityksistä Suomessa ja koko EU:n alueella.

Jäsenvaltiot voivat nykyisten sääntöjen mukaan vapauttaa pienet yritykset arvonlisäverovelvoitteista. Esimerkiksi Suomessa alv-rekisteröitymisraja on tällä hetkellä 10 000 euroa (tilikauden liikevaihto). Nykyisten säännösten mukaan tämä vapautus koskee kuitenkin vain kotimaisia yrityksiä. EU:ssa kauppaa käyvillä pienillä yrityksillä ei sen vuoksi ole yhtäläisiä toimintaedellytyksiä ja tätä voidaan pitää kilpailuhaittana. Toisaalta arvonlisäverovelvollisena toimiminen aiheuttaa näille toimijoille merkittäviä kustannuksia ja hallinnollista taakkaa.

Komission ehdotus rakentuu seuraaville pääkohdille:

  1. Avataan kansalliset alv-rekisteröitymisrajat kaikille EU:hun sijoittautuneille yrityksille riippumatta myyjäyhtiön omasta sijoittautumisvaltiosta
  2. Luodaan yhtenäinen alv-rekisteröitymisraja (maksimi), jota sovelletaan kaikissa EU-maissa
  3. Sallitaan rekisteröitymisrajan tilapäinen ylittyminen ilman alv-seuraamuksia tietyin ehdoin
  4. Otetaan käyttöön mm alv-raportointiin, rekisteröitymiseen ja laskutukseen liittyviä huojennusmekanismeja.

Lisäksi yllä mainittujen huojennusten hyödyntäminen rakentuisi kolmen eri liikevaihtorajan ympärille riippuen huojennuksen sisällöstä. Liikevaihtorajojen vaikutusta voidaan kuvata seuraavasti:

1) Yleiset alv-huojennukset sisältävät esimerkiksi yksinkertaistetun rekisteröintimenettelyn, huojennettuja tositteiden antamiseen ja säilyttämiseen liittyviä säännöksiä ja pidemmät verokaudet (vuoden mittainen verokausi).

Samassa yhteydessä arvonlisäveron alarajahuojennus ehdotetaan poistettavaksi. Vaikutuksia rekisteröitymiskynnyksen ylittymisestä lieventää muun muassa kuitenkin se, että pienyritykset olisivat komission ehdotuksen mukaan oikeutettuja jatkamaan alv-vapautuksen piirissä, mikäli vähäisen toiminnan raja ei ylittyisi yli 50%:lla kyseisenä vuonna.

Sääntely on ehdotettu tulevan voimaan 1.7.2022 lukien ja voimaantulo edellyttää jäsenmaiden yksimielistä hyväksyntää.

Viikon kysymys: Miten mikro- ja pk-yritys määritellään?
Viikon graafi: Suomen arvonlisäverotus on EU:n keskitasoa kovempaa