EK:n 18 ehdotusta budjettiriiheen: Työllisyysaste ylös kannustinloukut purkamalla

29.08.2016

Hallituksen budjettiesityksen mukaan Suomen talousnäkymät ovat edelleen vaatimattomat, ja julkisen talouden velkaantuminen jatkuu lähivuosina. Velkaantumiskehitys tulee saada taittumaan vaalikauden aikana. Siksi Elinkeinoelämän keskusliitto pitää erityisen tärkeänä, että hallituksen budjettiriihessä keskitytään työllisyysastetta nostaviin rakenneuudistuksiin sekä julkisen sektorin toiminnan tehostamiseen.

Kannustetaan työntekoon

 1. Alennetaan kannustinloukkuja. Alentaminen toteutetaan muun muassa työtuloverotuksen, päivähoitomaksujen ja asumisen tukemisen muutoksilla. Hallitus käynnistää tätä koskevan valmistelun ja tekee periaatepäätöksen, jonka mukaan efektiiviset marginaaliveroasteet alenevat pahimmissa kannustinloukuissa olevilta vähintään 10 prosenttiyksikköä.
 2. Työn ja työttömyysturvan yhteensovittamista parannetaan hyödyntämällä täysimääräisesti digitalisaation mahdollisuudet. Nopeutetaan työttömyysetuuksien käsittelyä muun muassa sähköisellä tietojen siirrolla, perustetaan kansallinen tulorekisteri ja selvitetään, voidaanko työttömän verokortilla huolehtia tulojen katkeamattomuus henkilön työllistyessä.
 3. Laajennetaan työkokeilun käyttö myös niihin yrityksiin, joissa on osa-aikaisia, lomautettuja tai takaisinottovelvollisuuden piirissä olevia työntekijöitä.
 4. Varmistetaan, että julkinen työnvälitys toimii yhteistyössä yksityisen työnvälityksen kanssa. Digitalisoidaan työnvälityksen palveluprosessit olemassa olevia markkinaehtoisia ratkaisuja hyödyntäen ja kiirehditään niin sanotun työmarkkinatorin valmistumista. Vakiinnutetaan alueellisissa kokeiluhankkeissa saadut TE-toimistojen ja yksityisten henkilöstöpalveluyritysten yhteistyökokeilut valtakunnallisiksi toimintamalleiksi. Asetetaan työllistymispalvelujen organisoimisen tavoitteeksi tilaaja-tuottaja -malli.
 5. Parannetaan palkkatuen vaikuttavuutta. Hallitus on muuttamassa palkkatuen työssäoloehdon karttumista niin, että jatkossa työssäoloehtoon laskettaisiin 75 prosenttia ehdon täyttävistä kalenteriviikoista. Tuella palkattujen henkilöiden avoimille työmarkkinoille hakeutumista palkkatukijakson aikana aktivoi enemmän matalampi työssäoloehdon karttuminen, esimerkiksi 50 prosenttia. Palkkatukea on kohdennettava erityisesti yksityiselle sektorille kilpailuneutraalisti.
 6. Laajennetaan työssäkäyntialueita.
 7. Varmistetaan työttömyysturvan karenssien toimeenpano lain tarkoittamalla tavalla yhdenmukaisesti koko maassa.

Lisää kysyntää kotimarkkinoille

 1. Kasvatetaan kotitalousvähennyksen enimmäismäärää.
 2. Tuetaan työntekijän työllistymistä yritysten muutosohjelmien yhteydessä tekemällä entisen työnantajan tuki yritystoiminnan aloittamiseen ja työnantajan kustantama uudelleenkoulutus verovapaaksi.

Yksinkertaistetaan lupajärjestelmää

 1. Poistetaan yritysten investointiesteitä ja nopeutetaan investointeja lupajärjestelmää kehittämällä ja sähköistämällä investointeihin kytkeytyvät lupaprosessit.
 2. Joustavoitetaan rakentamiseen liittyviä lupia ja toteutetaan lisäjoustoja mm. asuntojen kokovelvoitteissa asuntorakentamisen aloitusten edistämiseksi.

Ei lisää leikkauksia koulutukseen

 1. Koulutukseen esitettyjä uusia leikkauksia ei toteuteta.
 2. Laajennetaan oppisopimuksen käyttöä niissä yrityksissä, joissa on osa-aikaisia, lomautettuja tai takaisinottovelvollisuuden piirissä olevia työntekijöitä.

Kasvua PK-yritysten viennistä

 1. Huolehditaan valtuudet ajantasaistamalla siitä, ettei viennin rahoituksen saatavuudesta muodostu pullonkaulaa viennin kasvulle. Parannetaan pk-yritysten mahdollisuuksia viennin rahoitukseen ottamalla käyttöön mahdollisuus Finnveran suoriin vientiluottoihin pienissä vientikaupoissa.

Liikennekaaresta pohjaa uusille innovaatioille

 1. Nopeutetaan liikennekaaren eteenpäin vientiä. Näin mahdollistetaan tietojen avaaminen ja digitalisaation hyödyntäminen uudenlaisissa henkilöliikennepalveluissa.
 2. Valmistellaan innovatiivisten julkisten hankintojen toteuttamiseksi demohankkeille suunnattu rahoitus- ja takuumalli.
 3. Käynnistetään aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelma.  Toteutetaan puhtaiden ratkaisujen ja palvelujen kansainvälisen kasvun vienninedistämisalusta, jonka avulla yritysten tarjontaa voidaan kehittää kustannustehokkaammin, pitkäjänteisemmin ja jatkuvasti täydentäen.

Guggenheim -̶  investointi työllisyyteen ja matkailuun

 1. Guggenheim Helsinki -museo on samanaikaisesti kulttuurinen, koulutuksellinen, taloudellinen ja matkailullinen hanke ja näin ollen merkittävä investointi maan työllisyyteen ja elinvoimaisuuteen. Se vahvistaisi Suomen ja Helsingin kansainvälistä tunnettuutta ja asemaa kulttuuri- ja matkailukohteena, tuottaisi laaja-alaisia taloudellisia vaikutuksia matkailijamäärien kasvun kautta ja lisäisi tätä kautta erityisesti pk-yritysten liiketoimintamahdollisuuksia