Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus valmisteltu puutteellisesti

28.03.2022

Esitys yhdenvertaisuuslain (yv) uudistamisesta on lähtenyt lausuntokierrokselle tällä viikolla. EK on jättänyt työelämäjaoston mietintöön eriävän mielipiteen – kuten kaikki työryhmän jäsenet STM:ä lukuun ottamatta. Huomion arvoista on myös, että vaikka yv-uudistus koskisi merkittävästi elinkeinoelämää, EK:ta ei ole otettu mukaan valmistelemaan uudistusta kuin ainoastaan työelämään liittyviä kysymyksiä käsittelevään ns. työelämäjaostoon.

Päällekkäinen valvontatoimivalta ei järkevää

Työsuojeluviranomaiset valvovat nykyään yhdenvertaisuutta työelämässä. Tämä on tarkoituksenmukaista, koska nimenomaan työsuojeluviranomaisilla on laaja työoikeudellinen osaaminen ja siten myös erinomaiset edellytykset ratkoa syrjintää koskevia kysymyksiä. Työryhmän tehtävänä oli arvioida, tulisiko myös yhdenvertaisuusvaltuutetulle antaa valvontavaltaa työelämäkysymyksissä. Työryhmä päätyi tältä osin siihen oikeaan lopputulokseen, että päällekkäinen valvontatoimivalta ei ole järkevää.

Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on jo nykylain perusteella varsin laaja tehtäväkenttä ja koska sillä on esimerkiksi toimivalta avustaa syrjintää kokenutta henkilöä oikeudessa, on selvää, ettei päällekkäinen, objektiivisen valvontaviranomaisen rooli olisi yhteensovitettavissa tämän avustajan roolin kanssa. Päällekkäinen toimivalta tarkoittaisi myös sitä, että käytännössä eri viranomaisilta voisi tulla poikkeavia tulkintoja siitä, onko syrjinnän kieltoa rikottu vai ei, ja lisäksi olisi olemassa riski siitä, että kaksi viranomaista käsittelisi samaa asiaa yhtäaikaisesti.

On sinänsä kannatettavaa, että viranomaisten välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa pyritään kehittämään. Työryhmän enemmistö ehdottaa kuitenkin työsuojeluviranomaisille varsin laajaa pakkoa pyytää lausuntoa yhdenvertaisuusvaltuutetulta käytännön valvontatilanteissa. Tämä ei ole oikea keino, vaan velvollisuus pyytää lausuntoa tulisi kytkeä lain tulkinnan kannalta merkittäviin tilanteisiin.

Kehotus ja uhkasakko liiallisia

Työnantajalla on yhdenvertaisuuslain perusteella yleinen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Mietinnössä ehdotetaan työsuojeluviranomaiselle oikeutta antaa kehotus sekä myös tehdä uhkasakon sisältävä viranomaispäätös yleisen yhdenvertaisuusvelvoitteen rikkomisesta. Kehotus ja uhkasakko soveltuvat ainoastaan täsmällisesti määriteltyjen velvoitteiden yhteyteen (esimerkiksi työtodistuksen antamatta jättäminen, työterveyshuollon järjestämisen laiminlyönti). Mietinnön muutosehdotus jättää täysin avoimeksi sen kysymyksen, miten käytännön tasolla yksittäisen työnantajan tulisi toimia varmistuakseen edistämisvelvoitteen täyttämisestä asianmukaisella tavalla.

Puutteellinen lainvalmistelu ja kolmikannan rikkominen

Työryhmän työskentelyn aikana on käynyt ilmi, että OM:n alaisessa päätyöryhmässä on valmisteltu kohtuullisia mukautuksia vammaisille henkilöille koskevan yhdenvertaisuuslain pykälän muutosta. Kyseinen pykälä koskettaa myös työelämää. Vammaisten syrjimätön kohtelu työelämässä on erittäin tärkeää ja EK kannattaa ehdottomasti erilaisten keinojen etsimistä sen edistämiseksi. On huomioitava, että tällaisen työelämää koskevan muutosehdotuksen osalta lainvalmistelun on noudatettava samoja hyvän ja kolmikantaisen lainvalmistelun periaatteita kuin minkä tahansa muunkin muutosehdotuksen kohdalla. On myös käytävä läpi lain nykytila ja arvioitava vaikutuksia – nämä ovat perusasioita valmistelussa minkä tahansa lakimuutoksen kohdalla. Tältä osin menettely on ollut puutteellista ja sen vuoksi asia tulisi käsitellä uudelleen kolmikannan periaatteita noudattaen.

Juristi laura.hayrinen@ek.fi

040 775 4171