EK:s konjunkturbarometer: Konjunkturerna i början av år 2015 nedtonade

04.02.2015

De finländska företagens konjunkturutsikter för början av år 2015 är fortfarande försiktiga. Förväntningarna i industrin har blivit en aning positivare jämfört med föregående enkät, men trots det förutspår man bara en ringa förbättring. Förväntningarna i servicesektorn och i byggbranschen är alltjämt obetydliga.

Utsikterna har förbättrats något i industrin – en liten ökning i orderingången

Enligt den av EK i januari utförda Konjunkturbarometern väntar industriföretagen något flera order än tidigare, vilket skulle öka industriproduktionen en aning under kommande halvår. Industrins orderstock är fortfarande mindre än i genomsnitt. Man förutspår att försäljningen av tjänster minskar en aning, men skillnaderna mellan de olika servicebranscherna är stora.

För närvarande är konjunkturläget i alla huvudbranscherna sämre än i genomsnitt. Personalstyrkan minskar fortfarande allmänt.

Särskilt i servicesektorn och byggbranschen är konjunkturutsikterna på minus

Saldotalet som mäter industrins allmänna konjunkturutsikter för de närmaste månaderna steg i januari till -4 (-13 i oktober). I januari uppgav 11 procent av industriföretagen att de tror på stigande konjunkturer i början av 2015 medan 15 procent ansåg att tiderna blir sämre.

Saldotalet för konjunkturutsikterna i byggbranschen var i januari -21 (-26 i oktober). Av de byggnadsföretag som besvarade enkäten trodde nu 12 % på bättre tider medan 33 % bedömde att konjunkturerna fortsätter att sjunka.

Saldotalet för konjunkturutsikterna i tjänsteföretagen var i januari -12 (i oktober -18).

I den färskaste barometern bedömde 12 procent av de företag som svarade på enkäten att läget blir bättre medan 27 % av de svarande uppgav att tiderna blir sämre under följande halvår.

Bättre orderingång ger en något större industriproduktion – läget är sämre i servicesektorn och byggbranschen

I slutet av fjolåret fick industrin lika många nya order som under föregående kvartal. Antalet nya order väntas stiga en aning de närmaste månaderna. I byggbranschen tror man att det inte kommer att ske några större förändringar i antalet order. Orderstocken i industrin höll sig på nästan samma nivå som tidigare och är klart mindre än normalt. I byggbranschen minskade orderstocken ytterligare och ligger nu på en låg nivå.

I industrin har lagren av färdiga varor hållit sig nära den genomsnittliga nivån. Antalet osålda bostäder hos byggnadsföretagen var rätt stort, men antalet har inte längre stigit jämfört med föregående enkät.

I industrin ändrades produktionen inte just alls i oktober-december, men den väntas stiga en aning under första hälften av 2015. Produktionsvolymen i byggbranschen har hållit sig på en ganska stabil nivå och inga större förändringar väntas ske de närmaste månaderna. Utvecklingen av försäljningen i tjänstesektorn väntas bli rätt svag, då man tror att den nedgång i försäljningen som började redan ifjol kommer att fortsätta. Skillnaderna mellan de olika tjänstebranscherna är dock stora.

Graden av kapacitetsutnyttjande i industriföretagen steg något, men den är fortfarande lägre än i genomsnitt. I januari uppgav 65 procent av de företag som besvarade enkäten att produktionskapaciteten utnyttjas fullt ut (58 % i oktober).

Personalstyrkan minskar de närmaste månaderna

Personalstyrkan minskade i slutet av fjolåret i alla tre huvudbranscherna. Störst var minskningen i byggbranschen och i tjänstesektorn. Utsikterna i fråga on personalstyrkan är fortfarande rätt svaga då man bedömer att antalet sysselsatta kommer att fortsätta minska också under vintern och början av våren.

Försäljningspriserna väntas fortsätta sjunka de närmste månaderna i alla huvudbranscherna, kraftigast i byggbranschen. Kostnaderna bedöms stiga något i byggbranschen och i tjänstesektorn medan kostnadsutvecklingen väntas vara oförändrad i industrin.

Lönsamheten sjunker i byggbranschen och tjänstesektorn

I industrin fortsatte lönsamheten att förstärkas något i slutet av fjolåret, men under de närmaste månaderna väntas inga förändringar i lönsamheten. I byggbranschen och i tjänstesektorn bedömer man att lönsamheten sjunker något de närmaste månaderna.

Svag efterfrågan uppges fortfarande vara det klart största hindret för verksamheten. I industrin uppgav 47 % av de företag som besvarade enkäten att efterfrågan är svag, i byggbranschen 60 % och i tjänstesektorn 47 %. Det förekommer inte några större rekryteringssvårigheter med undantag för byggbranschen och vissa branscher i tjänstesektorn. Finansieringssvårigheterna är allmännast i byggbranschen, där sju procent av de företag som besvarade enkäten har svårigheter med finansieringen.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Den enkät som sammanställdes i januari 2015 besvarades av 1 387 företag som sysselsatte cirka 280 000 personer i Finland.