EK ja Teknologiateollisuus tiedonhankintalakityöryhmän mietinnöstä: Verkkovalvonnan hinta ei ole suhteessa tavoiteltavaan hyötyyn

14.01.2015

Tiedonhankintalakityöryhmä on luovuttanut tänään mietintönsä puolustusministeri Carl Haglundille. Mietinnössä esitetään tiedustelua koskevan, nykyistä täsmällisemmän säädösperustan luomista Suomeen.

EK ja Teknologiateollisuus pitävät tärkeänä, että Suomen turvallisuuspoliittiset intressit turvataan ajantasaisella lainsäädännöllä ja järjestelyillä. Suomalaisilla viranomaisilla tulee olla lainsäätäjältä selkeä valtuutus käyttää tarvittavia suorituskykyjä modernissa, digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

On ensiarvoisen tärkeää olla sekoittamatta toisiinsa tiedustelutoimintaa, valtioon tai yksityisiin kohdistuvaa rikostentorjuntaa ja tietoturvaa. Viranomaisten kaiken toiminnan tulee olla oikeassa suhteessa paitsi niiden perustehtävien hoitamiseen, myös yhteiskunnan muihin intresseihin, kuten viestinnän luottamuksellisuuteen.

EK ja Teknologiateollisuus pitävät kannatettavana, että ulkomailla tapahtuvan tiedustelutoiminnan sääntelyä ja toteuttamista harkittaisiin työryhmän esittämällä tavalla.

EK ja Teknologiateollisuus eivät sitä vastoin voi hyväksyä mietinnössä esitetyn tietoliikennetiedustelun käyttöönottoa eivätkä pidä esityksen perusteluja tältä osin riittävinä ja kestävinä. Mietinnössä esitetty tietoliikennetiedustelu tarkoittaisi käytännössä tietoverkkojen valvontaa. Tällaisen toiminnan käyttöönotolla ei ole esitetty saavutettavan hyötyjä, jotka ylittäisivät siitä Suomelle koituvat haitat tietosuojaa kunnioittavana maana ja houkuttelevana investointikohteena.

Mietinnössä ei ole lainkaan arvioitu tietoliikennetiedustelun kustannuksia, mahdollisia haittoja eikä toiminnan panos–tuotos-suhdetta. Tietoliikenteen kattava, automatisoitu seulonta- ja analysointijärjestelmä maksaisi kuitenkin helposti satoja miljoonia euroja alkuinvestointeina ja käyttökustannuksina, jotka kohoaisivat nopeasti tietoliikenteen volyymin kasvaessa jopa 50–70 prosenttia vuositasolla.

Keskeistä on myös se, että työryhmä itse arvioi tietoliikennetiedustelun edellyttävän perustuslain muutosta. Asiaan ei siis olisi tätä kautta edes saatavissa lähitulevaisuudessa ratkaisua. Edellä mainittu huomioiden nopein, kokonaistaloudellisesti järkevin ja tietosuojaa kunnioittavin ratkaisu olisi kehittää edelleen nykyistä rikoslainsäädäntöä ja telepakkokeinoja niin, että Suomen kautta kulkevaan tietoliikenteeseen kohdistuva tiedonhankinta kohdennettaisiin selkeästi valtion ja muiden julkisyhteisöiden sekä tavallisten kansalaisten ja yritysten oikeuksia ja turvallisuutta vaarantavaan toimintaan.

Asian jatkokäsittelyssä olennaisinta on tietosuojan ja tietoturvan korostaminen ja niihin sitoutuminen kaikkien toimijoiden taholta.

Lue Tiedonhankintalakityöryhmän mietintö (pdf)

Lisätietoja:
PK-johtaja Jyrki Hollmén, EK, puh. 040 746 3687
Johtaja Jukka Viitasaari, Teknologiateollisuus, puh. 040 8235507